Ticari taksi yönetmeliği

T.C.
BURDUR BELEDİYESİ


TAKSİ DURAKLARI VE (T) PLAKALI TİCARİ TAKSİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar

AMAÇ

Madde 1:

Burdur Belediyesi Sınırları içinde Ticari taksi olarak hizmet veren araçların denetim, park yeri tahsisi, özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde boş olarak müşteri aramak için dolaşımlarını azaltmak, yol üzerinde bekleme yapmalarının önüne geçmek, ekonomik kaybı önlemek, çevre üzerindeki bozucu etkilerini azaltmak, hizmet verdikleri alanda hizmet kalitesini arttırmak, indirme-bindirme ve bekleme yerlerini belirlemek, iptal etmek, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranacak usul ile ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda aranacak şartlar, teknik özellikler, ticari taksi şoförlüğü yapacak kişilerde aranacak özellikler ile eğitim ve standartlarının belirlenmesini, Taksilerin hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek ve Burdur Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının; çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM 

Madde 2: Yönetmelik; Belediye sınırları içinde Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren İşletmecileri, mevcut taksi durakları ve yeni açılacak olan taksi duraklarını kapsar.

Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masuniyet veya muafiyet sağlamaz.

YASAL DAYANAK

 Madde 3: Bu Yönetmelik Yasal Dayanağını;

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15/ (b), (f) ve (p) maddeleri,
 2. 2464 Sayılı Belediye gelir Kanunu,
 3. 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu,
 4. 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun,
 5. 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
 6. Karayolları Trafik yönetmeliği,
 7. Belediye Zabıta yönetmeliği,
 8. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 9. 3194 Sayılı İmar Kanunu,
 10. Araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik,
 11. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanunu,
 12. 10553 Sayılı ticari plakaların verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı (Son şekli uygulanır).
 13. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden masumiyet veya muafiyet sağlamaz.

TANIMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adı geçen,

Belediye: Burdur Belediyesini,

Belediye Başkanı: Burdur Belediye Başkanını,

Meclis: Burdur Belediye Meclisini,

Encümen: Burdur Belediye Encümenini,

Müdürlük: Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

Meslek Odası: Şoförler ve Otomobilciler Odasını,

Araç Sahibi (İşletmeci) : Burdur Belediye sınırları içerisinde Taksi sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya ariyet veya rehin gibi hallerde, ariyet veya rehin alan kişi veya kişileri,

(T) Plakalı Ticari Taksi: Yapısı itibariyle, sürücüsünden başka en az (4) , en fazla (9) oturma yeri olan ve taksimetre veya tarife usulü ile insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,

Ticari Taksi Sürücüsü: Ticari taksi sahibi tarafından görevlendirilen, en az B sınıfı sürücü belgeli, mesleğin gerektirdiği diğer temel ve mesleki özelliklere sahip olan ve ticari taksiyi sevk ve idare eden şoförü,

Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi: Ticari taksiyi kullanan sürücünün, aracı kullanırken yakasına takması / üzerinde bulundurması gereken tanıtım kartını,

Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı: İşleticilerin Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden harcını yatırarak  alacakları ve her yıl yönetmelik hükümlerine göre yenilenecek olan  (T)Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı belgesini,

Araç Uygunluk Belgesi: Kapsam kısmında adı geçen araç işleticilerinin, araçları için bu yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Teknik Komisyondan alacakları Toplu Taşıma aracı uygunluk belgesini,

Araç Uygunluk Belge Komisyonu (Teknik Komisyon): Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcısının Komisyon Başkanlığında, Burdur Emniyet Müdürlüğü (Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü), Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığından birer temsilci ile Belediye Zabıta Müdürü, Belediye Makine Mühendisi, yoksa tekniker, ya da teknisyen veya motor ustası ile Araç Uygunluk Belge Komisyonunu,

Güzergâh: Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,

Yolcu: Aracı kullanan sürücü dışında araçta bulunan ve ücreti karşılığı bir yerden başka bir yere gitmek isteyen kişiyi,

Taşıma sınırı (kapasite) : Bir aracın tescil belgesinde güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını (koltuk başına kişi),

Taksi Durağı: İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve belediyeye tahsis edilmiş olan kamu malı alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolu üzerinde ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 5 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği, taksi park alanı ile en az 6 m²’lik kabin konularak işletilen sabit telefonlu taksi duraklarını,

Depolama Yeri: Durağa bağlı taksilerin, Burdur Belediyesi karar organlarınca belirlenmiş park (bekleme) yerlerini,                      

Durak Temsilcisi: Durakta faaliyet gösteren taksi sahiplerinin çoğunluk oyuyla seçilen veya seçilememe durumunda Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen ve duraktaki düzen ve işleyişten Burdur Belediyesine karşı sorumlu kişiyi,

Kontenjan: Her durakta çalışacak olan araç sayısını,

Denetim Görevlisi: Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta personeli, trafik zabıtası, toplu taşıma araçları denetleme görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlilerini ifade eder.

Taksimetre: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini.

Özel Mülk Boş Parseller Üzerindeki Kabinli Taksi Durakları: Özel Mülkiyete ait taşınmaz üzerinde en az 4 taksinin park edebileceği 80 m² park alanı ve 6 m 2 ‘ den az olmamak şartı ile kabin yeri, toplam 86 m² ve üzerinde olan boş parseller üzerinde kurulacak taksi duraklarını,

Taksi İndirme, Bindirme Yerleri ve Umuma Açık Taksi Durakları: Belediyece düzenlenmiş özel işaretlerle belirlenmiş bütün taksilerin faydalanabileceği indirme-bindirme bekleme yerlerini, Cep ya da işaretle ayrılmış yol bölümlerini,

Belediyeye tahsisli alan üzerinde taksi durağı: İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve belediyeye tahsis edilmiş olan kamu malı alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolu üzerinde ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği taksi park alanı ile en az 6 m²’lik kabin konularak işletilen Telefonlu taksi duraklarını,

Taşıma Hizmetinden Men: Bu yönetmelikte belirlenen sebeplerle hakkında işlem yapılan taksinin yeddi emin park veya güvenli alana çekilerek taşımacılık faaliyetinden belli bir süre alıkonulmasını,

Cep: Cadde, sokak, meydan, çıkmaz sokak ve yaya yolunun uygun bölümlerinde oluşturulan yol girintilerini,

            Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili kanun ve yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Taksi Durakları

GENEL YETKİ

Madde 5:

