2024 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2024 ŞUBAT AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ (1.Oturum)

 

Belediye Meclisinin 2024/Şubat ayı toplantısı 07 Şubat Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Halil KAYA’nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2024/19

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin 06.02.2024 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ dilekçesinde; mazeretini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceğini belirtmekte ve izinli sayılmasını talep etmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Mehmet İZGİ’nin izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/20

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 07.02.2024 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinde, ticari taksilerin yaş sınırı 15 yaş (on beş dahil) olarak belirlenmiş olup; ilimizde faaliyet gösteren Taksi Duraklarının Başkanları, emsal şehirlerdeki yaş sınırının 20 yaş olması ve günümüz şartlarında sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar göz önünde bulundurularak, ilimizde araç yaşının 20 yıla çıkartılmasını talep ettiklerinden;

Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin; 15.8 maddesindeki “Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. T plakalı ticari taksiler 15(on beş dâhil) yaşından küçük olmalıdır. 15 (on beş dâhil) yılını dolduran Ticari taksiler bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde araçların yenilenmesi zorunludur. 15(on beş dâhil) yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. 15(on beş dâhil) yaşından büyük mevcut araç sahipleri bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde araçlarını yenilemek zorundadırlar. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra araç değişikliği ve devirlerde 15(on beş dâhil) yaş uygulamasına başlanır. Araç değişikliği için verilen süre içinde aracını değiştirmediği tespit edilen T plakası sahibinin, T plakası ve durak hakkı Encümen kararı ile iptal edilir.” 15.9 maddesindeki “15(on beş dâhil) yaşını dolduran ticari taksi 10(on yaş dahil) yaşın altında olan bir araçla model değişikliği yaparak ticari faaliyetine devam eder.” ve 20.9 maddesindeki “Araç sahiplerinin 15 yaşından büyük araçlarını model değişikliği yapmadıkları takdirde, yıllık çalışma izin belgesi, yenileme işlemi yapılmaz ve Encümen Kararı ile ticari faaliyetten men edilir.” hükümlerinde geçen 15 yaş kriterinin 20 yaş olarak değiştirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.02.2024 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/21

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 07.02.2024 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, Kara Burun Mevkii, 120 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 15.431 m²’lik taşınmaz ve Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, 92 pafta,     75 ada, 9 nolu parselde kayıtlı 922 m²’lik taşınmaz için, malikleri tarafından kamulaştırmasız el atma karşılığı bedelinin tazmini ve taşınmazların tarafımızdan kullanılmasından kaynaklı ecrimisil alacağının tahsili için 2 ayrı aleyhe dava açılmış ve her iki davanın davacı vekili Av. Mehmet ÇAVDAR belediyemize başvurarak, tarafımızca bu davalara devam edilmeyerek, yargılama gideri ve vekalet ücreti talebimizden vazgeçmemiz durumunda kendilerinin de davadan feragat edeceklerini, dava konusu taşınmazlarla ilgili 18 uygulaması ile imar planı değişikliği yapıldığı için bu taşınmazlara ilişkin belediyemizden başka bir hak ve alacak talepleri bulunmayacağını bildirmiş olup;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu davalara devam edilmesi durumunda, aleyhe sonuçlanması halinde yüksek miktarda kamulaştırma ve ecrimisil bedelleri ödeneceği göz önüne alındığında davanın feragat ile sonlandırılmasının belediyemiz menfaatlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) bendinde geçen “miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” hükmü Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.02.2024 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/22

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 07.02.2024    tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve T Plaka Ticari Taksi Yönetmeliğinin 34.maddesinde geçen “Ulaşım planlaması gereği duraklarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleştirme, durakların açılması ve kapatılması, durak yerlerini değiştirme, durak isim değiştirme ve taksi duraklarını ilgilendiren konularda 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 15.maddesinin (p) bendine istinaden, belediye meclisi tarafından karar verilir.” hükmü gereğince, Adliye Taksi Durağının kontenjan sayısının 15’ten 11’e düşürülmesi hususunun meclis gündeminin 10.maddesi içerisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.02.2024 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince gündeme 15.madde olarak alınıp, meclis gündeminin 10. maddesi içerisinde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/23

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, 07.02.2024 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde geçen “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmüne istinaden, Burdur Kent Konseyine Belediye Bütçesinden 150.000,00 (Yüz elli bin) TL nakdi yardım yapılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.02.2024 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme 16. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/24

