2024 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

2024 MAYIS AYI  BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Belediye Meclisinin 2024/Mayıs ayı toplantısı 2 Mayıs Perşembe günü, saat 14.00’de Meclis 1.Başkan V. Süleyman SOLMAZ, Üyeler; Ali SAY, Çağan TÜRKAN, Nihat ÜLKÜ, Zafer GÜMÜŞ, Ülkü ALTINSOY KOCA, Zinet GEZER,  Atam GÜLCÜ, Ergün GENCER, İsmail ERKAYA, Haydar DÜDÜK, Feyzan KEÇECİ, Akif ÖZ, Bayram KEPENEK, Gürkan AKBULUT, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Adnan KAYA, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Hasan TURGUT, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Alper Orkun GÜR, Cahit TAŞDEMİR, Samet GÜNEŞ, Kadir YAMAN, Osman KOÇER’in iştirakleri ile toplanarak aşağıda yazılı olan kararlar alındı.

 

KARAR NO:2024/73

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.05.2024 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (o) bendine istinaden, Ege Belediyeler Birliğine üye olunması hususunun, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.05.2024 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme  8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/74

Gündem maddelerine başlamadan önce, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ 02.05.2024 tarihli dilekçesini meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi için Meclis Başkanlığına sunmuş olup, bu dilekçede; UİP-151053591 plan işlem numaralı Burdur İli, Merkez İlçesi, Özgür Mahallesi, 802 ada, 3 parsel nolu taşınmazın güneyinde bulunan park alanı içerisinde trafo alanı planlanması amacıyla, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi teklifinin, meclis gündemine ek madde olarak alınıp görüşülmesi talep edilmektedir.

İşaretle yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.05.2024 tarihli dilekçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi gereğince, gündeme  9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/75

Gündemin 1.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.04.2024 tarih ve 53697 sayılı yazısında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. ve 44. maddeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40.maddesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35.maddesine göre hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Taşınır Kesin Hesabı Belediye Başkanlığınca incelenerek, ilgili mevzuata uygun olduğu görüldüğünden, Encümene havale edilmiş olup, Encümence yapılan inceleme neticesinde; 17.04.2024 tarih ve 2024/183 sayılı encümen kararı ile uygun bulunmuştur. Hazırlanmış olan Burdur Belediye Başkanlığı 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Taşınır Kesin Hesabının Belediye Meclisince görüşülerek, gerekli kararın alınması talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Taşınır Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonun çalışmalarını tamamlamasına müteakip, konunun meclis toplantısının saat 14.40’da yapılacak 2.oturumunda görüşülmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/76

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. ve 44. maddeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40.maddesine istinaden hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35.maddesine göre hazırlanan, Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Taşınır Kesin Hesabı Belediye Başkanlığınca incelenerek, ilgili mevzuata uygun olduğu görüldüğünden Encümene havale edilmiş olup, Encümence yapılan inceleme neticesinde 17.04.2024 tarih ve 2024/183 sayılı encümen kararı ile uygun bulunmuştur. Burdur Belediye Başkanlığı 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Taşınır Kesin Hesabı 02.05.2024 tarihli meclis toplantı gündeminin 1.maddesinde görüşülerek, 2024/75 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve oturuma verilen arada Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonunun almış olduğu 02.05.2024 tarihli kararın meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Bütçe Kesin Hesabının ve Burdur Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Taşınır Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şeklinin, Meclis Üyeleri Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Adnan KAYA, Cihat ÇAVUŞOĞLU, Hasan TURGUT, Hüseyin BÜYÜKKELEŞ, Alper Orkun GÜR, Cahit TAŞDEMİR, Samet GÜNEŞ, Kadir YAMAN ve Osman KOÇER’in çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2024/77

Gündemin 2.maddesine geçildi. Özel Kalem Müdürlüğünün 27.04.2024 tarih ve 53791 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinde, “Meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere, belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.” denildiğinden, görevlendirilen Başkan Yardımcısına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, meclis üyeleri arasından görevlendirilen Başkan Yardımcısı Ali SAY’a, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinde geçen “Meclis üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanlarına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere, Belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık brüt ödenek verilir.” hükmü gereğince, 22 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Belediye Başkanına ödenen aylık brüt ödeneğin 2/3’ü tutarında aylık brüt ödenek ödenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/78

Gündemin 3.maddesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2024 tarihli yazısında, Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyelerinin seçildiği 09.04.2024 tarih ve 2024/64 sayılı meclis kararının güncellenmesi talebi yer almaktadır

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; Belediye Meclisinin 09.04.2024 tarih ve 2024/64 sayılı meclis kararı ile Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere, asıl üyeliklere Meclis Üyeleri İsmail ERKAYA, Haydar DÜDÜK, Bayram KEPENEK, Nihat ÜLKÜ ve Ali SAY; yedek üyeliklere Meclis Üyeleri Çağan TÜRKAN, Süleyman SOLMAZ, Atam GÜLCÜ, Zinet GEZER ve Gürkan AKBULUT seçilmiş olup; Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediye Başkanının asıl üye olarak bulunması zorunluluğunun olduğu anlaşıldığından, Belediye Meclisinin 09.04.2024 tarih ve 2024/64 sayılı meclis kararının güncellenerek, Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere, asıl üyeliklere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ, Meclis Üyeleri İsmail ERKAYA, Haydar DÜDÜK, Bayram KEPENEK ve Ali SAY’ın; yedek üyeliklere Meclis Üyeleri Çağan TÜRKAN, Süleyman SOLMAZ, Atam GÜLCÜ, Zinet GEZER ve Gürkan AKBULUT’un seçilmesinin oy birliği ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Yazı İşleri Müdürlüğüne ve Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