 1. Ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleştirme, durak yerlerini değiştirme veya durakların kaldırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendine istinaden Burdur Belediyesi Encümenince karar verilir.
 2. Taksi Durağı açılması talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, gerekçeleri ile birlikte Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile Burdur Belediyesine müracaat eder. Taksi Durağı talebi Zabıta Müdürlüğünce incelendikten sonra Belediye Encümenince değerlendirilir ve talebi uygun görülenlerin depolama yeri ve araç sayıları belirlenerek Taksi durağı yapılmasına karar verilir. Yeni yapılan Taksi Durağına Belediye Encümenince belirlenen yeni durağa geçmek için talepte bulunan T plakalı araçlar içinden yerleştirme yapılır. Yerleştirme sonucunda durakta çalışacak ticari taksiler daha önce çalıştıkları durak yerinden feragat etmiş sayılır.
 3. Burdur Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, üyeliğini kaybeden araç sahibini 7 (yedi) iş günü içerisinde Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirir. Bu durum Zabıta Müdürlüğünün tutanağı ile Belediye Encümenine sunulur, Belediye Encümeni 1 (bir) ay içerisinde bu eksikliğini gidermesini isteyebilir. Bir ay süre sonunda bu sorun giderilmez ise ayrıca bir karar alınmasına gerek duyulmaksızın Belediye Zabıta Müdürlüğünün bildirimi ile Ticari taşıt kullanım belgesi ve ticari plakası iptal edilir. İptal edilen bu plaka hakkında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bilgi verilerek, yasal işlemler başlatılır.
 4. Taksi Durağı Yer Değişikliği;
 5. Ticari Taksi Durağı İşletmecileri, taksi durak yeri değişikliklerine ilişkin talepleri yazılı olarak Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirir. Kendi durağındaki tüm hak ve menfaatlerinden noterden feragat ettiğini belgeledikten sonra ve taksi durak yeri değişikliği Belediye Encümeninde değerlendirilerek, karar alınmasından sonra uygulamaya geçer. Araç sayısı azalan taksi durağına yeni bir ticari taksi, Belediye Encümen kararı olmadan konulamaz.
 6. Belediyeye geçmişe dönük para cezası ve borcu olan ticari taksi sahibinin durak yer değişikliği talebi Mali Hizmetler Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” getirmediği takdirde Zabıta Müdürlüğü tarafından Encümene havale edilmez. Söz konusu T plakası sahibinin müracaatı reddedilir.

İNDİRME-BİNDİRME YERLERİ VE UMUMA AÇIK TAKSİ DURAKLARI

Madde 6: Taksi indirme-bindirme yeri ve Umuma açık taksi durağı talebi olursa, müracaat esas ve usulleri aşağıdaki şekildedir.

 1. Kurum, kuruluş ve ilgili Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından talep edilen yeni taksi indirme-bindirme yeri ve umuma açık taksi durakları için talep edilen yer ve mahalli gösterir bir kroki ile Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne müracaat edilir.
  1. Zabıta Müdürlüğü söz konusu talebin toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve yolculuk talepleri açısından değerlendirerek uygun görülen talepleri Belediye Encümenine iletir.
  1. Belediye Encümeni söz konusu talebi değerlendirir veya mahallinde inceleyerek trafik ve ulaşım açısından uygun bulursa, açılması yönünde karar verir.
  1. Bu yerler, ticari taksilerin bekleyip, yolcu alabileceği, yolcu indirebileceği, ana arterler üzerinde yol kenarlarına cep içerisinde, diğer yollarda uygun yol kenarlarına cep ya da yol üzerine yatay ve düşey trafik işaret veya işaretlemeler Burdur Belediyesi tarafından yaptırılır.
  1. Taksi indirme-bindirme ve umuma açık taksi durakları olduğunu belirten levhalar yerleştirilir. Bu yerlerin mümkün olduğunca yoğun yolcu alınabilecek yerlere açılmasına dikkat edilir.
  1. Ana arterler üzerinde oluşturulacak olan taksi indirme-bindirme yerleri, en fazla 2 adet taksinin bekleyebileceği şekilde düzenlenir.
  1. Taksi indirme-bindirme ve umuma açık taksi durakları Zabıta Müdürlüğünün teklifi ile Belediye Encümeni tarafından açılır.
  1. Açılan taksi indirme-bindirme ve umuma açık taksi duraklarında çalışacak taksilerin sıralaması Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenir.
  1. Umuma açık taksi duraklarından bütün taksiler Zabıta Müdürlüğünün belirlediği sıra dâhilinde istifade edebilir. Bu yerleri özel taksi durakları gibi kullanmak, duba koymak, görevli koymak veya belli esnafın tekeline geçmesine göz yummak yasaktır.

BELEDİYEYE TAHSİS EDİLMİŞ ALANLARDA TAKSİ DURAKLARI

Madde 7: İmar planlarında yol güzergâhı içinde kalan ve belediyeye tahsis edilmiş olan kamu malı alanlar üzerinde, yolun ulaşım ve trafiğini aksatmayacak şekilde araç yolunda ya da yolun kenarında açılacak cep içinde taksi plakası belli en az 4 taksinin (yola paralel veya açılı) park edebileceği taksi park alanı ile en az 6 m²’lik kabin konulabilecek veya araç park yerine en fazla 40 metre mesafedeki bir taşınmazın bodrum, zemin ya da 1. katında açılacak büroya bağlı olarak çalıştırılacak taksi duraklarıdır.

BELEDİYEYE TAHSİS EDİLMİŞ YERLERDE TAKSİ DURAK YERİ TESPİTİ

Madde 8:

 1. Belediyeye tahsis edilmiş yerlerde taksi durak yerleri Zabıta Müdürlüğü tarafından resen (bağımsız olarak ) tespit edilir. Taksi durak yerlerinin tespitini üçüncü kişilerin (ilgili odalar ve Ticari Taksi Ruhsat Sahipleri ) talebi üzerine de yapabilir. Söz konusu tespit veya talep toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve yolculuk talepleri açısından değerlendirilerek Zabıta Müdürlüğünün teklifi ile karar alınmak üzere Belediye Encümenine sunulur.
 2. Burdur Belediyesi Encümeni tarafından Zabıta Müdürlüğünün teklifi ile ihtiyaç halinde Taksi Durağı açılabilir.

TAKSİ DURAĞI TESİS EDİLMESİ YASAK OLAN YERLER

Madde 9 :

(1) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 60. ve 61. maddelerinde duraklama ve park etmenin yasak olduğu haller ve yerlerde Taksi Durağı tesis edilemez.

(2) Mevcut taksi duraklarına yeni kurulacak taksi durakları aynı yönde karayolu ve yürüme yolu mesafesi ile 500 m’ den yakın olan yerlere taksi durağı tesis edilemez.

TAKSİ DURAK YERİ BELİRLEME KRİTERLERİ

Madde 10:

 (1) Aşağıdaki kriterlere uymak koşulu ile taksi durağı tesis edilebilir.

 1. Taşıt yolu bitişiğinde açılmış veya açılacak olan taksi durak yerlerinin cep içerisinde olması zorunludur.
 2. Yayaların geçişine engel olmayacak ve tehlikeye düşürmeyecek şekilde ayrılmış, yatay ve düşey işaretler ile belirlenmiş olmak kaydıyla geniş ve uygun durumdaki yaya yollarına da taksi durak yeri izni verilebilir.
 3. Cep açılamayacak durumda olan ancak trafik yoğunluğu bakımından sakıncalı görülmeyen taşıt yolu kenarlarına da yatay ve düşey işaretler ile işaretlenerek yapılması kaydıyla taksi durak yeri izni verilebilir.

 (2) Üzerinde taksi durak yeri uygulaması yapılacak yolun tipine göre durak yeri belirleme kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. İki şeritli tek yönlü yollarda Taksi Durak yeri;
  1. Cep içinde ise yol genişliği en az 7m.
  1. Cep yapılmıyor ise yol genişliği en az 9.20m. olması,
  1. Tek yönlü yollarda tek şerit için yol genişliğinin minimum 3.50 metre olması,
  1. Çift yönlü yollarda ise minimum 3m olması,
  1. Tek yönlü yollarda gidiş yönünde, yolun sağ tarafında yola paralel olarak yapılması,
  1. Yola paralel yerleştirilmiş cep içerisinde taksi park yerlerinin genişliğinin minimum 2.20m olması,
  1. Yola açılı yerleştirilmiş park yerlerinin genişliğinin minimum 5m olması,
  1. Yolun her bir yanındaki yaya kaldırımının mobo yerleştirildikten sonra net genişliğinin minimum 1.50m bırakılması,
  1. Taksi Durak yeri uygulaması yapılan yerlerde bu uygulamaya ilişkin levha ve donanımların yaya trafiğini engellemeyecek şekilde bulundurulması,
  1. Akan trafiği yoğunlaştırmamak kaydıyla park çizgileri arasına giriş-çıkış manevralarının rahat yapılabilmesi için TSE (TSE Şehiriçi Yollar – Otopark düzenleme Kuralları) ye göre düzenlenmesi gereklidir.

