2023 ARALIK AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2023 ARALIK AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2023/Aralık ayı toplantısı 06 Aralık 2023 Çarşamba günü, saat 14.00’de Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Namık Kemal ÖZKAN, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA’nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

BELEDİYE MECLİSİNDE İZİNLİ SAYILANLAR : Üye; Mehmet İZGİ,

 

BELEDİYE MECLİSİNDE BULUNMAYANLAR    : Üye; Cennet ÖZALP TANRIÖVER

 

KARAR NO:2023/168

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin 06.12.2023 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ dilekçesinde; mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/169

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 06.12.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediyemiz ortağı olduğu, Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama San. Tic. A.Ş.’nin (BAHTAŞ) nakdi sermayesinin 11.957,56 TL artırılması hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 06.12.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 12. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/170

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 06.12.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 2023/41 sayılı kararına istinaden, Belediyemize ait Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:15’de bulunan, ada 1615, parsel 1’de (Karasenir) tapu kayıtlı taşınmazın öz sermaye tespiti için Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 2023/219 esas numarasıyla açılan davanın, 31.10.2023 tarih ve 2023/303 sayılı gerekçeli kararı ile taşınmazın değerinin 58.596.573,86 TL olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Mezkur karara istinaden, söz konusu taşınmazın, Belediyemiz şirketi Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (BAHTAŞ) ayni sermaye olarak konulmasına, şirket ayni sermayesinin 58.596.573,86 TL bedel olarak artırılmasına, bu konuda yapılacak işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 06.12.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/171

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 06.12.2023 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 2023/41 sayılı kararına istinaden, Belediyemize ait Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, No:4’de bulunan  ada 729, parsel 4 tapu kayıtlı taşınmazın öz sermaye tespiti için Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 2023/219 esas numarasıyla açılan davanın, 31.10.2023 tarih ve 2023/303 sayılı gerekçeli kararı ile taşınmazın değerinin 67.916.468,58 TL olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Mezkur karara istinaden, söz konusu taşınmazın, Belediyemiz şirketi Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (BAHTAŞ) ayni sermaye olarak konulmasına, şirket ayni sermayesinin 67.916.468,58 TL bedel olarak artırılmasına, bu konuda yapılacak işlemler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesini talep etmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 06.12.2023 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/172

 

 

Gündemin 1.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 21.11.2023 tarih ve 46675 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendine istinaden Belediye Meclisinin 02.12.2020 tarih ve 2020/128 sayılı kararı ile kabul edilen, Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin 10. maddesinin 1.fıkrasında geçen “Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek dört üye ve Meclis tarafından seçilecek iki meclis üyesi olmak üzere altı kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.” hükmü gereğince, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda görev yapmak üzere 2 adet meclis üyesi seçilmesi talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinin 1.fıkrası gereğince oluşturulacak olan Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunda görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri Durmuş TURGUT ve Hamit GÖREN’in seçilmesine ve komisyonun 31 Mart 2024 yerel seçimlere kadar görev yapmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/173

 

 

Gündemin 2.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2023 tarih ve 47088 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Mülkiyeti Zeliha ÖZATA ve Burdur Belediyesine ait olan Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 754, parsel 244, 245 ve 246 tapu kayıtlı taşınmazlardaki Zeliha ÖZATA’ya ait hisselerin, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 754, parsel 247 tapu kayıtlı taşınmazdaki mülkiyeti Belediyemize ait hisse ile trampa yapılması hususunda, gerekli meclis kararın alınması talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, Mülkiyeti Zeliha ÖZATA ve Burdur Belediyesine ait olan Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 754, parsel 244, 245 ve 246 tapu kayıtlı taşınmazlardaki Zeliha ÖZATA’ya ait hisselerin, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, ada 754, parsel 247 tapu kayıtlı taşınmazdaki mülkiyeti Belediyemize ait hisse ile trampasının yapılmasına, aradaki farkın Zeliha ÖZATA tarafından ödenmesine ve konu ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/174

 

 

Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2023 tarih ve 47098 sayılı yazısında; NİP- 151037205 – UİP-151037206 Plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, ada 1812, parsel 6 tapu kayıtlı taşınmazda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

