TEMMUZ AYI KARAR ÖZETLERİ

      BELEDİYE MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 ──────────────────────────────

Belediye Meclisinin 2018/Temmuz ayı toplantısı, 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 14.00’deBelediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT,  Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA ve İbrahim OĞUZ’un iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

KARAR NO:2018/100

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis üyeleri Atam GÜLCÜ, Cengiz ÇALIŞKAN, Hüseyin OKAN ve Ali UZ’un  04.07.2018 tarihli dilekçeleri okundu. Belediye Meclis üyeleri Atam GÜLCÜ, Cengiz ÇALIŞKAN, Hüseyin OKAN ve Ali UZ dilekçelerinde, mazeretlerini beyan ederek, bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis üyeleri Atam GÜLCÜ, Cengiz ÇALIŞKAN, Hüseyin OKAN ve  Ali UZ’un izinli sayılmalarına, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/101

Gündem maddelerine başlamadan önce meclis üyesi Birkan İŞ 04.07.2018 tarihli dilekçesini, meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği  ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planı plan hükümleri arasındaki  uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için; mevcut inşaat  sektöründeki  yoğunluk  sebebiyle kapalı çıkmaların emsale dahil  edilmemesi ve % 30   hesabı dışında  tutulmasının 30.06.2018 tarihine kadar uygulanmasına Ocak 2018 meclis görüşmeleri ile karara bağlanmıştı. Konunun tekrar değerlendirilerek imar komisyonunda görüşülmesini, revizyon imar planı kararı alınarak, plan uygulamasına kadar emsal hesaplarında  düzenleme yapılması ve yeniden bir  tarih belirlenerek ötelenmesi  hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Meclis Üyesi Birkan İŞ’in 04.07.2018 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince gündeme 10.madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/102

Gündemin 1.maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19.06.2018 tarih ve 226 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediyemizin Kültür ve Sosyal Etkinlikleri  kapsamından satranç sporunu yaygınlaştırmak, spor kültürünü  ve sevgisini oluşturmak ve ilimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Burdur Gölü Ulusal Satranç Turnuvası yurt dışı ve yurt içinden sporcuların katılımı ile 2015,2016,2017  yıllarında ilimizde gerçekleştirilmişti. Yine ilimizde 12 – 17 Ağustos 2018 tarihlerinde, Türkiye Satranç Federasyonu ile Belediyemiz işbirliğinde düzenlenmesi planlanan 4. Burdur Gölü Açık Satranç Turnuvasının, hazırlanan turnuva yönergesi doğrultusunda yapılması, turnuvada başarılı olan sporculara net olarak 20.000,00 TL ödül dağıtılması, sporculardan alınacak katkı payından Belediyemize düşen payın Belediyemiz bütçesine kabulü, turnuvada görev alacak hakemlerin ve diğer görevlilerin ücretlerinin ödenmesi ve projenin Belediyemizce uygulanması ve Türkiye Satranç Federasyonu ile yapılacak protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) bendine istinaden; 12 – 17 Ağustos 2018 tarihlerinde, Türkiye Satranç Federasyonu ile Belediyemiz işbirliğinde düzenlenmesi planlanan 4. Burdur Gölü Açık Satranç Turnuvasının, hazırlanan turnuva yönergesi doğrultusunda yapılması, turnuvada başarılı olan sporculara net olarak 20.000,00 TL ödül dağıtılması, sporculardan alınacak katkı payından Belediyemize düşen payın Belediyemiz bütçesine kabulü, turnuvada görev alacak hakemlerin ve diğer görevlilerin ücretlerinin ödenmesi ve projenin Belediyemizce uygulanması ve Türkiye Satranç Federasyonu ile yapılacak protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususularının oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/103