TAKSİ DURAK YERİ YERLEŞİM PLANI KURALLARI

Madde 11 :

(1) Yola Terkinli Alanlarda Taksi Durağı Yerleşim Planında;

a) 7. Madde ‘de bahsedilen şartlara uyulacak ve bu yerlere olan mesafeler gösterilecektir.

b) 9. Madde ‘de belirtilen yerleşim kriterlerine uyulacaktır.

c) Araç yerleşim planında yolculuk üretim merkezleri (alışveriş merkezleri, kültür merkezleri, toplu taşım durakları vb.) belirtilecektir.

d) Gerekli işaretlemelerin nasıl yapılacağı, talep edilen cadde, sokak meydan ve yol dışı alanların üzerindeki ve yakın çevresindeki trafik hacimleri ve yönleri, Taksi park alanına yapılacak olan giriş ve  çıkışlar ile araçların ne şekilde park edecekleri ve mobo yeri açıkça gösterilir. Mobo planlaması yapılırken yaya geçişi için en az 1.50 m tretuar genişliği(Binayı suya karşı korumak amacıyla bina çevresinde ~1mt genişliğinde yapılan yaya kaldırımı)  bırakılması zorunludur.

e) Taksi duraklarının başarı ile işleyip faydalı olması için park yerinin yeri, çevresi ve çevre koşulları, giriş– çıkış kolaylığı, kullanacak araç türüne göre birim park alanları ve yerleşim tiplerinin TSE 10551’e uygun olarak geometrik tasarımı, işletim planı, topografyası, drenajı, satıh kaplaması, aydınlatması, emniyet, yerel yönetmelik ve peyzaj şartları, ilgili kurum ve işletmeci tarafından dikkate alınmalıdır.

TAKSİ DURAK YERİ KİRALAMA, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

Madde 12 :

 1. Belediye Encümen kararı ile Taksi Durak alanı olarak uygun görülen yerler Encümen kararı ve eki A3 paftaları ile birlikte Burdur Belediyesi Emlak servisine gönderilir. Bu yerlerin işletilmesine ilişkin işlemler Emlak servisi tarafından yapılır.
 2. Taksi Durakları için daha önceden alınmış olan Encümen kararı ruhsat mahiyetinde olmayıp bu yerlerin taksi durak yeri olabileceğine giriş ve çıkışlarının trafik açısından uygun olduğuna dair tespit hükmündedir.
 3. Kiralama ve işletim sistemi oluşturulmasını müteakip Burdur Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nce söz konusu taksi durak yerlerini işletecek taksici esnafı ve tüzel kişilikler (Burdur Belediyesi İştirakleri, İlgili Otomobilciler Esnaf Odaları veya üyelerinin tamamı taksici esnafı olan kooperatifler.) adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.
 4. Söz konusu taksi duraklarını İşletme hakkını alan Belediye iştirakleri hariç, Gerçek yâda tüzel kişi yâda kişiler bu haklarını başka gerçek yâda tüzel kişi/kişilere devredemez, kiralayamaz veya akit yoluyla 3. şahısların işletmesine müsaade edemez.
 5. Bu yönetmelikte gösterilmiş Taksi durakları için daha önce alınmış olan İl Trafik Komisyonu kararları ve Encümen kararları ruhsat mahiyetinde olmayıp, bu yerlerin taksi durak yeri olabileceğine giriş ve çıkışlarının trafik açısından uygun olduğuna dair tespittir. Belediyeye tahsis edilmiş alanlardaki taksi duraklarına İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi işlemi her zaman için Burdur Belediye Başkanlığı Ruhsat Denetim Müdürlüğünce yapılır.
 6. Taksi duraklarında çalışan taksilerden, ilgili Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyelik belgesi getirmesi zorunludur.

TAKSİ DURAK YERİ TESİS KURALLARI

Madde 13: Belediyeye tahsis edilmiş alanlar üzerinde Taksi Durak Yerlerinin tesis kuralları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Belediye Encümeni tarafından Taksi Durak yeri olarak uygun görülen ve izin verilen karayolu kesimleri, 7.9.10.maddelerde belirtilen şartlara uyularak cep içinde ve/veya yatay düşey işaretler ile tesis edilir.
 2. Söz konusu taksi durak yerlerini sınırlamak veya belirlemek amacıyla, Burdur Belediyesi dışında hiçbir gerçek ya da tüzel kişilerce; taşıt yolu üzerine beton kütlesi, taş, seyyar veya sabit direk, kazık, zincir, levha, ışık ve benzeri standart yol malzemeleri konulamaz.
 3. Taksi durağına ait levhada; İşletme Ruhsatı No, Encümen Kararı Tarih/No, parka izin verilen araç sayısı, Durak adı, çalışma saati, zeminde işaretleme ile de park şekli, park yeri başlangıcı ve bitimi vb. hususlar yatay ve düşey işaretlerle açık olarak gösterilir.
 4. Taksi durağında ticari faaliyetini sürdüren taksici esnafının kullanacağı en az 6 m²’lik kabin Belediye tarafından tesis edilecek veya Burdur Belediyesine bağışlanmak şartı ile yapılmasını izin verilecektir.

TAKSİ DURAĞINDA ÇALIŞAN TAKSİ İŞLETMECİLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

Madde 14 :

 İşletmecilerin uyması gereken kurallar aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Taksi durağı işletmecileri, Taksi park yerinin araç kapasitesinin üzerinde Taksi araç parkına izin veremez. Bu yerler otopark olarak kullanılamaz.
 2. Durak Temsilcisi taksi park alanında usulüne uygun park yaptırmakla yükümlüdür.
 3. 20 taksiden fazla park yeri olan taksi duraklarında engelli yolcuların araçlara inip-binebilecekleri şekilde düzenleme yapılacaktır.
 4. Bir durağa bağlı olarak çalışan taksiler Ticari taksi sürücüsü tanıtım belgesinde belirtilen durak isimleri, Burdur Belediyesi logosu ve durak sabit telefonları yoksa durak adına alınacak cep telefon numarasını araçların kapılarına uygun şekilde yazılacaktır.Durağın adına alınmış bir web sitesi adresi varsa kapılara yazılabilir.

ÖZEL MÜLK BOŞ PARSELLER ÜZERİNDEKİ TAKSİ DURAKLARI

Madde 15 : Burdur Belediyesi Encümeninin olumlu yönde almış olduğu kararı ile  özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde en az 4 taksinin, park edebileceği 44 m² park alanı ve 6 m²’ den az olmamak şartı ile kabin yeri, toplam 50 m² boş parseller üzerinde kurulacak taksi duraklarıdır.

