İHALE İLANI (7 Adet İş Yeri)

 İ L A N

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 5 (adet) adet işyeri 10 yıllığına, 2 adet işyeri 3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.

 

SIRANO TAŞINMAZ ADRESİ TAHSİS

ŞEKLİ

MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
1 Konak Mah. Yörük Sk. No:21/8 BURDUR Dükkan 31.000,00 TL       (10 YILLIK) 9.300,00 TL 14.10
2 Konak Mah. Yörük Sk. No:21/24 BURDUR Çay Ocağı 31.000,00 TL+KDV
(10 YILLIK)
9.300,00 TL 14.20
3 Aydınlıkevler Mah. M.Egemenlik Cad. No:99/5 BURDUR Lokanta 30.500,00 TL+KDV (3 YILLIK) 2.745,00 TL 14.30
4 Konak Mah. H.Çine Cad. No:3/L BURDUR Dükkan 39.000,00 TL       (10 YILLIK) 11.700,00 TL 14.40
5 60 Adet Billboard 4 adet (6 yüz) megaboard 54 adet (95 yüz) CLP Raket Kent Reklam Araçları Reklam Araçları 332.000,00 TL+KDV               (3 YILLIK) 29.880,00 TL 14.50
6 Emek Mah. B.Ecevit Bulv. No:56/13 BURDUR Dükkan 26.000,00 TL       (10 YILLIK) 7.800,00 TL 15.00
7 Konak Mah. Yörük Sk. No:21/12 BURDUR Dükkan 45.000,00 TL       (10 YILLIK) 13.500,00 15.10

 

 

İhaleler, 14/12/2023 tarihinde Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.
  3. Tüzel kişi olması halinde:

3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

  1. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
  2. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
  3. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
  4. İstekli tarafından imzalanmış kira şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

Close Search Window