KARAR NO:2023/175

 

 

Gündemin 4. maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğü 30.11.2023 tarih ve 47119 sayılı yazısında; Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmetini yapmakta olan S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi 17.11.2023 tarih ve 14342 evrak nolu dilekçesine istinaden, 18,00 TL olan QR (tek kullanımlık bilet) ücretinin, merkez bankası tarafından 1’TL’lik para çıkışının az olması ve para üstlerinin zaman zaman ödenemediği gerekçesi ile QR (tek kullanımlık bilet) ücretinin 20,00 TL olarak güncellenmesi talebinin mecliste görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmetini yapmakta olan S.S. Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi’nin, Belediye Meclisinin 02.08.2023 tarih ve 2023/119 sayılı kararı ile kabul edilen ücret tarifesindeki 18,00 TL olan           1 Binişlik Elektronik Kullan-At Kağıt Biletler ücretinin, merkez bankası tarafından 1’TL’lik para çıkışının az olması ve para üstlerinin zaman zaman ödenemediğinden dolayı 20,00 TL olarak güncellenmesi talebinin, Meclis üyeleri Hamit GÖREN, Mesut ÖZCAN çekimser ve meclis üyeleri, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Adem ÇAKICI, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Ali EKİNCİ ve  Halil KAYA’nın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/176

 

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.12.2023 tarih ve 47213 sayılı yazısında; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı yetersiz olan bütçe tertiplerine,  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ödeneği yeterli olan 46150247 0411 5 032302 Akaryakıt Yağ Alımları tertibinden aktarma hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine isitinaden, Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı yetersiz olan bütçe tertiplerine, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün ödeneği yeterli olan 46150247 0411 5 032302 Akaryakıt Yağ Alımları tertibinden karar ekindeki aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde aktarma yapılmasının, Meclis Üyeleri Cihat ÇAVUŞOĞLU, Ali EKİNCİ, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA ve Mesut ÖZCAN’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

Ödeneği Yeterli Olan Bütçe Tertibi
46150247 0411 5   İŞLETME VE İŞTIRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
032302 Akaryakıt ve Yağ Alımları 12.700.000.00 TL
  TOPLAM 12.700.000,00 TL

 

Ödeneği Yetersiz Olan Bütçe Tertipleri
46150234 0620 5 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
063101 Bilgisayar Yazılımı Alımları 2.700.000,00 TL
  TOPLAM 2.700.000,00 TL
 
46150242 0139 5 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
011101 Temel  Maaşlar 160.000,00 TL
011201 Zamlar ve Tazminatlar 330.000,00 TL
011301 Ödenekler 120.000,00 TL
011401 Sosyal Haklar 15.000,00 TL
021601 Sosyal Güvenlik Pirim Ödemeleri 45.000,00 TL
021602 Sağlık Pirim Ödemeleri 30.000,00 TL
  TOPLAM 700.000,00 TL
 
46150204 0139 5 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
032303 Elektrik Alımları 8.000.000,00 TL
037303 Taşıt Bakım Onarım Giderleri 1.300.000,00 TL
TOPLAM 9.300.000,00 TL
   
GENEL TOPLAM 12.700.000,00 TL

    

 

 

 

 

 

KARAR NO:2023/177

  

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.11.2023 tarih ve 46671 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2024 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretler konusunda çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 2023/142 sayılı kararı ile görevlendirilen Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Haydar DÜDÜK ve Hamit GÖREN’ den oluşan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyonun 04.12.2023 tarihli raporunda, 2024 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçların madde madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği belirtilmiş olup, Komisyon raporu ekinde yer alan 2024 yılında uygulanacak olan vergi ve harçların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince hazırlanan, 2024 yılında uygulanacak olan Vergi ve Harçlara ait ücretlerin, komisyondan gelen ve karar ekindeki şekli ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

                             

KARAR NO:2023/178

 

                         