ÖZEL MÜLK BOŞ PARSELLER ÜZERİNDEKİ TAKSİ DURAKLARI MÜRACAAT USUL VE ESASLARI

Madde 16:

 (1) Burdur Belediyesi tarafından ihtiyaç halinde Taksi Durağı açılabileceği gibi taksi duraklarında esas olan taksi esnafının bir araya gelerek taksicilik yapmasıdır. Bir araya gelen 4 adet taksi esnafı adına durak açma işlemlerinin, söz konusu durakta görev alacak Taksi otomobillerden en az birinin sahibi yürütebilir. Taksi Durağı temsilciliği için o durakta taksi sahibi olma şartı aranır. Müracaat için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

(2) Dilekçe ekinde;

a) Tapu Fotokopisi (kiracı ise ayrıca en az 3(üç) yıllık kira kontratı),

b) İmar Durumu,

c) Röperli Kroki,

d) Röperli krokiye uygun yoldan yapılacak 6 m. giriş-çıkışı ve yerleşimi gösterir vaziyet planı (3 nüsha),

d) Ayrıca, oteller,  alışveriş merkezleri ve konut siteleri ve hastanelerin hizmet otoparkları ihtiyaçtan fazla ise otopark alanlarında en az 50 m² yer ayrılıp ve kabin konulması şartıyla yukarıdaki belgelerden ticari taksi plaka sahibi olma şartı ve kira kontratı getirme şartı aranmaksızın otel, alışveriş merkezi, site ve hastane yönetimlerinin noterden tasdikli muvafakat yazısı alması koşuluyla parsel içindeki açık otoparkta da taksi durağı kurulabilir.

(3) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren müracaat dosyası, taksici esnafı veya ilgili taksiciler esnaf odası aracılığıyla Zabıta Müdürlüğüne müracaat edilir. Zabıta Müdürlüğü söz konusu talebin toplu ulaşım sistemleri ile ilişkisi ve yolculuk talepleri açısından değerlendirerek,  araç park yeri ile kabin yeri arazide uygulanabilecek şekilde ölçülendirilmiş fotoğraflanmış şekilde olan müracaat dosyasını ve öneri durak yerlerinin 1/500 ölçekli A3 paftalara çizimi yapılmış olarak Belediye Encümenine sunar.

 (4) Bu tür duraklara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Encümen Kararı alındıktan sonra Burdur Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından verilir.

TAKSİ DURAK KABİN ÖZELLİKLERİ

Madde 17 :

(1) Taksi duraklarına konulacak kabinler aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

 1. Taksi Durağında görevli taksici esnafının kullanacağı en az 6 m²’lik kabin (mobo) veya Belediye Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği tip ve şekilde olacaktır.
 2. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, acil servis, itfaiye ve kolluk kuvvetlerinin telefon numaraları kolay görülebilir bir yerde asılı olmalıdır.
 3. Taksi duraklarında uygun yer olması halinde telefon veya telsiz sistemi bulunacaktır.
 4. Taksi duraklarında araç sahiplerinin ve sürücülerin isimleri, fotoğrafları görünür ve plaka numaraları yazılmış şekilde asılacaktır.
 5. Taksi durak kabininin fiziksel yapısı TSE 11592’ye uygun olmalıdır.
 6. Taksi durak alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafında kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir.
 7. Taksi duraklarında bir ecza dolabı bulunacaktır,
 8. Taksi Durak kabininin prefabrik kulübe olması durumunda belediyece hazırlanan örnek projeye uygun olacaktır.
 9. T plaka tahsisi yapılan tüm duraklar Belediye Meclisince belirlenen Esaslara dair yönetmelik hükümlerine tabi tutulurlar.

TAKSİ DURAKLARININ İPTAL EDİLMESİ:

Madde18: Taksi Durakların iptal edilmesi aşağıdaki gibidir:

 1. Açılan durakların trafik güvenliği açısından sakınca doğurması yada Trafikte meydana gelen değişimler, alt yapı değişme zarureti, yeni şeritler veya kavşakların yapılması vb. hallerde durum Zabıta Müdürlüğü tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak tutanak ile birlikte karara bağlanmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.
 2. Genel asayiş, suç işleme, suç işleyenlere yataklık, suçluları barındırma, çevre kirliliği, gürültü yapmak gibi nedenlerle rahatsızlığa sebebiyet verdikleri yerinde incelenerek, raporla tespit edilen duraklar yazılı olarak Şoförler ve Otomobilciler Odasına bildirilerek, uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen rahatsızlığa son verilmediği Zabıta Memurları tarafından tutanak altına alınarak Encümen Kararı doğrultusunda söz konusu taksi durakları iptal edilir.
 3. Kendi durak sınırları dışında, bekleme yaptığı tespit edilen taksiye yönetmelik hükümlerine göre ceza işlemi uygulanır. Ayrıca yazılı olarak ilgili durak temsilciliğine uyarıda bulunulur. Uyarı hakkında ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odasına bilgi verilir. Yapılan 2’inci yazılı uyarıya rağmen ihlale son verilmediği takdirde, söz konusu taksinin durak hakkı yeri ve T plakası Encümen Kararı ile iptal edilir.
 4. Taksi duraklarının, acil olarak kapatılmasının gerektiği durumlarda, daimi olarak Belediye Encümeni tarafından kapatılabilir. Kapatılan taksi durağında çalışan ticari taksileri Encümen ayrı ayrı veya toplu bir şekilde farklı duraklara ve aynı durağa verebilir. Kapatılan taksi durağının tekrardan açılması Belediye Encümeninin tasarrufu altındadır.
 5. Acilen Kapatılması gereken duraklar Encümen Kararı alınmadan Belediye Başkanının onayı ile geçici olarak kapatılır. Durağın kapatıldığı ikinci haftayı takip eden Encümen toplantısında gündeme alınarak sürekli kapatılması teklif edilir. Gündeme alınmaz veya gündeme alındığı halde Encümen kapatma kararı vermezse durağın Encümen toplantısından sonraki hafta içinde açılması için gerekli işlemler yapılır.
 6. Taksi Durağının kapatılması durumunda alternatif yeni bir durak vermek gibi bir zorunluluk yoktur.
 7. Tesis edilen duraklara baraka koymak isteyenlere, alan müsait ve yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun ise Belediye Encümeni tarafından izin verilir. Taksi durağının bulunduğu alanda zaman içerisinde barakanın yeri değiştirilebileceği gibi Encümen Kararı ile tamamen de kaldırılabilir.
 8. Durakta çalışan, diğer taksici esnafı ve/veya şoförlerin, biri veya bir kaçı ile uyumsuzluk yaratan, durağın huzurunu ve çalışma düzenini bozan, ilgili Meslek Odası, Zabıta Müdürlüğü ve resmi kurum görevlilerine karşı olumsuz davranışlarda bulunan, durak çalışma usul ve esaslarına uymayan taksici esnafı/şoförü Zabıta Memurları tarafından tutanakla tespit edilir. Zabıta Müdürlüğü tarafından şahıs/şahıslar yazılı olarak uyarılır. Olumsuzluğun devam etmesi ve tutanakla ikinci kez tespiti halinde durum ilgili meslek odasına bildirilerek, bu yönetmeliğin 43.maddesinde yer alan ceza vermeye yetkililer tarafından her bir araca yönetmeliğin 47. Maddesinde belirtilen 1’inci tip ceza uygulanır. Durumun devam etmesi ve 3. defa tutanakla tespiti halinde her bir araca yönetmeliğin 47.Maddesi 3’üncü tip ceza verilerek araç otoparka çekilir. Tekrarı halinde; her bir araca yönetmeliğin 47.Maddesi 4’üncü tip ceza uygulanır.
 9. Bağlı bulunduğu kendi durak sınırları dışında, Belediyenin yazılı izni olmadan çağrı zili tesis edilmesi hallerinde, taksiye yönetmelik hükümlerine göre ceza işlemi uygulanır. Ayrıca yazılı olarak ilgili durak temsilciliğine uyarıda bulunulur. Uyarı hakkında ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odasına bilgi verilir. Yapılan 2’inci yazılı uyarıya rağmen ihlale son verilmediği takdirde, söz konusu taksinin durak hakkı yeri ve T plakası Encümen Kararı ile iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esaslar

