İhale İlanı (4 Adet Atm Ve 3 Adet İşyeri) (Satış ve Kiralama-756.02)

İ L A N

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 7(yedi) adet işyerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.

 

SIRANO TAŞINMAZ ADRESİ TAHSİS

ŞEKLİ

MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
1 Pazar Mah. Eski Demirciler Cad. No:32/1 BURDUR Tuvalet 2.000,00 TL 40,00 TL 14.10
2 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:10/1 BURDUR Atm 21.000,00 TL 630,00 TL 14.20
3 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:10/2 BURDUR Atm 21.000,00 TL     630,00 TL 14.30
4 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:10/3 BURDUR Atm 21.000,00 TL 630,00 TL 14.40
5 Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı. No:10/4 BURDUR Atm 21.000,00 TL 630,00 TL 14.50
6 Bozkurt Mah. Armağan İlci Bul. No:120/31 BURDUR Gişe 21.000,00 TL 630,00 TL 15.00
7 Konak Mah. Yurt Sok. No:12/F-1 BURDUR Dükkan 15.000,00 TL 450,00 TL 15.10

 

İhaleler, 05/01/2023 tarihinde Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.
  3. Tüzel kişi olması halinde:

3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

  1. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
  2. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
  3. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
  4. İstekli tarafından imzalanmış kira şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 30,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

Close Search Window