Gündemin 2.maddesine geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 02.07.2018 tarih ve 252 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Bağlar Mahallesi, 14075 Sokakta bulunan parka, 1974 Kıbrıs Savaşında şehit olan Osman KUZUCU’nun adının verilmesi konusunda, 02.07.2018 tarihinde toplanan  komisyon raporunda;  Milli Savunma Bakanlığı, Burdur Askerlik Şubesi  Başkanlığı’nın 07.07.2006 tarih  ve 3050-125-06/2.Ks.  sayılı yazısında; Mustafa KUZUCU oğlu Osman KUZUCU’nun 4.zırhlı Tugay, 104. Tank Tabur, 3.Tank Bölük Komutanlığı Kıbrıs’ta 10.07.1975 tarihinde nöbetçi tarafından vurularak şehit olduğu anlaşıldığı ve yapılan değerlendirmede, 14075.sokakta bulunan parka “Şehit Osman KUZUCU Parkı” adının verilmesine karar verildiği belirtilmekte olup, konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Bağlar Mahallesi, 14075 Sokakta bulunan parka, Şehit Osman KUZUCU’nun isminin verilmesi için, Belediye Başkanı dâhil toplam 22 üyenin katıldığı oylama sonucunda 22 üye de kabul oyu verdiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesinde geçen “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmüne istinaden yapılan oylamada yeterlilik sağlanmış olup, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Bağlar Mahallesi, 14075 Sokakta bulunan parka, “Şehit Osman KUZUCU Parkı” isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/104

Gündemin 3.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2018 tarih ve D.4-2708 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; meclis üyesi Yavuz Mehmet KAYA’nın 22.06.2018 evrak kayıt tarihli ve 1793 sayılı dilekçesi ile Belediye Meclisinin 2018/98-4/2 sayılı kararı ile Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 ve pafta 8/1, ada 631, parsel 815 numaralarda kayıtlı taşınmazlar  için yapılan imar planı değişikliğine askı süresi içerisindeki itirazının görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Yavuz Mehmet KAYA’nın 22.06.2018 evrak kayıt tarihli ve 1793 sayılı dilekçesindeki, Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 ve pafta 8/1, ada 631, parsel 815 numaralarda kayıtlı taşınmazlar  için yapılan imar planı değişikliği ile ilgili 02.05.2018 tarih ve 2018/98-4/2 sayılı meclis kararırına itirazının oylaması sonucunda; Burdur Merkez Özgür Mahallesi, pafta 132, ada 631, parsel 840 ve pafta 8/1, ada 631, parsel 815 numaralarda kayıtlı taşınmazlar  için yapılan imar planı değişikliğine itirazı oy birliği ile kabul edilmiş olup, plan değişikliğine itiraz kabul edildiğinden, yapılan plan değişikliği kesinleşmemiştir. Gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2018/105

Gündemin 4.maddesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve 526 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediyemiz memur personelinin, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvellerinin görüşülerek gerekli kararın alınması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz memur personelinin,   Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvellerinin, aşağıda yazıldığı gibi Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:2018/106

Gündemin 5.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve D.4-2728 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Yeni Mahalle ada  549,  parsel 4 ve ada  169, Parsel 1 tapu kayıtlı, onaylı imar planında  “Belediye Hizmet Alanı” olan taşınmazların bulunduğu alanın “Spor Tesisleri Alanı” şeklinde imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur.  Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/107

Gündemin 6.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2018 tarih ve D.4-2729 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Karasenir Mahallesi ada 260, parsel 40 ve parsel 46 tapu kayıtlı  taşınmazların bulunduğu,  onaylı imarlı planında  “Ticari Alan” olan arsalar için emsal ve bina yüksekliğine ilişkin imar planı değişikliği ve ada 260, parsel  38 tapu kayıtlı taşınmazda  “Özel Eğitim Tesisi”  şeklinde  imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/108

Gündemin 7.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2018 tarih ve D.4-2749 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Burdur Belediyeler Birliği’nin, Katı Atık Bertaraf Tesisinde “BİYOGAZ” üretimi yapılabilmesi için imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunulmuştur.   Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/109

