ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’ uncu maddesi ve “Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince Burdur Belediyesince oluşturulan birimlerin çalışma usul ve esaslarını, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Burdur Belediyesi birimlerini ve çalışanlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 03.07.2015 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15’ inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye: Burdur Belediyesini,
 2. Belediye Başkanı: Burdur Belediye Başkanını,
 3. Belediye Meclisi: Burdur Belediye Meclisini,
 4. Belediye Encümeni: Burdur Belediye Encümenini,
 5. Başkan Yardımcısı: Burdur Belediye Başkan Yardımcısını ifade eder.

Genel Esaslar

Madde 5- Belediyenin organizasyon yapısına ilişkin genel esaslar şunlardır;

 1. Müdürlükler, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Belediye Meclisince kurulur, kaldırılır ve değiştirilir.
 2. Kanunlarda belirtilen tüm imza yetkileri Belediye Başkanına aittir. Bu yetkiler imza yetkileri yönergesi ile devredilebilir.
 3. Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumlulukları, bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak birimlerin çalışma yönergelerinde belirlenir.
 4. Müdürlüklere ait görev ve çalışma yönergeleri, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak müdürlük ve servislerin çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını belirtir şekilde düzenlenir ve Belediye Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
 5. Belediye Başkanı bu yönetmelik çerçevesinde Belediyenin iş ve işlemlerine ilişkin yönergeler çıkartabilir.

 

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Genel İşleyiş, Yetki ve Sorumluluklar

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 6- Burdur Belediyesindeki bütün birimler; üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 

Birimlerin organizasyon şemalarındaki yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma; birim müdürünün teklifi, ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Başkan organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

 

Teşkilat

MADDE 7- Burdur Belediyesi teşkilatı aşağıda belirtilen hizmet birimlerinden oluşur. Başkan hizmetlerin sunumunda erişilebilirlik ve kaliteyi artırmak amacıyla Belediye yetki sınırları içinde şube veya hizmet noktası kurmaya yetkilidir.

 1. Özel Kalem Müdürlüğü
 2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 4. Yazı İşleri Müdürlüğü
 5. Hukuk İşleri Müdürlüğü
 6. Fen İşleri Müdürlüğü
 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 8. İtfaiye Müdürlüğü
 9. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 10. Mali Hizmetler Müdürlüğü
 11. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
 12. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
 13. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
 14. Temizlik İşleri Müdürlüğü
 15. Veteriner İşleri Müdürlüğü
 16. Zabıta Müdürlüğü
 17. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

18.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (2022/165 sayılı meclis kararı)

19.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü (2022/165 sayılı meclis kararı)

20.İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü (2022/99 sayılı meclis kararı)

 

Başkan Yardımcılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- Belediye başkan yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

 1. Organizasyon şemasında kendilerine bağlı birimlerin yönergelerle belirlenen iş ve işlemlerini sürekli gözetim ve yakın denetim altında bulundurarak, hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 2. Hizmetlerin yürütülmesinde karşılaşılan ve kendi imkanları ile çözemediği konuları Belediye Başkanına yazılı veya sözlü olarak intikal ettirmek.
 3. Görev tanımlamasında birden fazla müdürlüğün koordine ve işbirliği yapması gereken, müşterek çalışma içeren konularda görev alacak personeli belirlemek.
 4. Mevzuat ve İmza yetkileri yönergesi ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Müdürlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Müdürlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

 1. Müdürlükteki iş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak sürekli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamak.
 2. Emrinde çalışan personelin ödüllendirilmesi ve tecziyesi hakkında üst yönetime bilgi vermek.
 3. Süreli evrak ve işleri takip ederek, süresinde cevaplamak, sonuçlandırmak.
 4. Müdürlüğün iş planını hazırlamak, personele tebliğ etmek, iş planını bozabilecek riskler hakkında üst yönetimi zamanında bilgilendirmek.
 5. Belediye stratejik planına uygun olarak yıllık performans programını ve bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile müştereken hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, faaliyet sonuçlarını üst yönetimin belirlediği sıklıkta raporlamak.
 6. Müdürlüğün çalışma yönergesinde belirtilen görevlerin takibini yapmak.
 7. Mevzuat ve İmza Yetkileri Yönergesi ile kendisine verilen görevleri yapmak.
 8. Müdürlüğün hizmet envanterini oluşturmak ve hizmet standartlarını belirlemek.
 9. Personele ilişkin bireysel performans göstergeleri geliştirmek ve bu göstergeleri izlemek, değerlendirmek.