 

 

Gündemin 1. maddesine geçildi. İtfaiye Müdürlüğü’nün 05.01.2024 tarih ve 49405 sayılı yazısında; Resmi Gazete’de yayınlanan ve örneği ilişikte sunulan K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz İtfaiye personeline 2024 yılında ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediyemiz İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin, brüt 1.575,00 TL olarak uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İtfaiye Müdürlüğü’ne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/25

 

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 50296 sayılı yazısında; Resmi Gazete’de yayımlanan ve örneği ilişikte sunulan K cetvelinin ilgili maddesi gereğince, Belediyemiz Zabıta personeline 2024 yılında ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Belediyemiz Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin, brüt 1.575,00 TL olarak uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/26

 

 

Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 50299 sayılı yazısında; Orman Genel Müdürlüğü, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Burdur Orman İşletme Müdürlüğünün 19.01.2024 tarih ve E-47996062-755.02.03-10744470 sayılı yazısına istinaden, UİP-151044989 plan işlem numaralı, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait, Bahçelievler Mahallesi, 482 ada, 5 parsel nolu 3892,22 m² yüzölçümlü taşınmazın mevcut imar planında emsal ve kat yüksekliklerinin yazılı olmamasından dolayı, öneri planda emsal ve kat yüksekliklerinin işlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/27

 

 

Gündemin 4.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.02.2024 tarih ve 50403 sayılı yazısında; Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün 12.01.2024 tarih ve E-10097279-755.01/1425786 sayılı yazısına istinaden, NİP-151045128, UİP-151045129 plan işlem numaralı, Karayolları Genel Müdürlüğünce onaylanmış taslağın; Burdur – Tefenni – Çavdır yolu, Burdur Devlet Hastanesi kavşağının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi teklifinin belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/28

 

 

Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.01.2024 tarih ve 50066 sayılı yazısında; Mimarlar Odası Burdur Temsilciliği Başkanı Mimar N. Selim KUTLU’nun 15.01.2024 tarih, 11 sayılı dilekçesi ile Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/181-8/2 sayılı kararıyla askıya çıkartılan Otopark Yönetmeliğinin uygulama esaslarına ilişkin kararda geçen 1-1-b maddesine;  Barış ULUHAN’ın ise 16.01.2024 tarih, 672 evrak kayıt tarihli dilekçesi ile söz konusu meclis kararının 1-1-a ve 1-1-d maddelerine yaptıkları  itirazların belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun  24. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/181-8/2 sayılı kararıyla askıya çıkartılan Otopark Yönetmeliğinin uygulama esaslarına ilişkin kararda geçen (1-1-b), (1-1-a) ve (1-1-d) maddelerine yapılan itirazların imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine ve söz konusu kararda geçen diğer maddelere ise Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince askı süresi içerisinde itiraz olmadığından, itiraz edilmeyen maddelerin uygulanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/29

 

 

Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 50298 sayılı yazısında; Burdur Valiliği Kadastro Müdürlüğü tarafından İlimiz mahallelerinde kadastro çalışması yapılması planlandığından, İlimiz mahalle muhtarları aracılığıyla her mahalleden ayrı ayrı 6 kişilik bilirkişi istenmiş olup, ilimizde bulunan toplam 17 mahalleden şu ana kadar 2’sinden (Atatürk Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi) belirlenmiş olan 12 bilirkişinin onaylanması hususunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Valiliği Kadastro Müdürlüğü tarafından İlimiz mahallelerinde kadastro çalışması yapılması planlandığından, İlimiz Atatürk Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesinden belirlenen ve karar ekinde bilgileri yer alan         12 (on iki) bilirkişinin onaylanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/30

 

 

Gündemin 7.maddesine geçildi. S.S. Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsçüleri Kooperatif Başkanlığı 03.01.2024 tarih ve 412 sayılı dilekçelerinde, Belediyemiz denetimi altında toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinden 2024 yılı için 15 yaşını dolduran 6 adet 2008 model otobüs bulunduğunu, çalışma ruhsatı alamayacaklarını ve yönetmeliğe uygun olarak model değişikliği yapmaları gereken 0-9 yaş aralığındaki otobüsleri almaya maddi güçleri yetmediği için de  seferden çekilmek zorunda kalmaları durumunda toplu taşımada oluşabilecek sıkıntıların önüne geçebilmek adına, yönetmelik gereği araçlarda aranan 15 yaş şartının 20 yaşa çıkarılmasını talep ettiklerinden,

