2022 KASIM AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Belediye Meclisinin 2022/KASIM ayı toplantısı 02 KASIM Çarşamba günü, saat 14.00’da Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Ali SAY, Arif PAK, Namık Kemal ÖZKAN, Atam GÜLCÜ, Kamil CANIGÜR, Durmuş TURGUT, Haydar DÜDÜK, Nihat ÜLKÜ, Salih SEVİM, Çağan TÜRKAN, Mesut ÖZCAN, Ayfer HINCAL,  Mehmet BÜLBÜL, Yurtsever ÇELİKKAYA, Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN.’ in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2022/171

 

 

Gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Belediye Meclis Üyeleri Mesut ÇELEBİ’ nin 01.11.2022 tarihli dilekçesi ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesi okundu. Belediye Meclis Üyeleri, Mesut ÇELEBİ ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER dilekçelerinde mazeretlerini beyan ederek bu meclis birleşimine iştirak edemeyeceklerini belirtmekte ve izinli sayılmalarını talep etmektedirler. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Mesut ÇELEBİ ve Cennet ÖZALP TANRIÖVER’ in izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/172

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 2022/142 sayılı kararının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi gereğince, İlimizde öğrenim görecek kız öğrencilerin daha güvenli bir ortamda olabilmeleri ve pansiyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tapuda Bahçelievler Mahallesi 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi, kurumu açma, kapatma, devir, nakil, vb. işlemleri yürütmek üzere ve bu konularda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi olarak güncellenmesi hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/173

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerden olan su ücretleri mesken tarifesinin, 01.12.2022 tarihinden itibaren, kademesiz olarak, 4,50 TL olarak uygulanması hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/174

 

 

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.11.2022 tarihli dilekçesini meclis gündemine alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 04.10.2016 tarih ve 2016/168 sayılı Meclis Kararı ile ikametgahını ilimize alan Üniversite Öğrencilerine, ulaşım desteği olarak 125,00 TL verilmesi kararı alındığını, 05.11.2021 tarih ve 12002 sayılı karar ile ulaşım desteği 150,00 TL olarak belirlendiğini ve İkametgahını ilimize alan Üniversite öğrencileri için Öğrenci ulaşım desteğinin 150,00 TL’ den 250,00 TL’ ye çıkarılması hususunun meclis gündemine ek madde olarak alınarak görüşülmesini talep etmektedir. İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.11.2022 tarihli dilekçesinin, 5393

 

 

Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/175

 

 

Gündemin 1. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih ve E-51026137-845.03.02-27646 sayılı yazısında; Belediyemiz 2023 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programı, 29.08.2022 tarih ve 24918 sayılı yazı ile Belediye Başkanına sunulmuş ve Belediye Başkanı’nın 01.09.2022 tarih ve 24989 sayılı havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek, 22.09.2022 tarih ve 2022/988 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere gönderilmiş olup, Encümence incelenen 2023 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, meclisçe tetkiki talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz 2023 mali yılı ve izleyen iki yılın Performans Programının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber, Belediye meclisinin 15 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan 2. birleşiminde bütçeden önce görüşülerek karara bağlanmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/176

 

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih ve E-51026137-841.01.01-27647 sayılı yazısında; Belediyemiz 2023 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programı 29.08.2022 tarih ve 24917 sayılı yazı ile Belediye Başkanlığına sunulmuş ve Belediye Başkanı’nın 29.08.2022 tarih ve 24988 sayılı havalesi ile Belediye Encümenince incelenerek 22.09.2022 tarih ve 2022/989 sayılı kararı ile meclise havale edilmek üzere Belediye Başkanlığına gönderilmiş olup, Encümence Belediye Başkanlığına gönderilen 2023 mali yılı hazırlık bütçesi ve izleyen iki yılın bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama programı ve finansman programının meclisçe tetkiki talebi yer almaktadır. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Başkanlığının 2023 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve 2023 ve 2024 yıllarının bütçe tahminleri ile ayrıntılı harcama ve finansman programlarının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca tetkikinden sonra verecekleri raporla beraber 15 Kasım 2022 tarihinde yapılacak 2. birleşiminde görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/177

 

 

Gündemin 3. Maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 17.10.2022 tarih ve  27229 sayılı yazısı ile Türkiye Diyanet Vakfının dilekçesine istinaden, Burdur Merkez Bağlar Mahallesi ada:191, parsel:125-128-257-258 nolu taşınmaz üzerinde, Cami ve Kur’an Kursu yapılması şartıyla imar planı tadilatının yapılabilmesi teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/178