 

Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

 1. Müdürlükte çalışan tüm görevliler, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere görevlerini ilgilendiren mevzuatı bilmek ve kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun şekilde yerine getirmekle sorumludur.
 2. Yapılan iş ve işlemlerde resmi yazışma kurallarına ait yönetmeliklerle belirlenmiş usul ve esaslara uymak.
 3. Müdürlüğün çalışmalarıyla ilgili karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini amirlerine bildirmek.
 4. Çalışmalarında kullandıkları belediyeye ait her türlü mal ve eşyanın kullanımında özen göstermek.
 5. Performans ölçümüne esas olmak üzere kendilerine verilen ölçüm materyallerini doldurarak birim amirine zamanında teslim etmek.
 6. Müdürlük iş planı, hedefleri ve görev dağılımı doğrultusunda, kendilerine ait kişisel iş planlarını hazırlamak, birim müdürüyle paylaşmak ve uygulamak.

Belediye Birimlerince Uyulacak Kurallar

Madde 11- Belediye birimlerince uyulacak kurallar şunlardır;

 1. Burdur Belediyesine naklen ve açıktan atama, ilk defa memuriyete atanacaklar ve istifa sonrası dönüşlere ilişkin atamalar, görevde yükselme, üst kadroya görevlendirme, görevden alma ve unvan değişikliği işlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Başkan tarafından yapılır.
 2. Belediye çalışanlarına yönelik, düzenli hizmet içi eğitim yapılması esastır. Hizmet içi eğitim ilgili birimin talebi ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
 3. Belediye personelinin yurtiçi-yurtdışı eğitim, kurs, konferans veya sempozyumlara katılımına ilişkin görevlendirmeler Belediye Başkanının onayı ile yapılır.
 4. Şef ve altı ünvanlı memur ve sözleşmeli personel bağlı olduğu müdürleri ve başkan yardımcılarından, müdürler ise görev dağılımı itibariyle bağlı olduğu başkan yardımcısı ve başkandan, İşçiler bağlı olduğu müdürden yıllık izin alırlar. Doğum ve ölüm izinleri müdürler, diğer mazeret izinleri belediye başkanı tarafından verilir. Müdürler, birimlerinde çalışan memur ve işçi bütün personelin yıllık izin planlamasını yapmak zorundadır.
 5. Belediye bütçe içi işletmesinin yönetimi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediye şirketleri ile olan ilişkiler Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülür.
 6. Belediye birimlerinin ihtiyaç duydukları donanım ve yazılımların alımları birimin talebi ve Bilgi İşlem Servisinin teknik değerlendirmesiyle Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Bilgi İşlem Servisi, birimlerin yazılım ve donanım taleplerini ve kurumun planlanmış ihtiyaçlarını, veri güvenliği, sistem uyumluluğu, yetkili erişim, altyapı kapasitesi gibi temel kriterler çerçevesinde değerlendirmekle sorumludur.
 7. Belediye evrak sistemi ve genel arşiv yönetimi Yazı İşleri Müdürlüğünün sorumluluğundadır.
 8. Birimlerin faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, stok ve sarf kayıtlarını düzenli olarak tutmak dahil taşınır mal yönetimi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görevidir.
 9. Tüm birimlerin; inşaat, tesisat, araç ve makinalarının bakım ve onarımları (Bilgi İşlem Servisi tarafından yapılanlar hariç) Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Belediye Birimlerine Ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeler

Madde 12- Belediye birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iç kontrol ve süreç çalışmaları ile bütünleşik olarak Belediye Başkanı tarafından onaylanmış Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergelerle belirlenir. Müdürlüklere ait görev ve çalışma yönergeleri, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmek zorundadır.

Belediye birimleri, müdürlükler ve müdürlüklere bağlı alt birimler olarak şeflikler (servisler) şeklinde kurulur. Bu Yönetmelikte Müdürlüklerin ortak görevleri ve müşterek yürüttükleri görevler sayılmakta olup, Müdürlüklerin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları çalışma yönergeleri ile belirlenir. Yönergelerde bunlara ilişkin detaylı bir görev tanımı yapılması gerekir.