Zabıta Müdürlüğünün 26.01.2024 tarih ve 50174 sayılı yazısında; Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin 19.maddesinin 4.fıkrasında geçen “Özel halk otobüsleri en fazla 15 (on beş) yaşına kadar çalıştırılabilir. 15 (on beş) yaşını dolduran araçların yenilenmesi zorunludur. Yenilenecek araçlarda yaş hesabı, aracın model tarihi dikkate alınarak yapılır. Ancak belediye tarafından kiraya verilen araçlarda yaş şartları aranmaz.(06.10.2021 tarih ve 2021/122 sayılı meclis kararı ile eklenmiştir.)” hükmündeki 15 yaş (dahil) şartının, S.S. Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsçüleri Kooperatif Başkanlığının talebi doğrultusunda 20 yaş (dahil) şeklinde değiştirilmesi hususunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin 19.maddesinin 4.fıkrasında geçen “Özel halk otobüsleri en fazla 15 (on beş) yaşına kadar çalıştırılabilir. 15 (on beş) yaşını dolduran araçların yenilenmesi zorunludur. Yenilenecek araçlarda yaş hesabı, aracın model tarihi dikkate alınarak yapılır. Ancak belediye tarafından kiraya verilen araçlarda yaş şartları aranmaz.(06.10.2021 tarih ve 2021/122 sayılı meclis kararı ile eklenmiştir.)” hükmündeki 15 yaş (dahil) şartının, 20 yaş (dahil) şeklinde değiştirilmesi hususunda çalışma yapmak üzere komisyon kurulmasına, komisyonun 3 (üç) kişiden oluşmasına, komisyon üyeliklerine, Meclis Üyeleri Kamil CANIGÜR, Haydar DÜDÜK ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in seçilmesine, komisyonun 2024 yılı mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere kadar görev yapmasına ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/31

 

 

Gündemin 8. maddesine geçildi. TEMA Vakfı Burdur İl Temsilcisi Gülser BÜLBÜL, 24.01.2024 tarihli dilekçesinde; TEMA Vakfı Onursal Kurucu Ortaklarından “Yaprak Dede” olarak da anılan ve 25 Ocak 2023 tarihinde vefat eden Ali Nihat GÖKYİĞİT’in isminin, anısını ve adını yaşatmaya uygun olacak şekilde, ilimizde bulunan park, bahçe, cadde veya sokağa verilmesini talep ettiğinden,

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 31.01.2024 tarih ve 50300 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, konunun mecliste görüşülerek karara bağlanması talep etmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine istinaden, TEMA Vakfı Onursal Kurucu Ortaklarından “Yaprak Dede” olarak da anılan ve 25 Ocak 2023 tarihinde vefat eden Ali Nihat GÖKYİĞİT’in isminin, anısını ve adını yaşatmaya uygun olacak şekilde, ilimizde bulunan park, bahçe, cadde veya sokağa verilmesi hususunun,  Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih ve 2023/144 sayılı kararı ile “İlimizde uygun görülecek cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi hususunda” kurulan ve Meclis Üyeleri Dr.Kamil CANIGÜR, Ayfer HINÇAL ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in görev yaptığı komisyona havale edilmesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/32

 

 

Gündemin 9. maddesine geçildi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.02.2024 tarih ve 50384 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/178 sayılı kararı ile 50,00 TL olarak belirlenen Uzay Çatı Altı Otopark Araba Pazarı Girişi ücretinin 30,00 TL’ye düşürülmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/178 sayılı kararı ile 50,00 TL olarak belirlenen Uzay Çatı Altı Otopark Araba Pazarı Girişi ücretinin 30,00 TL’ye düşürülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/33

 

 

