T.C

BURDUR BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMET VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik, ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, yaşlı, ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Burdur Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal hizmetler ve yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı kanunun 60.maddesinin (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile tıbbi araç gereç gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Belediye: Burdur Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: Burdur Belediye Başkanını,

ç) Belediye Meclisi: Burdur Belediye Meclisini,

d) Birim: Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü.

e) Mali Hizmetler Müdürü: Burdur Belediyesi Mali Hizmetler Müdürünü,

f) Zabıta Müdürü: Burdur Belediyesi Zabıta Müdürünü,

g) Değerlendirme Kurulu: Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunu,

h) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

ı) Muhtar: Burdur Merkez İlçe Mahalle Muhtarlarını,

i) Hizmet Standartları Tablosu: Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa

sundukları kamu hizmetlerinin, bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve

eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tabloyu,

j) Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para (yalnızca yardıma muhtaç asker ve aileleri için) veya para yerine geçebilen alışveriş ve benzeri çek, akıllı kart, alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları,

k) Sosyal Hizmet ve Yardım: Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile hizmetleri,

l) Sosyal Yardım Tespit Raporu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük, okul müdürleri ve Zabıta tarafından tespitini içeren raporu,

m) Muhtaç: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; hiçbir geliri olmayan ve/veya kimsesi olmayan yaşlı(65 yaş ve üzeri) öksüz, yetim, dul, engelli, kalacak yeri olmayan insanlar ile şiddet mağduru olduğu tespit edilen kadınları,

 n) Yoksul ve dar gelirli: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; aylık gelirleri, yardımın yapılacağı yıl için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, Bakanlar Kurulunca tespit edilen asgari ücretin aylık net tutarının en fazla 1/3’ü kadar olan aileleri,

o) Muhtaçlık Sınırı: Bir aylık net asgari ücret miktarının üçe bölündüğünde çıkan parasal değeri,

ö) Engelli: Fiziksel, duygusal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen; engel durumunun %60 ve üzeri olduğunu belgeleyen bireyleri,

p) Yönetmelik: Burdur Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’ni ifade eder.

İlkeler

Madde 5- (1)Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün tüm çalışmalarında;

 1. Müdürlük iş ve işlemlerinde Kanun ve yönetmeliklere aykırı olmamalıdır.
 2. Hizmetlerin temini ve sunumunda yerinde ve ihtiyaca uygun olmalıdır.
 3. Uygulamada verilecek hizmetler adaletli ve eşit olmalıdır.
 4. Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esas alınmalıdır.
 5. Kurum içi yönetimde Belediyemiz mücavir alan sınırlarını ilgilendiren kararlarda katılımcılık esas alınmalıdır.
 6. Verilen hizmetler şeffaf, açık ve hesap verilebilir olmalıdır.
 7. Hizmetlerde geçici çözüm ve anlık kararlar yerine uzun vadeli ve kalıcı sürdürebilir temel ilkeler esas alınmalıdır.
 8. İhtiyaç sahibi her kesime hitap etmelidir.

  ı)  Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilmelidir.

Genel Gerekçe

MADDE 6 –(1)Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ile belediyelere verilen sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapma ve yaptırma görevine istinaden, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yaşayan, ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, yaşlı, şiddet mağduru kadınlara bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımların hangi çerçevede yapılacağı ve sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek için düzenlenmiştir.

Genel Esaslar

MADDE 7 – (1) Belediye bu yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç engelli ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.

c)Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunulması esastır.

ç) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz. Ancak aynı evde ikamet eden birden fazla vatandaşa nakdi yardım yapılamaz.

d)Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar

Yardım esasları ve yardımlardan yararlanacak olanlar

MADDE 8 – (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır:

a) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler,

b) Evinde yemek yapamayacak durumda olan, düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler,

c) Muhtaç yaşlı, engelli, asker ve ailesi ile şiddet mağduru olan kadınlar,

ç)Burdur Belediye sınırları içinde ikamet etmek kaydıyla, eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan, muhtaç, yoksul, kimsesiz, yetim, öksüz, engelli, anne-babası boşanmış, ailesinde engelli bulunan ilköğretim, ortaöğretim, lise ve dengi, üniversite öğrencileri,

d) Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

f) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,

e) Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler,

f) 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53.maddesi gereğince, belediye sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanınca bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Hizmeti Alacak Olanların Müracaatı, Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Müracaat şekli

MADDE 9 – (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçeyle Belediye’ye başvurabilirler. Müracaatlar muhtaç kişilerin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilir.