DURAKLARDA VE ARAÇLARDA UYULACAK KURALLAR

Madde 19:

A- Taksi işletmecileri ile işletmecilikte uyulması gereken kurallar aşağıdaki şekildedir:

 1. Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi olmayan şoför çalıştırılamaz.
 2. Taksi Çalışma Ruhsatnamesi aslının araç içinde görünür yerde bulundurulması ve denetim elemanları istediğinde ibraz edilmesi zorunludur.
 3. Çevreye zarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı yapılamaz.
 4. Taksilerde çalışan şoförlerin kılık kıyafeti düzgün temiz ve bakımlı olmalıdır.
 5. Arızalı ve hatalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz.

B-Araç sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır;

 1. İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.
 2. Taşıma ücretleri yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır.
 3. Durakta çalışan Taksi Durağı esnafı çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunamazlar.      
 4. Bütün Taksi durakları Belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uyacaklardır.  
 5. Araçta yolcu varken radyo ve teyp çalınmaz.      
 6. Taksi duraklarında ve araç içinde, alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak gibi davranışlarda bulunamaz.   
 7. Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 50 kiloya kadar olandan bagaj ücreti alınmaz.
 8. Yolcular araç içinde yüksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka, adaba aykırı söz ve hareketlerde bulunamaz.
 9. Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolculara daima nazik davranılır, Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun fiili davranışları, hakaretvari sözleri suç teşkil etmesi durumunda araç durdurularak, 155 Polis imdat veya 153 nolu telefonları arayarak Trafik Zabıtasının müdahalesi beklenecektir.
 10. Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır.
 11. Yolcu, araçta meşrubat dâhil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.
 12. Duraklardaki telefon ve benzeri giderler, ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup, hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar.
 13. Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır. 
 14. Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 2’den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4’i oranında nöbet çizelgesi yapmak suretiyle çalışmak zorundadır.
 15. Her Taksi, bağlı olduğu duraklarda bekleme yapar. Hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.

C-Sürücülerin uyması gereken kurallar aşağıya çıkarılmıştır;

 1. Bu yönetmelik, sürekli olarak durakta bulundurulacaktır ve yönetmeliğin tüm hükümleri Burdur Belediyesi Trafik Hizmetleri Birimi tarafından sağlanacak eğitim programı içinde öğretilecektir.     
 2. Sürücülerin kılık ve kıyafetleri düzgün, ütülü, temiz ve devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır.
 3. Sürücüler, araçta meşrubat dâhil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.
 4. Sürücülerin sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmaları zorunludur.                          
 5. Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, zarar gören kişi ve kurumlara karşı işletmeciler de müteselsil ‘en sorumludur.  

D-Taksi şoförlerinin karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde aşağıdaki sıralanan davranışlarda bulunmaları yasaktır;

 1. Su, çamur ve benzerlerini sıçratmaları, atmaları, dökmeleri,
 2. Korkutmaları, şaşırtmaları,
 3. Araçların içerisinden sigara külü ve izmaritleri vb. şeyler gelişi güzel atmaları,
 4. Özel amaçlarla keyfi veya kasıtlı olarak; yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek veya tehlikeye düşürmek, suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmaları ve araç kullanmaları yasaktır.
 5. Köprü geçiş ücreti, ücretli otoyol ve otogar gibi yol kullanım ücretleri hariç taksimetre de yazılı ücretin dışında ücret talep edilemez.
 6. Taksilerde, taksimetre cihazları yolcuların rahat görebileceği yere monte edilmelidir.
 7. Taksi şoförü, aracın iç ve dışını temiz tutacaktır.
 8. Taksilerde yolcuları rahatsız edecek şekilde teyp ve radyo dinlemek yasaktır.
 9. Taksi şoförleri; bagaj hacmine uygun olan eşyadan ve tarife ile belirlenen ücretler haricinde, müşteriden ilave ücret talep edemez.
 10. Araç içerisinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.
 11. Taksi şoförleri taksi indirme, bindirme, bekleme yerleri, taksi durakları ve bulundukları mahalleri kirletmemeye dikkat edecek ve çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacaklardır.
 12. Taksi şoförleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir.
 13. Taksi şoförleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa göstermedikleri müddetçe en kısa yoldan götürmeyi teklif eder.
 14. Taksi şoförleri araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek, yolcular da araçların sağ tarafından inmek ve binmek zorundadırlar.

E- Karayolunu kullananlar için bir tehlike ve engel teşkil etmeyeceğinden emin olmadıkça yapılması yasak olan maddeler;

 1. Araç durmadan kapıları açmak,
 2. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek,
 3. Durakladıktan sonra aracın sağını kontrol etmeden kapıları açmak ve kontrolsüz yolcu indirip bindirmek yasaktır.
 4. Taksi şoförleri, fiziksel engelli kişileri araçlarına almaktan imtina edemez, aracına aldığı bu kişilere yerlerine oturmaları da dâhil olmak üzere yardımdan kaçınamaz.
 5. Taksi şoförleri, hizmet esnasında yolcuları söz ya da hareket ile rahatsız edemez.

6) Daha önceden bir müşteri tarafından rezerv edilmiş olması dışında, gar, havaalanı, otel, tarihi ve turistik tesislerin çevresinde umuma açıklar dışında yasal taksi durağı olan yerlerde durak dışı taksilerin yolcu alma maksadı ile bekleme yapması yasaktır, ancak seyir halinde iken taksi duraklarına 300 metre den fazla mesafeden müşteri alabilir. (05.03.2019 tarih ve 2019/36 sayılı Meclis Kararı ile değiştirilmiştir.)

7) Taksilerin içinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı eşya taşınamaz.

8) Taksi şoförleri araçları ile karayolu üzerinde yetkili mercilerden izin almadan toplu gösteri yapamaz, taşımacılıktan kaçınamaz, taşımacılığı aksatamaz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının önünde veya müştemilatında hiçbir şekilde gösteri yapamaz.

9) Taksi şoförleri hizmet esnasında denetimde bulunan denetim görevlisinin istediği evrakları göstermek zorundadır.

10) Alt ve üst yapı çalışmaları, kaza, yangın ile geçici trafik düzenlemelerine göre Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen geçici güzergâh değişiklikleri hariç, taksi şoförleri, Encümen kararıyla belirlenmiş olan hat ve güzergâhlara uymak zorundadırlar.

11) Köprü geçiş ücreti ve ücretli otoyol geçiş bedellerinin tamamı müşteriden alınır.

