İHALE İLANI (10 Adet İşyeri) – 15/09/2023

 

 İ L A N

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 10(on) adet işyeri, 10 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.

 

SIRANO TAŞINMAZ ADRESİ TAHSİS

ŞEKLİ

MUHAMMEN BEDELİ (1 yıllık) GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
1 Bozkurt Mah. Armağan İlci Blv. No:120/29 BURDUR Gişe 36.500,00 TL 10.950,00 TL 14.40
2 Özgür Mah. Ateşli Sanatlar 9.Sok. No:15/1 BURDUR Kalaycı Dükkanı 8.000,00 TL 2.400,00 TL 14.50
3 Özgür Mah. Ateşli Sanatlar 9.Sok. No:11/1 BURDUR Kalaycı Dükkanı 8.000,00 TL 2.400,00 TL 15.00
4 Konak Mah Yörük Sok. No:21/7-1 BURDUR Dükkan 39.400,00 TL 11.820,00 TL 15.10
5 Emek Mah. Bülent Ecevit Blv.No:56/13 BURDUR Dükkan 26.000,00 TL 7.800,00 TL 15.20
6 Konak Mah. Adliye Cad. No:38 BURDUR Açık Otopark 36.700,00 TL 11.010,00 TL 15.30
7 Bozkurt Mah. Armağan İlci Blv. No:120/6 BURDUR Gişe 36.500,00 TL 10.950,00 TL 15.40
8 Bozkurt Mah. Armağan İlci Bulvarı. No:120/49 BURDUR Dükkan 11.950,00 TL 3.585,00 TL 15.50
9 Bozkurt Mah. Armağan İlci Bulvarı. No:120/50 BURDUR Dükkan 11.950,00 TL 3.585,00 TL 16.00
10 Mehmet Akif Ersoy Mah.Şehit Cemil Topçuoğlu Cad. No: 8/1 BURDUR Büfe 24.300,00 TL 7.290,00 TL 16.10

 

 

İhaleler, 05/10/2023 tarihinde Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.
  3. Tüzel kişi olması halinde:

3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

  1. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
  2. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
  3. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
  4. İstekli tarafından imzalanmış kira şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

 

Close Search Window