Müracaatların tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Sosyal yardım hizmeti almak üzere müracaatta bulunan muhtaç kişiler hakkında en az iki Kültür ve Sosyal İşler Birimi görevlisi ile bir Zabıta görevlisi tarafından kişinin ikametgâhı ve çevresi incelenerek Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanır.

(2) Yardım başvurusu ve başvuru ekindeki evraklar müdürlükçe, Sosyal Yardım Tespit Raporu ile birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

(3) Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardım modelinden yararlanacağı Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından belirlenir ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek şekilde gizli olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya kolluk ya da zabıta birimleri ile muhtarlıklar tarafından tespit edilerek belediyeye bildirilen muhtaç, yoksul, kimsesiz, yaşlı, engelli, şiddet mağduru kadın ve afetzedeye de resen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Tanımı, Görev ve Yetkileri

Sosyal yardım değerlendirme kurulunun tanımı, görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek dört üye ve Meclis tarafından seçilecek iki meclis üyesi olmak üzere altı kişilik Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.

a) Değerlendirme Kurulu Başkanı, Belediye Başkanınca belirlenen bir başkan yardımcısıdır. Diğer üç üye; Kültür ve Sosyal İşler Müdürü,  Mali Hizmetler Müdürü ile Zabıta Müdüründen oluşur. Diğer iki üye ise, Belediye Meclisi tarafından Belediye Meclisi Üyeleri arasından seçilir. Değerlendirme kurulu altı kişi olduğundan yapılacak bir oylamada eşitlik olması durumunda komisyon başkanının oy verdiği tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. Değerlendirme sırasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan muhtaç kişinin tahkikatını yapan ve sosyal inceleme raporunda imzası bulunan görevlilerde hazır bulunur. Kurulun sekretaryalığını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yapar.

b) Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıldır.

c) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Değerlendirme Kurulu Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

d) Değerlendirme Kurulu, acil haller dışında ayda bir kere olmak üzere, gerekli görüldüğünde Değerlendirme Kurulu Başkanın yazılı çağrısı üzerine de toplanır.

e)Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar personel görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 12- (1) Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Sosyal yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece yoksul ve muhtaçlığı belirlenen kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek,
 • Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında müdürlüğün harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek,
 • Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak ayni, toplu gıda, barınma, yakacak, gibi sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek,
 • Belediye Başkanının sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma ve Gerekli Belgeler

Yardım türleri

MADDE 13– (1) Nakdi Yardımlar;

a) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine istinaden, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yaşayan ve maddi durumları uygun olmayan muhtaç öğrenciler (meclis kararıyla burs niteliğinde olmayan ve bir defaya mahsus olmak üzere) ile muhtaç asker veya ailesine nakdi yardım yapılabilir.

b)Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu görüşü ile yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş vb. çek, akıllı kart, kart kontörü vb. kart dağıtılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapılabilir. Bu sözleşmelerde bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetin bedeli ödenebilir.

c) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız yardım yapılabilir.

d)Nakdi yardımlar, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun uygunluk kararı, harcama yetkilisi ve Belediye Başkanının onayı ile yapılır.

e)Yolda kalmış, kazaya uğramış ve benzeri şekildeki durumda bulunanlara, muhtaçlık sınırında olması koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere Belediye Başkanının onayıyla asgari ücretin net tutarının üçte biri oranında nakdi yardım yapılabilir.

(2) Ayni yardımlar;

a) Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, sıcak yemek, süt, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç – gereç, kent içi ulaşım, içme suyu, engellilerin kullanımına yönelik araç-gereç ve protezler (engel durumunun %60 ve üzeri olduğu sağlık raporu ile belgelenmek kaydı ile) ile kitap ve öğrenci tören kıyafetleri gibi ayni yardımlarda bulunulabilir.

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.

c) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılabilir.

ç) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.

d) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

e) Ayni yardımlar belediye başkanının vereceği onay ile yapılır.

Sosyal yardımlardan faydalanma

MADDE 14 – (1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınır.