Gündemin 10.maddesine geçildi. Zabıta Müdürlüğünün 02.02.2024 tarih ve 50409 sayılı yazısında; Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 2024/14 sayılı kararı ile Yeni Mahalle, Şehit Halil Demirörs Caddesi No:3/1 adresinde hizmet vermekte olan Sağlık Taksi Durağının, İlimiz Atatürk Mahallesi, Zeynel Abidin Tonguç Caddesi, No:4/A adresinde yeni yapılan Burdur Devlet Hastanesinin yakınlarında, mülkiyeti Belediyemize ait alana taşınmasına karar verilmiş olup, Belediyemiz denetimi altında ticari faaliyet gösteren Sağlık Taksi Durağının toplu taşıma ihtiyacına cevap verebilmesi için mevcutta 20 araç olan durak kontenjanının, Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve T Plaka Ticari Taksi Yönetmeliği’nin 34.maddesinde geçen “Ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleştirme, durakların açılması ve kapatılması, durak yerlerini değiştirme, durak isim değiştirme ve taksi duraklarını ilgilendiren konularda              5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 15.  maddesinin (p) bendine istinaden Belediye Meclisi tarafından karar verilir.” hükmü gereğince 24 araca yükseltilmesi,

Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarih ve 2024/22 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince gündeme 15.madde olarak alınıp, meclis gündeminin 10.maddesi içerisinde görüşülmesine oy birliği ile karar verilen Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.02.2024 tarihli dilekçesinde ise Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve T Plaka Ticari Taksi Yönetmeliği’nin 34.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 15.  maddesinin (p) bendine istinaden, Adliye Taksi Durağının kontenjan sayısının 15’ten 11’e düşürülmesi hususlarının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz denetimi altında ticari faaliyet gösteren ve İlimiz Atatürk Mahallesi, Zeynel Abidin Tonguç Caddesi, No:4/A adresinde yeni yapılan Burdur Devlet Hastanesinin yakınlarında, mülkiyeti Belediyemize ait alana taşınmasına karar verilen Sağlık Taksi Durağının 20 olan araç kontenjan sayısının 24’e yükseltilmesinin ve yine Belediyemiz denetimi altında faaliyet gösteren Adliye Taksi Durağının kontenjan sayısının 15’ten 11’e düşürülmesinin; Meclis Üyeleri Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU,  Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ.  Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ile Halil KAYA’nın çekimser ve Meclis Üyesi Mesut ÖZCAN’ın ret oyuna karşılık, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ ile Meclis Üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL ve Yurtsever ÇELİKKAYA’nın kabul oylarıyla kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/34

 

 

Gündemin 11. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 50293 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 17.01.2024 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2024/34-1/1

 

 

İmar Komisyonu kararının 1. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve 49160 sayılı yazısında, NİP-151039361, UİP-151039360 plan işlem numaralı, mülkiyeti Hazineye ait, İl  Özel İdaresine tahsisli, Bahçelievler Mahallesi, 702 ada,  309 parsel nolu 29.988,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın, toplam 1600 m2 inşaat alanlı kısmının, asma katlı kamu yararı amaçlı kulanılmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi bulunmaktadır.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon Üyesi Samet GÜNEŞ teklif edilen plan değişikliğinde kamu yararı olduğunu belirterek uygun görüş bildirmiştir.

Komisyon Üyeleri Atam GÜLCÜ ve Salih SEVİM ise konu hakkında çekimser oy kullanmışlardır.

Komisyon Üyeleri olarak ortak karara varılamadığından, plan değişikliği ile ilgili karar meclis görüşmelerinde sonuçlandırılacaktır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; NİP-151039361, UİP-151039360 plan işlem numaralı, mülkiyeti Hazineye ait, İl  Özel İdaresine tahsisli, Bahçelievler Mahallesi 702 ada, 309 parsel nolu 29.988,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın, toplam 1600 m2 inşaat alanlı kısmının, asma katlı kamu yararı amaçlı kulanılmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifine Meclis Üyeleri Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ.  Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Halil KAYA ve Mesut ÖZCAN kabul oyu, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ ile Meclis Üyeleri Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL ve Yurtsever ÇELİKKAYA çekimser oy kullanmış olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun toplantı ve karar yeter sayısı başlıklı 22. maddesinde geçen “Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.” hükmü gereğince, oylamada salt çoğunluk sağlanamadığından konu karara bağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2024/35

 

 

Gündemin 12. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 50293 sayılı yazısında, İmar Komisyonunun almış olduğu 17.01.2024 tarih ve 1 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

 

KARAR NO:2024/35-1/2

 

 

İmar Komisyonu kararının 2. maddesine geçildi. Bu maddede; Belediye Meclisinin 01.11.2023 tarih ve 2023/160-7/2 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen  ve Aralık ayı meclis toplantısında görüşülerek, Belediye Meclisinin 06.12.2023 tarih ve 2023/180-8/1 sayılı kararı ile tekrar İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün NİP-151025512,     UİP-151025511 plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planı teklifi, Kurum görüşlerinde yer alan çekinceler dikkate alınarak, 1501 nolu parselde Pazar yerinin kaldırılarak konut ve yeşil alana dönüştürülen kısımlarının düzeltilerek tekrar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Mimarlar Odası Temsilciliğinden görüş alınmasına karar verilmiştir.