Gündemin 8.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2018 tarih ve  D.11-2723 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 09.05.2018 tarih ve 5 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 1. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 2018/90 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve D.4-1884 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Süleyman AKBULUT ve Eşref AKBULUT 20.04.2018 tarih ve 1394 sayılı dilekçelerinde, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 80, ada 91, parsel 64’te kayıtlı, mevcut onaylı imar planında ayrık nizam üç kat konut alanında bulunan taşınmazın bulunduğu alanda, 6890,59 plan işlem numarası ile, mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydı ile 4 kat emsal uygulamasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuşlardır. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; komisyon üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, söz konusu parselin Eğitim Tesis Alanına bitişik olduğu ve yol ile ayrılmadan imar adası oluşturulmadığından, plan değişiklik talebinin uygun olmadığı görüşünü bildirmiştir. Komisyon üyeleri Necdet BEDUR ve Bayram KEPENEK, toplam inşaat alanında herhangi bir değişiklik olmadığı ve bina bahçe alanlarının artacağından dolayı imar planı değişiklik teklifinin uygun olduklarını bildirmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda bir ret oyuna karşılık oy çokluğu ile değişiklik kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;  Burdur Merkez Bağlar Mahallesi, pafta 80, ada 91, parsel 64’te kayıtlı, mevcut onaylı imar planında ayrık nizam üç kat konut alanında bulunan taşınmazın bulunduğu alanda, mevcut yapı yoğunluğu aynı kalmak kaydı ile 4 kat emsal uygulamasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılmasının Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, meclis üyeleri Haydar DÜDÜK, Necdet BEDUR, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Şengül TEKİN, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL’ün kabul oyuna karşılık Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, İbrahim OĞUZ,  Burhan Cahit KARAKURT,  Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Binnur ÇIĞRI ve Nahide YEŞİLYURT’un ret oyuna karşılık reddine,  gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:2018/110

Gündemin 9.maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2018 tarih ve  D.11-2723 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda, İmar Komisyonunun almış olduğu 09.05.2018 tarih ve 5 sayılı kararının meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır. İmar Komisyonu kararlarının 2. maddesine geçildi. Madde okundu. Bu maddede; Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 2018/91 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.04.2018 tarih ve D.4-1912 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Samet ÇELEBİ 25.04.2018 tarih ve 1417 sayılı dilekçesinde, Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 21, ada 14, parsel 92 numarada kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinde bulunmuştur. İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; komisyon üyeleri Necdet BEDUR ve Bayram KEPENEK mevcut imar adasını oluşturan alan içerisinde bulunan ve ana yola cepheli 819 numaralı parselin inşaat ruhsatı aldığı ve parselin 5 metrelik yol ile imar adasından ayrılmak suretiyle arka cephede oluşturulan yeni adanın yaya yolları ile çevreli kısmında kat artırmak suretiyle emsal kararı getirilmesinin şehircilik ilkelerine  uygun olmadığı  görüşünü  belirtmişlerdir. Komisyon üyesi Fatıma KÜÇÜKKAPLAN ise bağımsız imar adası oluşturarak mevcut inşaat yoğunluğu sabit kalarak 4 kat  imar planı kararının uygun olduğu görüşünü bildirmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda talep edilen  imar planı değişikliği 1 kabul oyuna karşılık, 2 ret oyu ile reddedilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, pafta 21, ada 14, parsel 92 numarada kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği yapılması talebinin imar komisyonunda görüşülmek üzere tekrar imar komisyonuna havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/111

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22.maddesi gereğince, Belediye meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği meclis üyesi Birkan İŞ’in 04.07.2018 tarihli dilekçesinde, 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği  ile 03.10.2012 tarih ve 2012/123 sayılı meclis kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planı plan hükümleri arasındaki  uygulamaya yönelik çelişkilerin giderilmesi için; mevcut inşaat  sektöründeki  yoğunluk  sebebiyle kapalı çıkmaların emsale dahil  edilmemesi ve % 30  hesabı dışında  tutulmasının 30.06.2018 tarihine kadar uygulanmasına Ocak 2018 meclis görüşmeleri ile karara bağlanmıştı. Konunun tekrar değerlendirilerek imar komisyonunda görüşülmesini, revizyon imar planı kararı alınarak, plan uygulamasına kadar emsal hesaplarında  düzenleme yapılması ve yeniden bir  tarih belirlenerek ötelenmesi  hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak karara bağlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2018/112

2018/Temmuz ayı Belediye meclisi toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma            Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2018/Ağustos ayı toplantısının

01 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 14.00′ de Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 04.07.2018

    Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                        Arif PAK                                    Ayfer HINCAL

            Belediye Başkanı                                       Kâtip                                                       Kâtip

Close Search Window