İHALE İLANI (8 Adet Dükkan)

 İ L A N

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 8 (Sekiz) adet dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacaktır.

SIRANO TAŞINMAZ ADRESİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Atatürk Mah. Zeynel Abidin Tonguç Cad. No:13/1 Merkez/BURDUR 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 06/07/2023 14.10
2 Atatürk Mah. Zeynel Abidin Tonguç Cad. No:13/2 Merkez/BURDUR 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 06/07/2023 14.20
3 Atatürk Mah. Zeynel Abidin Tonguç Cad. No:13/3 Merkez/BURDUR 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 06/07/2023 14.30
4 Atatürk Mah. Zeynel Abidin Tonguç Cad. No:13/4 Merkez/BURDUR 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 13/07/2023 16.40
5 Atatürk Mah. Zeynel Abidin Tonguç Cad. No:13/5 Merkez/BURDUR 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 13/07/2023 16.50
6 Atatürk Mah. Zeynel Abidin Tonguç Cad. No:13/6 Merkez/BURDUR 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 13/07/2023 17.00
7 Atatürk Mah. Zeynel Abidin Tonguç Cad. No:13/7 Merkez/BURDUR 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 20/07/2023 14.10
8 Atatürk Mah. Zeynel Abidin Tonguç Cad. No:13/8 Merkez/BURDUR 6.000.000,00 TL 180.000,00 TL 20/07/2023 14.20

    İhaleler, Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.
  3. Tüzel kişi olması halinde:

   3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

    3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

    3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

  1. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
  2. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
  3. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
  4. İstekli tarafından imzalanmış taşınmaz satış şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

      İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

Close Search Window