KARAR NO:2024/79

 

Gündemin 4.maddesine geçildi. Fen İşleri Müdürlüğünün 27.04.2024 tarih ve 53794 sayılı yazısında, 06.12.2023 tarih ve 2023/178 sayılı meclis kararında yer alan Yol Bozma Ücretlerinin 7.maddesindeki Fonolit Kaldırım Bozma m² ücretinin 500,00 TL’den 1.500,00 TL’ye çıkarılması talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, 06.12.2023 tarih ve 2023/178 sayılı meclis kararında yer alan Yol Bozma Ücretlerinin 7.maddesindeki Fonolit Kaldırım Bozma m² ücretinin 500,00 TL’den 1.500,00 TL’ye çıkarılmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2024/80

Gündemin 5. maddesine geçildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.04.2024 tarih 53793 sayılı yazısında; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasındaki “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince, Belediyemizce 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 11-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan spor turnuvalarında (futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, judo ve satranç) futbol, voleybol, basketbol kategorilerinde dereceye girerek 1. olan takıma 5.000,00 TL, 2. olan takıma 3.000,00 TL, 3. olan takıma 1.000,00 TL ve tenis, masa tenisi, judo, satranç branşlarında dereceye girerek 1. olan sporcuya 1.000,00 TL,   2. olan sporcuya 750,00 TL, 3. olan sporcuya 500,00 TL para ödülü verilmesi hususunun görüşülerek gerekli meclis kararının alınması talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasındaki “Belediyeler gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.” hükmü gereğince, Belediyemizce 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 11-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan spor turnuvalarında (futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, judo ve satranç) futbol, voleybol, basketbol kategorilerinde dereceye girerek 1. olan takıma 5.000,00 TL, 2. olan takıma 3.000,00 TL, 3. olan takıma 1.000,00 TL ve tenis, masa tenisi, judo, satranç branşlarında dereceye girerek 1. olan sporcuya 1.000,00 TL,   2. olan sporcuya 750,00 TL, 3. olan sporcuya 500,00 TL para ödülünün Belediyemiz bütçesinden verilmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/81

Gündemin 6.maddesine geçildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 26.04.2024 tarih ve 53703 sayılı yazısında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevi’nin, 2024-2025 yılı eğitim-öğretim dönemi aylık ücretinin KDV hariç 8.000,00 TL olarak belirlenmesi talebi yer almaktadır.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi gereğince, Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Burdur Belediyesi Gündüz Bakımevi’nin, 2024-2025 yılı eğitim-öğretim dönemi aylık ücretinin KDV dahil 10.000,00 TL olarak belirlenmesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/82

Gündemin 7.maddesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2024 tarih ve 53798 sayılı yazısında; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 176-181 maddeleri ve Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği uyarınca, yargılama gideri ve diğer masrafları karşılama olanağı olmayan vatandaşların avukatlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Burdur Barosu Adli Yardım Bürosu tarafından avukatlık görevlendirilmesi yapıldığından, ayrıca ülkemizde bulunan mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ndan doğan ihtilaflarını çözmek için avukatlık görevlendirmesi yapılarak, dezavantajlı grupların tüm masrafları karşılandığından; Burdur Baro Başkanlığı, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 180/b maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin 8/b maddesine istinaden kurumumuzdan katkı talep ettiğinden; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 180/b maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin 8/b maddesi gereğince Burdur Barosu tarafından münhasıran adli yardım hizmetlerinde kullanılmak üzere 200.000,00 TL’ye kadar yardım yapılması konusunda Burdur Barosu ve Burdur Belediye Başkanlığı arasında “Adli Yardım Protokolü” nün imzalanması için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 180/b maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin 8/b maddesi gereğince, Burdur Barosu tarafından münhasıran adli yardım hizmetlerinde kullanılmak üzere 200.000,00 TL’ye kadar yardım yapılması konusunda Burdur Barosu ve Burdur Belediye Başkanlığı arasında ortak hizmet projesi yapılmasının ve Adli Yardım Protokolü’nün imzalanması için Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesinin, Meclis Üyeleri Osman KOÇER, Adnan KAYA, Hasan TURGUT ve Alper Orkun GÜR’ün ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO:2024/83

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 8. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.05.2024 tarihli dilekçesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (o) bendine istinaden, Ege Belediyeler Birliğine üye olunması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (o) bendine istinaden, Ege Belediyeler Birliğine üye olunabilmesi için Belediyemizin Ege Belediyeler Birliğine üyelik başvurusunda bulunmasına, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:2024/84

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin gündeme 9. madde olarak alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verdiği, Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in 02.05.2024 tarihli dilekçesinde; UİP-151053591 plan işlem numaralı Burdur İli, Merkez İlçesi, Özgür Mahallesi, 802 ada, 3 parsel nolu taşınmazın güneyinde bulunan park alanı içerisinde trafo alanı planlanması amacıyla, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir.

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince, konunun imar komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:2024/85

 

2024/Mayıs ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Meclis 1.Başkan V. Süleyman SOLMAZ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bir sonraki 2024/Haziran ayı toplantısının 5 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14.00’de, Halı Sarayı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurup, alınan kararların Burdur’a hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı kapattı. 02.05.2024

 

 

 

 

 

Close Search Window