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon Üyesi Salih SEVİM, Mimarlar Odası Temsilciliğinden gelen 2024-1 sayılı görüş ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğünden gelen 48975 sayılı görüş yazılarında, imar planı değişiklikleri başlıklı, yönetmeliğin 26.maddesi uyarınca değer artış payının dikkate alınması hususu göz önünde bulundurularak olumsuz görüş bildirmiştir.

Komisyon Üyesi Samet GÜNEŞ, eşitlik ilkesi çerçevesinde, komşu parsellerdeki uygulamanın bu alanda yapılmaması ve imar planı değişikliğine dair değer artış payının dikkate alınmamasından dolayı çekimser oy kullandığını belirtmiştir.

Komisyon Üyesi Atam GÜLCÜ ise düzeltilerek yeniden meclise gönderilen imar planı teklifinin uygun olduğu görüşünü bildirmiştir.

Komisyon Üyeleri olarak ortak karara varılamadığından, plan değişikliği ile ilgili karar meclis görüşmelerinde sonuçlandırılacaktır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün       NİP-151025512, UİP-151025511 plan işlem numaralı, Bahçelievler Mahallesi, X:4175860-4176300, Y:521840-522260 koordinatları arasında kalan bölge ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon imar planı teklifine, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ ile Meclis Üyeleri Arif PAK, Ayfer HINÇAL, Ali SAY, Yurtsever ÇELİKKAYA, Atam GÜLCÜ, Haydar DÜDÜK ve Mesut ÇELEBİ kabul oyu, Meclis Üyeleri Kamil CANIGÜR, Mesut ÖZCAN ve Salih SEVİM ret oyu ve Meclis Üyeleri Mehmet BÜLBÜL, Nihat ÜLKÜ, Çağan TÜRKAN, Durmuş TURGUT, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Cennet ÖZALP TANRIÖVER, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ.  Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Halil KAYA çekimser oy kullanmış olup;  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, toplantı ve karar yeter sayısı başlıklı 22. maddesinde geçen “Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.” hükmü gereğince, oylamada salt çoğunluk sağlanamadığından konu karara bağlanamamıştır. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

2024 ŞUBAT AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ (2.Oturum)

 

Belediye Meclisinin 2024/Şubat ayı toplantısının 2. oturumu Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler; Ali SAY, Arif PAK, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Mesut ÇELEBİ, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Ayfer HINÇAL, Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mesut ÖZCAN, Ali EKİNCİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN ve Halil KAYA’nın iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2024/36

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 13. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.02.2024 tarihli dilekçesinde; Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinde, ticari taksilerin yaş sınırı 15 yaş (on beş dahil) olarak belirlenmiş olup; ilimizde faaliyet gösteren Taksi Duraklarının Başkanları, emsal şehirlerdeki yaş sınırının 20 yaş olması ve günümüz şartlarında sıfır ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar göz önünde bulundurularak, ilimizde araç yaşının 20 yıla çıkartılmasını talep ettiklerinden;

Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin; 15.8 maddesindeki “Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. T plakalı ticari taksiler 15(on beş dâhil) yaşından küçük olmalıdır. 15 (on beş dâhil) yılını dolduran Ticari taksiler bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde araçların yenilenmesi zorunludur. 15(on beş dâhil) yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. 15(on beş dâhil) yaşından büyük mevcut araç sahipleri bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde araçlarını yenilemek zorundadırlar. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra araç değişikliği ve devirlerde 15(on beş dâhil) yaş uygulamasına başlanır. Araç değişikliği için verilen süre içinde aracını değiştirmediği tespit edilen T plakası sahibinin, T plakası ve durak hakkı Encümen kararı ile iptal edilir.” 15.9 maddesindeki “15(on beş dâhil) yaşını dolduran ticari taksi 10 (on yaş dahil) yaşın altında olan bir araçla model değişikliği yaparak ticari faaliyetine devam eder.” ve 20.9 maddesindeki “Araç sahiplerinin 15 yaşından büyük araçlarını model değişikliği yapmadıkları takdirde, yıllık çalışma izin belgesi, yenileme işlemi yapılmaz ve Encümen Kararı ile ticari faaliyetten men edilir.” hükümlerinde geçen 15 yaş kriterinin 20 yaş olarak değiştirilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliğinin (15.8), (15.9) ve (20.9) maddelerinde geçen 15 yaş kriterinin 20 yaş olarak değiştirilmesi hususunun; meclis gündeminin 7. maddesinde görüşülerek 07.02.2024 tarih ve 2024/30 sayılı meclis kararı ile özel halk otobüsleri yaş şartının değiştirilmesi hususunda  oluşturulan ve Meclis Üyeleri Kamil CANIGÜR, Haydar DÜDÜK ve Hüseyin BÜYÜKKELEŞ’in üye olarak belirlendiği komisyona havalesine, komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile  karar verildi.