Gündemin 7. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.11.2023 tarih 46672 sayılı yazısı ve ekleri okundu. Bu yazıda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, 2024 yılında Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin karşılığında alınacak olan ücretler konusunda çalışma yapmak üzere, Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 2023/143 sayılı kararı ile görevlendirilen Meclis Üyeleri Salih SEVİM, Haydar DÜDÜK ve Hamit GÖREN’den oluşan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, 2024 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifelerin Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince hazırlanan, 2024 yılında Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin karşılığında alınacak olan ücret ve tarifelerin, komisyondan gelen ve karar ekindeki şeklinin, Meclis Üyeleri; Mesut ÖZCAN’ın çekimser ve  Cihat ÇAVUŞOĞLU, Adem ÇAKICI, Samet GÜNEŞ, Hamit GÖREN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Ali EKİNCİ ve Halil KAYA’nın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

      

KARAR NO:2023/179

     

 

Gündemin 8. maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 04.12.2023 tarih ve 47245 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 2023/144 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, 12.10.1981 tarihinde, görev uçuşu esnasında uçağın düşmesi sonucu Diyarbakır’ın Ergani ilçesinin, Patan Köyünde Şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Muzaffer ARSLAN’ın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, İlimiz sınırları içerisindeki uygun bir tesis, yerleşim yeri, yapı, meydan, park ve cadde gibi alanlardan birine isminin verilmesi hususunda çalışma yapmak üzere görevlendirilen komisyon çalışmalarını tamamlamış olup,

Komisyon raporunda;, İlimiz Menderes Mahallesi, Şehit Sefa Sokakta bulunan parka  “ Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Muzaffer ARSLAN ” isminin verilmesi uygun bulunarak, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesine istinaden, İlimiz Menderes Mahallesi, Şehit Sefa Sokakta bulunan parka  “ Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Muzaffer ARSLAN ” isminin verilmesi için, Belediye Başkanı dâhil toplam 24 üyenin katıldığı oylama sonucunda 24 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden, yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, İlimiz Menderes Mahallesi, Şehit Sefa Sokakta bulunan parka “ Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Muzaffer ARSLAN ” isminin verilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/180

 

 

Gündemin 9. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2023 tarih ve 47131 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 15.11.2023 tarih ve 8 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/180- 8/1

 

 

İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 2023/160-7/2 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün NİP-151025512, UİP-151025511 plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planı teklifi konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden istenilen görüş gelmediğinden, konunun imar komisyonuna tekrar havalesine karar verilmiş olup,

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede;Komisyon üyesi Samet GÜNEŞ  Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Mimarlar Odası Burdur Temsilciliğinden gelen görüş yazılarında, mahkeme kararlarında imar planı revizyonu istenmesi denilmesine ragmen, imar planı değişikliği yapılması ve 1501 nolu parselde imar planı değişikliği yapılmış olması nedenlerinden dolayı, yapılan plan değişikliğini uygun bulmadığını ifade etmiştir.

 

Komisyon üyeleri Atam GÜLCÜ ve Salih SEVİM ise kurum görüşlerinde belirtilen çekinceleri de dikkate alarak 1501 nolu parselde yapılan pazar yerinin kaldırılarak, konut ve yeşil alana dönüştürülen kısmının, eski planda olduğu şekliyle tekrar düzeltilmesi, pazar yerinin korunarak yapılan plan değişikliğinin düzeltilerek tekrar komisyona gelmesi ve düzeltme sonrasında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Mimarlar Odası temsilciliğinden tekrar görüş alınması şeklinde beyan etmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda; Düzenlenen imar planı revizyonunun düzeltilerek tekrar imar komisyonuna gönderilmesine, Samet GÜNEŞ’in ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; NİP-151025512, UİP-151025511 plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planı teklifi konusunda, plandaki 1501 nolu parselde yer alan pazar yerini konut ve yeşil alana dönüştüren değişikliğin düzeltilerek tekrar imar komisyona havalesine, komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, Meclis Üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ve Samet GÜNEŞ’in ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2023/181

 

 

 

Gündemin 10. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2023 tarih ve 47131 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 15.11.2023 tarih ve alınan 8 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/181 – 8/2

 

 

İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Bu maddede; Otopark Yönetmeliğinin Uygulama Esaslarına İlişkin idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair çalışmalar ile ilgili hususlar; Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 2023/159-7/1 sayılı kararı ile imar komisyonunda tekrar görüşülmesine karar verilmiş olup,

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Bir ay önceki komisyonda oy birliği ile kabul edilen maddelerin, değişiklik yapılmaksızın aynı şekilde kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

 

 

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Otopark Yönetmeliği uygulama esaslarına ilişkin idarelere tespit yetkisi verilen konulara dair, imar komisyonunun  16.10.2023 tarih ve 25.10.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantılarda alınan 7 sayılı kararında geçen;

 

12.08.2023 tarih ve 32277 Sayılı Resmi Gazete ile Otopark Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

‘’Afetlere hazırlık kapsamında, riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde, yeni yapılacak yapıların otopark ihtiyacının çözümünde, Yönetmelikle belirtilen usuller herhangi bir öncelik sırası olmadan uygulanabileceği gibi otopark bedeline ve bedelin hesabına esas asgari otopark miktarlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile ruhsat vermeye yetkili idaresince meclis kararı almak sureti ile farklı usuller belirlenebilir.” denilmektedir.

 

İmar Komisyonu tarafından 12.08.2023 tarih ve 32277 Sayılı Resmi Gazetede çıkan Otopark Yönetmeliğinin 4. Maddesine istinaden çalışma yapılmış olup, uygulama esasları ;

 

1-1)  Riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde, otopark ihtiyacı bedele dönüştürülerek ruhsat verilir.

 

Otopark Uygulamasına İlişkin Esaslar;

 

1-1-a) Otoparkta taşıt asansörü kullanılması halinde, Asansör Yönetmeliği ve ilgili standartlar kapsamında, kullanım senaryosuna uygun olarak trafik hesabının hazırlanması ve kamu yapılarında asansör avan projesi, kamu yapıları dışında kalan tüm yapılarda ise asansör uygulama projesi hazırlanması ve belediye tarafından onaylanması zorunludur. Yapı kullanım izin belgesi düzenlenmesi aşamasında denetlenir, uygun olması halinde (yeşil etiket alması ) asansör tescil belgesi düzenlenir.

 

Ayrıca, taşıt asansörü ve taşıt platformu sistemlerinin yılda bir kez yetkili kurum ve kuruluşlarca periyodik kontrolünün yapılması ve uygunluk belgesi alınması gereklidir.

 

1-1-b) Parsel giriş çıkışlarını sağlayabilecek en fazla 2 nokta bırakılarak, parsel içinde otopark çözümlenmesi yapılabilir.

 

1-1-c) Tek bağımsız bölümlü yapılarda veya 180 m² ‘den büyük 2 adet otopark ihtiyacı olan bağımsız bölümler için ikili parklanma yapılabilir.

 

1-1-d) Şematik anlatımlarda belirtilen durumlarda, yan bahçe mesafesinde Otopark Yönetmeliği’nin 5/1-c maddesinde belirtilen 3.00 m ilave edilme koşulu aranmaksızın, Otopark Yönetmeliği’nin 4/1-ç ve 5-1/h-8 maddelerine uygun olarak yan bahçede yeşil dokuya uygun ve su geçirimli malzeme ile açık otopark yeri tesis edilebilir.

Maddelerin oybirliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/182

 

 

Gündemin 11. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2023 tarih ve 47131 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 15.11.2023 tarih ve 8 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2023/182-8/3

 

 

İmar Komisyonu kararlarının 3. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 2023/156 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.10.2023 tarih ve 45458 sayılı yazısında; UİP-151032602 plan işlem numaralı,, Karasenir Mahallesi, 260 ada, 52 parsel nolu, mülkiyeti Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait arsada, ‘’konut alanı’’ amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi bulunmaktadır.