TAKSİ ŞOFÖRÜNDE ARANILACAK ŞARTLAR

Madde 20:

(1) Eğitim Seviyesi,

a) Mevcutlar: İlkokul diplomalı (5 yıllık),

b) Yeni müracaatlarda: En az ilköğretim diplomalı (8 yıllık),

(2) Burdur Belediyesi, İlgili Oda, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite Koordinasyonunda verilecek Şoför Eğitim Sertifikası,

a) Acil kurtarma ve ilk yardım,

b) Şehir bilgisi (tarihi, turistik, coğrafi, sosyal ve kültürel olarak),

c) Harita ve şehir planı okuma bilgisi,

d)Davranış bilgisi, diksiyon (Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi yönetmeliğine uygun R.G. Tarihi: 14.09.2004 R.G. Sayısı: 25583),

e) Yol ve Trafik bilgisi,

f) Yabancı dil (isteğe bağlı),

(3) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu ve her yıl bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) alınacak sağlık raporu,

(4) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘109.’ ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş),

(5) Taşımacı üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

(6) Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi,

(7) B/C/E sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birisinin fotokopisi,

(8) SRC belgesi fotokopisi,

 (9) Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,

(10) Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm şoförler için),

(11) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş)

(12) Burdur İl sınırları içersinde ikamet ettiğini belirtirİkametgâh belgesi,

(13) Şoför çalıştıran araç sahibi çalıştırdığı şoförün her türlü kanuni sorumlulukları, vergi, resim, harç ve sigorta yükümlülüklerinden sorumludur ve yerine getirmek zorundadır.

(14) Burdur Belediyesi sınırları içerisinde Ticari Taksi kullanıcılarının 66 yaşından gün almamış olması zorunludur. (07.03.2018 Tarih ve 2018/52 sayılı Meclis Kararı ile düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.)

(15) (07.03.2018 Tarih ve 2018/52 sayılı Meclis Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

(16)Taksilerin çalışması esnasında meydana gelen her türlü kaza ve fiilden, bununla ilgili olarak yargıya intikal eden her türlü yükümlülükten ve üçüncü şahıslara karşı doğacak yükümlülüklerden tamamen işletici ve sürücü sorumludur. Tazminat ve bu gibi davalardan hükmedilen tazminat bedelleri hiçbir şekilde Belediyeye yöneltilemez, aksi durumda Belediye ruhsat sahibine rücu eder.

TİCARİ TAKSİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

Madde 21:

 1. Ticari Taksilere fabrika çıkışı dışında aksesuar olabilecek malzeme takılamaz ve aracın iç görünümünü veya plakasının okunmasını engelleyecek şekilde düzenleme yapılamaz.
 2. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği 1 sayılı cetvel madde C (Hususiyetlerine göre taksi bulundurulacak teçhizat) de belirtildiği üzere “taksilerde olması gereken diğer teçhizatlar şunlardır;
 3. İç lamba: Taksi otomobilin içini aydınlatacak, şoförün gözüne almayacak, beyaz ışıklı olacaktır.
 4. Taksi otomobillerinin amblemleri ( Tepe Lambası ) : Taksi otomobiller için ayırıcı işaretler bölümünde belirtildiği üzere, kenarları 105*320 milimetre ebadında, ışık geçiren 3mm kalınlığında, krom sarısı renginde, pleksiglastan imal edilmiş her iki yüzünde “Taksi” yazılı bulunan, çelik veya eloksallı alüminyumdan imal edilmiş bağlantı ayağı ile aracın üzerine monte edilmiş olacaktır. Ayrıca “Taksi” kelimesinden başka hiçbir yazı bulunmayacak, geceleri boş iken yakılacak, yolcu alındığında içeriden söndürülebilecek şekilde imal edilmiş olacaktır.
 5. Yangın Söndürme Cihazı: Araçların imal tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte gösterilen adet ve nitelikte olacaktır.
 6. Yedek malzeme: Kriko, bijon anahtarı, dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul, pense, tornavida, seyyar lamba veya el feneri, karlı ve buzlu günler için bir çift patinaj zinciri, çekme halatı, battaniye, cam kırma çekici, takoz, takım çantası, yedek lastik, hava pompası, manivela, ecza çantası.
 7. Reflektör: Normal hava şartlarında en az 150 metreden net olarak görülebilecek kırmızı ışık yansıtan veya veren, numunesine uygun en az iki adet reflektör bulunacaktır.
 8. Stepne: Daima kullanılabilir durumda bulunacaktır.
 9. Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır.
 10. Taksi tavanı ve her iki ön kapıya yazılacak plakalar aşağıdaki özellikleri taşıyacaklardır.
 11. Mavi renk ve Arial Black font olacaktır.
 12. Taksi Plakası araç tavanının, taksi lambası ve arka cam üst kenarı arasındaki alanın arka cam üst kenarının yakın kısmına yazılacaktır.
 13. Daha rahat okunabilmesi için, araç plakası taksi tavanına yazılırken il aidiyetini gösteren (15) rakamının yazılmaması daha uygun olacaktır. (Örneğin : T 0001-T0020)
 14. Taksi plakasının kolay okunmasını sağlamak amacıyla; harf ve rakam grupları arasında 5–6 cm boşluk bırakılacaktır.
 15. Taksi plakası toplam 7 karakterden oluşuyorsa (15 T 0033 gibi) her bir rakamın ve harfin boyu 10 cm, harf kalınlığı 5 cm toplam 10X7+5=75 cm uzunluğunda bir alanı kaplayacaktır.
 16. Taksilerin yan ön kapılarına Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen bağlı bulundukları durağın ambleminin konulması zorunludur. Bu amblemin mıknatıslı/yapıştırma vb. sökülüp takılabilinir şekilde olması yasaktır. Uymayanlar hakkında ceza işlemi uygulanır.
 17. 18.04.2007 tarih ve26497 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Karayolu Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine göre;
  1. Özel Güvenlik Bölmesi: Taksilere, müşterilerin araç sürücüsü ile iletişim ve temaslarını engelleyen ve özellikleri 24.10.2004 tarih ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montaj hakkında yönergede belirtilen zırhlı ara bölme konulabilir.
  1. Işıklı Acil durum uyarı sistemi: Taksilerde oluşabilecek acil durumlarda kullanılmak üzere, taksi sürücüsü tarafından acil durum düğmesine basmak suretiyle dışarıya kırmızı ışık veren, taksi tepe lambasının altına monte edilen an az 300 ks10 mm boyutlarında, ön ve arkadan görülebilecek şekilde ışıklı acil durum uyarı sistemi konulabilir. Uyarı lambasının belirli noktalarda sağlaması gereken ışık şiddeti değerleri ECE–7 Regülâsyonunda S3 kategorisi stop lambaları için verilen değerleri sağlamalıdır.
  1. Acil çağrı sistemi: Taksilerde oluşabilecek acil durumlarda kullanılmak üzere, taksi sürücüsü tarafından acil çağrı düğmesine basmak sureti ile araç takip merkezine acil durum uyarısı gönderen acil çağrı sistemi konulabilir.
  1. Panik Butonu; Şoför ve Yolcuların kendilerine ayrılmış bölümlerde bulunan seyir veya can güvenliğini tehlikeye sokacak durumlarda kullanılacak cihazlardır. Şoföre ayrılmış bölümde bulunan panik butonuna basıldığı andan itibaren aktifleşecektir, yolculara ayrılmış bölümde bulunan panik butonu ise basıldıktan sonra yolcu ekranında bulunan uyarı yolcu tarafından onaylandıktan sonra aktifleşecektir. Panik butonlarına basıldığında sistem kullanarak denetim birimlerine lokasyon ve vakaya dair mümkün olan bilgileri iletir.
 18. Tüm taksiler, Burdur Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte Belediyenin onaylayacağı “Araç Takip Sistemi”ne geçmek zorundadır.
 19. Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. T plakalı Ticari taksiler 15(onbeş, dahil) yaşından küçük olmalıdır.15(onbeş, dâhil) yılını dolduran Ticari taksiler bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde araçlarını yenilemek zorundadırlar. 15(onbeş, dâhil) yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. 15(onbeş, dâhil) yaştan büyük mevcut araç sahipleri bu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde araçlarını yenilemek zorundadırlar. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra araç değişikliği ve devirlerde 15(onbeş, dâhil) yaş uygulamasına başlanır. Araç değişikliği için verilen süre içince aracını değiştirmediği tespit edilen T plakası sahibinin, T plakası ve durak hakkı Encümen kararı ile iptal edilir.
 20. 15(onbeş, dahil) yaşını dolduran bir ticari taksi 7(yedi, dahil) yaşın altında olan bir araçla model değişikliği yapılarak ticari faaliyetine devam edebilir.
 21. Ticari Taksiler ilk (T )plakası müracaatında 5 (beş, dâhil) yaşın altında olmak zorundadır.
 22. Denetimler süresinde aracın çok bakımsız olduğu tespit edilenler 3 ay zarfında bakımını yaptırmak zorundadır. Verilen süre içerisinde aracın bakımını yaptırmayanların çalışma ruhsatı 3 ay süreyle alınır. Bu süre içerisinde çalışması durdurulur. 3 aylık süre içerisinde aracının bakımını yapanlara çalışma ruhsatı iade edilerek çalışmasına müsaade edilir. Aracının gerekli bakım ve onarımını yaptırmayanların çalışma ruhsatı Encümen kararı ile iptal edilir.
 23. Çalışma ruhsatı iptal edilen ticari taksi sahibi eski plakasını getirmemesi halinde eşi, çocukları, anne, baba ve miras yoluyla intikal edecek ve miras yoluyla intikal edecek varislerine de ticari taksi plakası verilmez.
 24. Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.
 25. Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.
 26. Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak,
 27. Aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.
 28. Araçlar Kanunca belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır.
 29. LPG ile çalışan araçların bu sistemleri fabrika çıkışlı ve/veya yetkili servis onaylı olacaktır
 30. Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.  
 31. Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur.
 32. Aracın sağ arka kapısı iç tarafında; görme engelli yolcular için, kabartma (brilla) alfabesiyle hazırlanan araç plakası ve ALO 153 yazısının bulunduğu 12 x 6 cm ebadında levha bulundurulması zorunludur.
 33. Aracın üzerinde reklamla ilgili herhangi bir yazı veya işaretin bulunması durumunda, Burdur Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ilan ve reklam vergisi yatırılması ile Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 34. T plaka ticari taksilerin “ C ve S “ plakalı servis araçları gibi servis taşımacılığı yapması yasaktır. 
 35. Tasıma ücretleri, yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar alınır. Taksimetre açılış ve kilometre ücreti için Belediyenin tarifesine uyulur. Bunun dışında ücret alınması yasaktır.
 36. Taksinin çalışamaz hale gelerek seferden çekilmesi durumunda, Araç sahibi tarafından en geç bir hafta içerisinde Belediyeye bildirilir. Araç muayene komisyonunca araç muayene edilerek tutanak tutulur. Aynı plaka ile en çok 5(beş) yaşında bir araca verilir.3 ay içersinde yapılmadığı takdirde Belediye Encümenince T plaka iptal edilir.
 37. Ticari Taksi sivil plakaya çevrildiğinde en geç 3 ay içerisinde yeni araç  tahsis edilmezse T plaka Belediye Encümenince iptal edilir.
 38. Müşteri tercih etmediği Ticari T plakalı taksiye binmeye zorlanamaz.
 39. Yukarıdaki belirtilen standartlar çerçevesinde ilgili esnaf odası, tarafından herhangi bir marka ve model kullanımı konusunda araç sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda tavsiyede bulunabilir. Standart belirleme yetkisi Burdur Belediyesine aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Verilecek Belgelere İlişkin Esaslar