 

KARAR NO:2024/37

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 14. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.02.2024 tarihli dilekçesinde; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, Kara Burun Mevkii, 120 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 15.431 m2’lik taşınmaz ve Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, 92 pafta, 75 ada, 9 nolu parselde kayıtlı 922 m2’lik taşınmaz için, malikleri tarafından kamulaştırmasız el atma karşılığı bedelinin tazmini ve taşınmazların tarafımızdan kullanılmasından kaynaklı ecrimisil alacağının tahsili için 2 ayrı aleyhe dava açılmış ve her iki davanın davacı vekili Av. Mehmet ÇAVDAR belediyemize başvurarak, tarafımızca bu davalara devam edilmeyerek, yargılama gideri ve vekalet ücreti talebimizden vazgeçmemiz durumunda kendilerinin de davadan feragat edeceklerini, dava konusu taşınmazlarla ilgili 18 uygulaması ile imar planı değişikliği yapıldığı için bu taşınmazlara ilişkin belediyemizden başka bir hak ve alacak talepleri bulunmayacağını bildirmiş olup;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu davalara devam edilmesi durumunda, aleyhe sonuçlanması halinde yüksek miktarda kamulaştırma ve ecrimisil bedelleri ödeneceği göz önüne alındığında davanın feragat ile sonlandırılmasının belediyemiz menfaatlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) bendinde geçen “miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.” hükmü Belediye Meclisinin görevleri arasında sayıldığından, konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, Kara Burun Mevkii, 120 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 15.431 m2’lik taşınmaz ve Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, 92 pafta, 75 ada, 9 nolu parselde kayıtlı 922 m2’lik taşınmaz için, malikleri tarafından kamulaştırmasız el atma karşılığı bedelinin tazmini ve taşınmazların tarafımızdan kullanılmasından kaynaklı ecrimisil alacağının tahsili için 2 ayrı aleyhe açılan davaya devam edilmesi durumunda, aleyhe sonuçlanması halinde yüksek miktarda kamulaştırma ve ecrimisil bedelleri ödeneceği göz önüne alındığından ve her iki davanın davacı vekili Av. Mehmet ÇAVDAR belediyemize başvurarak, tarafımızca bu davalara devam edilmeyerek, yargılama gideri ve vekalet ücreti talebimizden vazgeçmemiz durumunda kendilerinin de davadan feragat edeceklerini, dava konusu taşınmazlarla ilgili 18 uygulaması ile imar planı değişikliği yapıldığı için bu taşınmazlara ilişkin belediyemizden başka bir hak ve alacak talepleri bulunmayacağını bildirdiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (h) bendi gereğince, söz konusu davaların feragat ile sonlandırılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine  oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/38

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 16. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 07.02.2024 tarihli dilekçesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde geçen “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmüne istinaden, Burdur Kent Konseyine Belediye Bütçesinden 150.000,00 (Yüz elli bin) TL nakdi yardım yapılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06.06.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A maddesinde geçen “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” hükmüne istinaden, Burdur Kent Konseyine Belediye bütçesinden 150.000,00 TL (Yüz elli bin) nakdi yardım yapılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/39

 

 

2024/Şubat ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in teklifi üzerine, Belediye Meclisinin bir sonraki 2024/Mart ayı toplantısının 07 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 07.02.2024

 

 

 

 

Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                              Arif PAK                                Ayfer HINÇAL

        Belediye Başkanı                                       Kâtip                                           Kâtip

 

 

 

 

Close Search Window