 

 

Gündemin 4. Maddesine geçildi. Av. Servin DEMİRCİ 16.09.2022 tarihli dilekçesinde; Burdur Merkez Gökçebağ Köyü sınırları içerisinde bulunan S.S. Başak Evler Konut Yapı Kooperatifi’ nin, mücavir alan sınırları içinde kalan kısmının, Burdur Belediye Meclisinin 04/05/2011 tarih ve 2011/111 sayılı kararı ile mücavir alan sınırları içinden çıkarıldığını ancak, Bakanlık onayı işlemleri tamamlanmadığından konunun yeniden değerlendirmek üzere belediye meclisine sunulmasını istemiş

 

 

olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.09.2022 tarih ve 26213 sayılı yazısında; 04.05.2011 tarih ve 2011/111 sayılı Başakevler Kooperatifinin mücavir alan sınırlarında kalan kısımlarının, mücavir alan

 

sınır dışına çıkartılmasıyla ilgili alınan Belediye Meclis kararının tekrar değerlendirilmesi talebinde bulunmuştur. Yapılan müzakeresi ve oylaması sonucunda; Burdur Merkez Gökçebağ Köyü ve

 

Askeriye Köyü sınırları içerisinde bulunan S.S. Başak Evler Konut Yapı Kooperatifinin, mücavir alan sınırlarına giren kısmının, mücavir alan sınırları dışına çıkarılması durumunda, söz konusu bölgeye verilecek hizmetlerde karmaşa yaşanacağından, Belediye Meclisinin 04.05.2011 tarih ve 2011/111 sayılı kararının iptal edilmesinin Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem ÇAKICI, Yunus TAŞKESEN, Samet GÜNEŞ ve Fatıma KÜÇÜKKAPLAN’ ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/179

 

 

Gündemin 5. maddesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 27.10.2022 tarih ve 27704 sayılı yazısı ile DSİ 18. Bölge Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden, Burdur – Karamanlı bölünmüş devlet yolu üzerinde, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması gerekmektiğini, söz konusu menfezin mansabında, suyun tahliyesi ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için, onaylı imar planında yol olarak gösterilen güzergahta, yol boyunca 2 m genişliğinde kanal alanının ayrılması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep etmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, konunun İmar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/180

 

 

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.11.2022 tarih ve 27864 sayılı yazısında; Belediyemiz tarafından hizmete açılacak olan, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik taslağının, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediyemiz tarafından hizmete açılacak olan, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile ilgili hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik taslağı hususunda çalışma yapmak üzere komisyon kurulmasının oylaması sonucunda, 5 kişilik komisyon kurulmasına, komisyonun meclis üyeleri Ayfer HINCAL, Durmuş TURGUT, Nihat ÜLKÜ, Samet GÜNEŞ ve Hamit GÖREN’ den oluşmasına, komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra, söz konusu yönetmeliğin Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2022/181

 

 

Gündemin 7. maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2022 tarih ve 27721 sayılı yazısında; Belediye meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/167 sayılı kararının; Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda, asfalt malzemesi alımı için 10.000.000,00 TL ve İş Makinesi alımı için 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL’lik kredinin, Kamu ve Özel Bankalardan alınması, alınacak olan kredi için belediye gelirlerini temlik veya teminat vermeye Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in yetkilendirilmesi şeklinde güncellenmesi talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/167 sayılı kararının; Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda, asfalt malzemesi alımı için 10.000.000,00 TL ve İş Makinesi alımı için 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 20.000.000,00 TL’lik kredinin, Kamu ve Özel Bankalardan alınması, alınacak olan kredi için belediye gelirlerini temlik veya teminat vermeye Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’ in yetkilendirilmesi şeklinde güncellenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

KARAR NO:2022/182

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.10.2022 tarih ve 26492 sayılı yazısı ile Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 1251, parsel 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17  kayıtlı taşınmazların doğu cephelerinin genişletilmesine ve ticari alan içerisine alınmasına yönelik düzenlenen imar planı revizyonu bulunmaktadır.