ŞOFÖR EĞİTİM SERTİFİKASI

MADDE 22 –

(1)Taksilerde çalışma izin belgesine sahip sürücüler, yılda en az bir kez, 2 saatten az olmamak kaydıyla, Burdur Belediyesi, İlgili Oda, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite koordinasyonunda araç sahibi ve şoförlerine uzman kişilerce ücretsiz eğitim semineri verilir. Eğitim sonunda başarılı olan işletmeci ve şoförlerine Şoför Eğitim Sertifikası verilir.

a) Şoför eğitimi alacak işletmeci ve şoförler için müracaat şartları aşağıdaki gibidir.

1) Dilekçe,

2) Ticari Taksiler için en az 3 yıllık B sınıfı sürücü belgesi,

b) Seminere katılanlara Katılım Belgesi verilecektir.

c) Bu eğitim; aracında çalışmayan mal sahipleri ile verasetten intikal araç sahibi olanlar için zorunlu değildir.

TİCARİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TANITIM BELGESİ

Madde 23:

Madde–20’ de şoför standardı olarak istenen şartları taşıyan ve Şoför Eğitim Sertifikası alanlar ile Çalışma ruhsatlı Taksilerde şoför olarak çalışacak kişilere örneği Belediyece (Zabıta Müdürlüğü) hazırlanarak bastırılan Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yeterli görülen şoförlere tasdik edilerek verilir. Ticari Taksi Sürücüsü Tanıtım Belgesi 20. maddenin (3, 4, 5, 8, 9, 10 ve 11.) fıkralarında belirtilen belgeler yenilenerek ibrazı ile 2 yılda bir tasdik edilerek verilir.

İLK DEFA TİCARİ TAKSİ T PLAKASI VE ÇALIŞMA İZİN BELGESİ  ( ÇALIŞMA RUHSATI ) ALACAK TAKSİ SAHİPLERİNİN BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

Madde 24: Burdur Belediyesinden  ( T ) Plaka ve Ticari Taksi Çalışma İzin Belgesi alma talebinde bulunan taksi sahipleri aşağıdaki belgelerle Zabıta Müdürlüğüne başvuracaktır:

 1. Matbu Dilekçe: Dilekçede başvuru sahibinin ikametgâh adresi, irtibat telefonu, aracın plakası, modeli belirtilir,
 2. Vekil ise, Vekâletname (………. Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak),
 3. Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin aslı, araçlarda 0-5 yaş (5 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.) ve fenni muayenesinin yapılmış olması şartı aranır.
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 5. Burdur İli sınırları içinde en az 3 yıldır ikamet ettiğini belirtir İkametgâh belgesi,
 6. Adli sicil kaydı sorgulaması
 7. Vergi Dairesinden alınacak vergi kaydı veya yoklama tutanağı, ( Emeklilerden Emekli Cüzdanı Fotokopisi)
 8. Sosyal güvenlik kaydı.
 9. En az “B” Sınıfı sürücü belgesi,
 10. Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,
 11. SRC belgesi fotokopisi, psikoteknik belgesi.
 12. Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
 13. Meslek Odasına(Şoförler Cemiyeti) kayıtlı olduğuna dair belge (Aynı yıla ait)
 14. Taksi sahibinin en fazla 6 ay önce çekilmiş, renkli 4 adet vesikalık fotoğrafı,
 15. Mali Hizmetler Müdürlüğünden geçmiş dönemlere ait borcu yoktur yazısı,
 16. Belediye Encümen kararıyla oluşturulan komisyonca değerlendirmeye tabi tutularak ( T ) Plakası alacak araca, Araç Uygunluk Belgesi almak,
 17. Burdur Belediyesi Meclisi tarafından yıllık belirlenen ticari taksi çalışma ruhsatı harcı ve ( T ) plaka ücretini yatırılmış olduğuna dair makbuz,
 18.  (T) Plaka ve Çalışma Ruhsatı alacak ticari taksi sahipleri yönetmeliğin tüm hükümlerince taahhütname vermekle yükümlüdür.
 19. Fotokopi olan evrakların asıllarının gösterilmesi zorunludur,
 20. İstenilen belgelerin aslının getirilmemesi halinde, belge fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
 21. Eksik olarak teslim edilen evraklar işlem görmez ve teslim alınmaz. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen başvuru sahiplerinin işlemleri yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun İlgili hükümleri uygulanır.