(2)Yapılan incelemeler sonucunda yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak başvurularını yenileyeceklerdir. Başvurusu kabul edilerek yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri bir dahaki başvuru döneminde başvurusunu yenilemediği takdirde yardım hakkını kaybeder.

(3) Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru döneminde Sosyal İşler Biriminden işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.

(4) Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (1) yıllık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği, değişiklikten itibaren en az bir (1) aylık süre içinde belediyeye bildirmesi zorunludur. Aksi halde belediye tarafından yardım süresi içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda değişikliğin tespit edilmesi halinde; sosyal hizmet ve yardım kesilir. Ayrıca yapılan yardımların bedeli, ilgilisinden tahsil edilerek hakkında yasal işlem yapılır.

Gerekli belgeler

MADDE 15 – (1) Sosyal yardım hizmeti alacak olan muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Dilekçe,

b) Yardım türlerine göre Belediye tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin hizmet standartları tablosunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak istenilecek belgeler.

Ayni yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 16 – (1) Hizmet ve yardımlarda kullanılacak mal, hizmet ve malzemelerin alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE 17 – (1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere; Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi ve benzeri ayni yardımlar, Belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla Belediye araçları veya hizmet alım yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Ayni yardımlarla ilgi alışverişler için ihale yapılır. Sosyal Yardımlaşmadan yardım alanlar ise belediyeden de  yardım alamazlar.

(2) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

(3) Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde madde 10’da belirtildiği üzere yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi

Sosyal yardımların verilmesi

MADDE 18 – (1) Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni yardım karşılığı sosyal hizmet ve yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır. Dağıtımlar kontrollü yapılır

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 19 – (1) Gerekli evraklarda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde veya yardım esnasında kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde yardım kesilir.

(2) Hak sahibinin ölümü, belediye sınırları dışına taşınması, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunması, sahte belgelerle başvuruda bulunması durumlarında sosyal yardımlar kesilir.

(3) Gerçeğe aykırı belge verildiğinin veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Bu konuda başvurucu veya ilgililer bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

Dosya işlemleri

MADDE 20 – (1) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese mahalle olarak ayrılarak bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir.

Tutanaklar

MADDE 21 – (1) Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyasında saklanır.

Bilgilendirme

MADDE 22 – (1) Belediye tarafından yardım verilenlerin kimlik bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Burdur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 23 – (1) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m maddelerinde verilen yetkiye dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edilip, Sayıştay’ın görüşü alındıktan sonra, 3011 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanacak olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2.maddesi gereğince, mahalli gazeteler veya diğer yayın organlarınca ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Burdur Belediye Başkanı yürütür.

EK:1-a Sosyal İnceleme formu                 T.C.
BURDUR BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SOSYAL İNCELEME FORMU
  BAŞVURU  SAHİBİNİN   Adı ve Soyadı:TC No            :   
Baba Adı        :     Doğum Yeri   : Doğum Tarihi:
Adresi:
Aslen nerelisiniz?
Ne zamandan beri Burdur’da ikamet etmektesiniz ?
Tahsil durumunuz nedir?
Çalışıyor musunuz? Aylık kazancınız nedir?
Ailede başka çalışan var mı?
Ailenizin aylık toplam gelir miktarı nedir?
Borcunuz var mıdır? Miktarı ne kadardır?
Medeni haliniz ve ailevi durumunuz nedir?
Ailenizde kaç kişi vardır?
Varsa Ailenizde kaç çocuk vardır?
Yaşları ve öğrenim durumları nelerdir?
Ailenizde kronik sağlık sorunu olan var mıdır?
Ailenizde engelli olan var mıdır?
Akraba, tanıdık vb. yardım alıyor musunuz?
Diğer yardım kuruluşlarından yardım alıyor musunuz?
Evin mülkiyeti kimindir?
Kira ise aylık ne kadar kira ödüyorsunuz?
Mutfak, Tuvalet ve banyo hariç, oturduğunuz evde kaç tane
oda var ?
Evde ısınmada hangi kaynağı kullanıyorsunuz?
Elektrik, telefon, İnternet, su vb. giderlerin fatura
Miktarları ne kadardır?
Ev koşulları ve yaşam standardı nasıldır?
Belediyemizden daha önce yardım aldınız mı?
NOT:
    EK:1-b      BURDUR BELEDİYESİ SOSYAL İNCELEME VE TAHKİKAT RAPORU Yardım Başvurusunda Bulunan Kişinin  Adı ve Soyadı    : TC Kimlik No    : Doğum Yeri       : Doğum Tarihi    : Baba Adı            : Mesleği              : İkamet adresi     :   Yukarıda adres bilgileri yazılı olan…………………………………………………………yapılan Tahkikat neticesinde;
 Tahkikatı Yapan                                                                           Tahkikatı Yapan