Belediye Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup;

İmar Komisyonunun yapmış olduğu incelemede; Komisyon üyesi Samet GÜNEŞ, değişiklik yapılan yol üzerine halk otobüslerinin park ettiğini ve uygulama sonrası park olarak kullanılma imkanlarının kalmayacağından dolayı çekimser olduğunu ifade etmiştir. Komisyon üyeleri Kamil CANIGÜR ve Mesut ÇELEBİ ise düzenlenen imar planı değişikliğinin uygun olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan müzakere sonucunda bir çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda;  Burdur Merkez Özgür Mahallesi, ada 1251, parsel 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 nolu taşınmaz üzerinde, doğu cephelerinin genişletilmesine ve ticari alan içerisine alınmasına yönelik düzenlenen imar planı değişiklik teklifinin meclis üyeleri Mehmet İZGİ, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Samet GÜNEŞ, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Adem Çakıcı, Hamit GÖREN, Yunus TAŞKESEN ve Mehmet BÜLBÜL’ ün çekimser oylarına karşılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/183

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesinde; Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 2022/142 sayılı kararının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi gereğince, İlimizde öğrenim görecek kız öğrencilerin daha güvenli bir ortamda olabilmeleri ve pansiyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tapuda Bahçelievler Mahallesi 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi, kurumu açma, kapatma, devir, nakil, vb. işlemleri yürütmek üzere ve bu konularda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi olarak güncellenmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 2022/142 sayılı kararının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (a) bendi gereğince, İlimizde öğrenim görecek kız öğrencilerin daha güvenli bir ortamda olabilmeleri ve pansiyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tapuda Bahçelievler Mahallesi 702 ada, 259 parsel numarada kayıtlı, daha önce pansiyon olarak işletilen taşınmazın, belediyemiz tarafından 5 yıllığına kiralanarak “Kız Öğrenci Pansiyonu” olarak işletilmesi, kurumu açma, kapatma, devir, nakil, vb. işlemleri yürütmek üzere ve bu konularda sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı’ na yetki verilmesi şeklinde güncellenmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2022/184

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 10. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.11.2022 tarihli dilekçesinde; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerden olan su ücretleri mesken tarifesinin, 01.12.2022 tarihinden itibaren, kademesiz olarak, 4,50 TL olarak uygulanması hususunun görüşülmesi talep edilmektedir. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığımızca sunulan hizmetlerden olan su ücretleri mesken tarifesinin, 01.12.2022 tarihinden itibaren, kademesiz olarak, 4,50 TL olarak uygulanmasının oy

birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR NO:2022/185

5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 11. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’ in 02.11.2022 tarihli dilekçesinde; 04.10.2016 tarih ve 2016/168 sayılı Meclis Kararı ile ikametgahını ilimize alan Üniversite Öğrencilerine, ulaşım desteği olarak 125,00 TL verilmesi kararı alındığını, 05.11.2021 tarih ve 12002 sayılı karar ile ulaşım desteği 150,00 TL olarak belirlendiğini ve İkametgahını ilimize alan Üniversite öğrencileri için Öğrenci ulaşım desteğinin 150,00 TL’ den 250,00 TL’ ye çıkarılması talebinde bulunulmuştur. Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ile Belediyelere, eğitim, sağlık ve gençlere yönelik spor faaliyetleri gibi alanlarda belediye sınırlarında olmak kaydı ile sosyal amaçlı sorumluluk ve görevler verildiğinden, ilimizde okuyan üniversite öğrencilerine ulaşımda ekonomik açıdan kolaylık sağlamak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla, “Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ nde kaydını Burdur şehir merkezine aldıranlar ile, Burdur şehir merkezinde kayıtlı olup Burdur dışında üniversite öğrenimi gören öğrencilerin Halk Otobüsü Kooperatifine, Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde kayıtlarını Burdur şehir merkezine yaptırdıklarını gösteren belge ile müracaat etmeleri halinde, 250,00 TL Öğrenci ulaşım desteği verilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

  

 

KARAR NO:2022/186

2022/Kasım ayı Belediye meclis toplantı gündeminde, Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Performans Programı ve Belediye Başkanlığı 2023 mali yılı Hazırlık Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminleri dışındaki tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince, Meclisimizin Kasım ayı toplantısının 2.birleşiminin 15 Kasım 2022 Çarşamba  günü saat  14.00’de, Halı Sarayı Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 02.11.2022

 

 

 

 

           Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ                             Arif PAK                             Namık Kemal ÖZKAN

                   Belediye Başkanı                                        Kâtip                                             Kâtip                 

Close Search Window