Müdürlüklere ait çalışma yönergeleri, Yazı İşleri Müdürlüğünün bağlı olduğu Başkan Yardımcısının koordinasyonunda ilgili müdürlerden oluşturulan İdare Mevzuat Değerlendirme Komisyonu tarafından her yıl değerlendirmeye tabi tutulur. Yönetmelik ve Yönergelerin güncel kalması, takibi, komisyonun oluşturulması ve sekreterya işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Yetki Devrinin Esasları

Madde 13- Yetki devrinde aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur.

 

 1. Görevliler, Kanun veya Yönetmeliklere göre yalnız kendileri tarafından kullanılması öngörülen hususlar dışında kalan yetkilerini, sorumlulukları devam etmek kaydıyla, sürekli veya geçici olarak alt kademe personeline devredebilirler.
 2. İdareyi hukuki ve mali sorumluluk ve yükümlülük altına sokacak haller ve genel ilkelerle karar alınmasını gerektiren hallerde yetki sahipleri kendiliklerinden yetkilerini alt kademelere devredemezler. Bu yetkilerin devredilmesinde zorunluluk duyulursa, devreden yetkilinin sorumluluğu devam etmek kaydıyla Belediye Başkanının onayı ile yetki devri yapılabilir.
 3. Alt kademelere devredilen yetki, devreden makamın gözetim ve denetimi altında yürütülür ve yetki devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 4. Amirin görevi başında olmaması halinde kullanılmak şartıyla devredilen yetkiler, yetki sahibinin görevi başına dönmesiyle ortadan kalkar.
 5. Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, amirin değişmesi halinde, yeni amire göreve başlar başlamaz derhal yazı ile bildirilir ve aksine bir emir çıkarılmadığı sürece devam eder.
 6. Yetkilerin devri veya kaldırılması işlemlerinin yazılı olarak tebliğ edilmek suretiyle yapılması esastır. Ancak, acele ve telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkabileceği durumlarda sözlü olarak yetki devri yapılması sonradan yazı ile belgelendirilmek suretiyle mümkündür.
 7. Bir göreve vekaleten atananlar, o görev için verilmiş bulunan yetkilere tam olarak sahip olup, o görevden sorumlu tutulurlar.

 

Amir, Emir ve Memurlar

Madde 14- Amir, makam ve memuriyeti bakımından emir verme yetkisi olan görevlilerdir.

 

Amirler, kendilerine bağlı olan personele, göreve ilişkin olmak ve yürürlükteki hükümler içinde kalmak şartıyla görev ve emir vermeye yetkilidirler.

 

Memurlar, sözleşmeli personel, kadrolu işçi ve şirket işçileri olmak üzere bütün çalışanlar aldıkları emirleri kanun, yönetmelik ve genelgeler uyarınca yapmak zorundadır.

 

Aldığı emri süresi içinde yerine getirmeyen görevliler süreli bir tekit yazısı ile emri yerine getirmesi hususunda uyarılır. Tekit yazısı ile uyarılmasına rağmen görevini yerine getirmeyen personel hakkında, memur ya da işçi statüsüne göre disiplin hükümleri uygulanarak tecziye edilir.

 

Vekalet

Madde 15- Birim amirinin görev başında bulunmadığı zamanlarda, amirin belirleyeceği tecrübeli, işi yürütecek vasıfta olan personel ona vekâlet edecek olup bu husus birim amirince bağlı olduğu başkan yardımcısına teklif olunur, bağlı olunan başkan yardımcısı isterse idari ve teknik hususları göz önüne alarak değişiklik yapabilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Tereddütlerin Giderilmesi ve Düzenleme Yapılması

Madde 16- Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 18- 06.08.2014 tarih ve 144 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren Burdur Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılır.

 

Burdur Belediyesi tüm müdürlüklerinin görev çalışma yönetmelikleri bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılır. Tüm birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyecek olan birim çalışma yönergeleri, bu yönetmeliğin 17’inci maddesine göre başkan tarafından onaylanarak, Yazı İşleri Müdürlüğünce yayımlanarak yürürlüğe girer.

 

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönetmelik 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 19- Bu Yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.

Close Search Window