Yardım Talebinde

Bulunan

……/……/………

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

Ek: 2

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YARDIM BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME CETVELİ
KİŞİNİN GENEL İŞ DURUMUPUANKİŞİNİN ALDIĞI PUAN
AÇALIŞAMIYOR20
BTAHSİLLİ – ÇALIŞMIYOR-5
CMEMUR-İŞÇİ-EMEKLİ-10
AİLENİZİN TOPLAM NET GELİRİ (AYLIK)PUANI 
AMUHTAÇLIK SINIRININ YARISI VE ALTI15
BMUHTAÇLIK SINIRINDAVE ALTINDA10
CMUHTAÇLIK SINIRININ ÜZERİNDE-10
AİLENİN DURUMUPUANI 
ASAĞ VE BERABER0
BBOŞANMIŞ- AYRI YAŞAYAN VEYA VEFAT ETMİŞ5
CYETİM, ŞEHİT YA DA GAZİ AİLESİ10
EVİN ISINMA DURUMUPUANI 
AKALORİFER-DOĞALGAZLI-10
BSOBALI5
AİLENİZDEKİ KİŞİ SAYISIPUANI 
ABİR-ÜÇ ADET1
BBEŞTEN FAZLA5
AİLENİZDE KRONİK SAĞLIK SORUNU OLAN KİŞİ SAYISI
ABİR ADET5
BİKİ VE DAHA FAZLASI15
AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISIPUANI 
A1-2 ADET (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)3
B3-DAHA FAZLA  (İLKÖRETİM-ORTAÖĞRETİM)10
C1 VEYA DAHA FAZLA (ÖRGÜN ÜNİVERSİTE)15
ÖZEL OTONUZ VAR MI?PUANI 
AEVET-15
BHAYIR0
ENGELLİ DURUMUPUANI 
AEVET15
BHAYIR0
EVİN EŞYA DURUMU,YAŞAM STANDARTLARIPUANI
AİYİ-15
BORTA5
CKÖTÜ15
EVİN DURUMUPUANIKİŞİNİN ALDIĞI PUAN
AKENDİ EVİ, KİRASI BAŞKALARINCA KARŞILANIYOR-10
BKİRA10
YARDIM DURUMUPUANI 
A2022 SAYILI YASA-5
BKAYMAKAMLIK-5
CDERNEK/VAKIF-5
D2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KAPSAMNDA-5
GAYRİMENKUL DURUMUPUANI 
AEV (KONUT) İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BAĞIMSIZ KONUT İÇİN-25
BDÜKKAN, HER BİR DÜKKAN İÇİN-25
SOSYAL GÜVENCE DURUMUPUANI
AYEŞİLKART, GSS, SOSYAL GÜVENCESİ YOK5
BSSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI-5
      BAŞVURU SAHİBİNİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARININ OLUP OLMAMASI        PUANI
ATOPLUMA ZARARLI BAĞIMLILIK VAR-25
BTOPLUMA ZARARLI BAĞIMLILIK YOK5
TAHKİKAT GÖREVLİSİNİN GÖRÜŞÜ (1)PUANI
AMUHTAÇ10
BTOPLUMA ZARARLI BAĞIMLILIK-15
TAHKİKAT GÖREVLİSİNİN GÖRÜŞÜ (2)PUANI
AMUHTAÇ10
BTOPLUMA ZARARLI BAĞIMLILIK-15

                                                                                                               Toplam puan miktarı:……………………

NOT: Toplam puan miktarı 50 puandan fazla ise 1 inci grup, toplam puan miktarı 50 puandan az ise 2inci grup olarak değerlendirilir.

Tahkikat görevlilerinin yardım başvurusu hakkındaki görüşü: ……………………………………

   Tahkikatı Yapan                                                                                           Tahkikatı Yapan

       Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                           Arif PAK                          Namık Kemal ÖZKAN

  Belediye Başkanı                                         Kâtip                                            Kâtip     

Close Search Window