 

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Mevcut onaylı imar planında “ Lojman Alanı” olarak belirlenen taşınmazın, konut amaçlı ve emsal:2,40 şeklinde inşaat yoğunluğu verilerek, yapılan imar planı değişikliği, kamu yararı gözetilerek uygun bulunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Mülkiyeti Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na ait, mevcut onaylı imar planında “ Lojman Alanı” olarak belirlenen UİP-151032602 plan işlem numaralı, Karasenir Mahallesi, 260 ada, 52 parsel nolu arsanın, konut amaçlı ve emsal:2,40 şeklinde inşaat yoğunluğu verilerek yapılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/183

 

 

Belediye Meclisinin gündeme 12. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 06.12.2023 tarihli dilekçesinde; Belediyemiz ortağı olduğu, Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama San. Tic. A.Ş.’nin (BAHTAŞ) nakdi sermayesinin 11.957,56 TL artırılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep etmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz ortağı olduğu, Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama San. Tic. A.Ş.’nin (BAHTAŞ) nakdi sermayesinin 11.957,56 TL artırılmasının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2023/184

 

 

Belediye Meclisinin gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 06.12.2023 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 2023/41 sayılı kararına istinaden, Belediyemize ait Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:15’de bulunan, ada 1615, parsel 1’de (Karasenir) tapu kayıtlı taşınmazın öz sermaye tespiti için Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 2023/219 esas numarasıyla açılan davanın, 31.10.2023 tarih ve 2023/303 sayılı gerekçeli kararı ile taşınmazın değerinin 58.596.573,86 TL olduğu hükme bağlanmıştır. Mezkur karara istinaden, söz konusu taşınmazın, Belediyemiz şirketi Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (BAHTAŞ) ayni sermaye olarak konulmasına, şirket ayni sermayesinin 58.596.573,86 TL bedel olarak artırılmasına, bu konuda yapılacak işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisi’nin 01.03.2023 tarih ve 2023/41 sayılı kararına istinaden, Belediyemize ait Emek Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, No:15’de bulunan, ada 1615, parsel 1’de (Karasenir) tapu kayıtlı taşınmazın öz sermaye tespiti için Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 2023/219 esas numarasıyla açılan davanın, 31.10.2023 tarih ve 2023/303 sayılı gerekçeli kararı ile taşınmazın değerinin 58.596.573,86 TL olduğu hükme bağlandığından, söz konusu taşınmazın, Belediyemiz şirketi Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (BAHTAŞ) ayni sermaye olarak konulmasına, şirket ayni sermayesinin 58.596.573,86 TL bedel olarak artırılmasına, bu konuda yapılacak işlemler için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2023/185

 

 

Belediye Meclisinin gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 06.12.2023 tarihli dilekçesinde; Belediyemize ait Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, No:4’de bulunan  ada 729, parsel 4 tapu kayıtlı taşınmazın öz sermaye tespiti için Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 2023/219 esas numarasıyla açılan davanın, 31.10.2023 tarih ve 2023/303 sayılı gerekçeli kararı ile taşınmazın değerinin 67.916.468,58 TL olduğu hükme bağlanmıştır. Mezkur karara istinaden, söz konusu taşınmazın, Belediyemiz şirketi Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (BAHTAŞ) ayni sermaye olarak konulmasına, şirket ayni sermayesinin 67.916.468,58 TL bedel olarak artırılmasına, bu konuda yapılacak işlemler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemize ait Yeni Mahalle, İsmet İnönü Bulvarı, No:4’de bulunan  ada 729, parsel 4 tapu kayıtlı taşınmazın öz sermaye tespiti için Burdur 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 2023/219 esas numarasıyla açılan davanın, 31.10.2023 tarih ve 2023/303 sayılı gerekçeli kararı ile taşınmazın değerinin 67.916.468,58 TL olduğu hükme bağlandığından, söz konusu taşınmazın, Belediyemiz şirketi Burdur Akaryakıt Hizmetleri ve Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (BAHTAŞ) ayni sermaye olarak konulmasına, şirket ayni sermayesinin 67.916.468,58 TL bedel olarak artırılmasına, bu konuda yapılacak işlemler için, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2023/186

 

 

2023/Aralık ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin                 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2024/Ocak ayı toplantısının 03 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 06.12.2023

 

 

Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                                 Arif PAK                                  Ayfer HINÇAL

        Belediye Başkanı                                                Kâtip                                             Kâtip

Close Search Window