ÇALIŞMA RUHSATI KRİTERLERİ

Madde 25:  

 1. Bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Ticari Taksilere, 5393 sayılı Belediye Kanununda tanımlandığı gibi Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı verilir.
 2. Durak hakkı (T) plaka ile sabittir. Bu belgenin araç içinde bulundurulması zorunludur.
 3. (T) plakalı ticari taksi sahibi olup da bazı nedenlerden dolayı çalışmayan veya taksi durağı bulunmayan araç sahiplerinin müracaatı halinde konu Belediye Encümeninde değerlendirilerek münhal(boş) bulunan bir taksi durağında (T)Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı Encümen Kararıyla tanzim edilerek çalıştırılabilir.  
 4. (T) plakalı ticari taksi çalışma ruhsatı bir veya birden fazla kişi üzerine olabilir. Ortak olan kişilerin durumları yönetmeliğe uygun olmadığı takdirde ruhsat izni verilmez.
 5. Teslim alınan evraklara istinaden araç uygunluk belgesi raporu düzenlenmesi için incelemenin yapılacağı tarih, gün, yer ve saat dilekçe sahibine bildirilir.
 6. Taksi sahipleri adına düzenlenen Çalışma İzin Belgesi, hak sahibinin aynı plakalı ve modelli araca sahip olduğu süre içerisinde geçerlidir.
 7. Taksi sahibinin plakasını devretmesi ya da satması durumunda, sahip olduğu Çalışma İzin Belgesi süresi dolmasa dahi iptal edilecek ve plakayı alan kişi adına yeni Çalışma İzin Belgesi düzenlenecektir.
 8. Çalışma İzin Belgesinin zayi edilmesi hallerinde Belediye Meclisi tarafından kabul edilen, o yılın taksimetre açılış tarifesinin 20 katı Hizmet bedeli ücret alınarak yenilenir.
 9. Taksinin yıl içerisinde model değişikliği yaptığı zaman ücretsiz olarak değiştirilecektir.
 10. Belediyemiz tasarrufu altında bulunan tüm ticari taksi işletmecileri kendi adlarına en fazla 3(üç) araç çalıştırabilir.

ÇALIŞMA RUHSATI YENİLEME (YILLIK VİZE) İŞLEMLERİ

Madde 26:  

 1. Burdur Belediyesi sınırları içindeki tüm ticari taksi sahipleri her yıl “Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı “belgesini almak zorundadır. Çalışma Ruhsatı, Seyrüsefer sırasında araçta bulundurulacaktır.
 2. Her yıl Ocak ayı içerisinde şahıslar yönetmelikte 24. maddede istenilen belgeler ile birlikte çalıştıkları ve koşullara uydukları takdirde belediye meclisince o yıl tespit edilen ruhsat harcını peşin olarak yatırdıktan sonra ruhsatlarını 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere vize ettirmek zorundadırlar.
 3. Ticari Taksi sahipleri Çalışma Ruhsatlarını her yıl Ocak ayı içerisinde vize ettirmek zorundadır. Yapılan vize işlemi her yıl 31 Aralık itibariyle sona erer.
 4. Süresi içerisinde vize işlemini yaptırmayan araçların ruhsatları 2 defa yazılı tebligat yapıldıktan sonra belediye encümeni kararı ile iptal edilir. Bu şekilde ruhsatı iptal edilen araç sahipleri, Ocak ayından sonra başvurmaları durumunda o yıl ki ruhsat harcı ve ayrıca ruhsat harcının % 50’si ceza olarak alınmadıkça ruhsat verilmez.
 5. Encümen kararı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ruhsat verilir. Mücbir sebepler dışında süre aşımında çalışma ruhsatı verilmez.
 6. Yıl içinde niteliklerini ve uygunluk belgesi koşullarını kaybeden araçlar hakkında; durumları Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar Encümen kararı ile ruhsat geçici olarak iptal edilir.
 7. Ruhsatlı ticari taksi sahiplerinin ölümü halinde ruhsat 90 (doksan) gün süre ile geçerli olup aynı koşullarda yasal varisler kendi adlarına ruhsat almak şartıyla çalıştırabilirler. Ölümünden dolayı satışı halinde yeni sahibi ticari taksi olarak çalıştıracak ise yönetmelik kuralları gereğince yeniden ruhsat alabilir.
 8. Aracını yenilemek için satan işletmecilerin, yeni aldığı araca ait trafik ve tescil belgesi suretini Zabıta Müdürlüğüne vermesi halinde yeni çalışma ruhsatı düzenlenir.
 9. (T)Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı belgesi her yıl yenilenecektir. Ruhsat sahipleri KASIM ve ARALIK ayı içerisinde bulunduğu yıla ait çalışma ruhsatı harcına ilişkin borcu yoktur evrakı ile birlikte Trafik Hizmetleri Birimine müracaat ederek yeni yılın “(T)Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı”almak zorundadır. Bir yıl süre ile ruhsat harcı yatırmayıp araç uygunluk belgesi ile çalışma ruhsatını yenilemeyen ruhsat sahibinin müracaatı kabul edilmez ve Trafik Hizmetleri Birimi bildirimi üzerine Belediye Encümenince ruhsat iptal kararı verilir.   
 10. 15 yaşından büyük araçların çalışma ruhsatı yenileme işlemi yapılmaz ve faaliyetten men edilir.
 11. İşletmeciler taksi durağında sürekli ticari taksisini bulundurmak zorundadır. Geçerli mazereti olsa dahi, 6 ay süreden fazla taksi durağında araç bulundurmayanların duraktaki Çalışma hakkı ve (T ) Plakası Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir.
 12. Üst üste 2 yıl süre ile çalışma izin belgesini vize ettirmeyenlerin (T) Plakası ve Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı Belediye Encümeni tarafından iptal edilir.
 13. Belediye Encümenince Ruhsatı iptal edilen ruhsat sahibi ve aracı faaliyetten men edilir. Bu durum ilgili meslek odası ile Trafik tescil denetleme şube müdürlüğüne bildirilerek gerekli önlemlerini almaları sağlanır.  

(T)PLAKALI TİCARİ TAKSİLERİN TAŞIMA UYGUNLUĞU

Madde 27:

 1. (T) Plakalı Ticari Taksi olarak aracını çalışmak isteyenler, Belediye’ye başvuru yaptıktan sonra Araç Uygunluk Belgesi almak için Teknik Komisyona Trafik Zabıtasınca Araç Uygunluk Belgesi düzenlenerek ( En az İki Trafik Zabıtası İmzalı ) sevk edilir.   Belediye sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapacak herhangi bir ticari taksinin uygunluğu Belediye Başkanlığınca uygun görülen Teknik Komisyonca saptanır. Teknik Komisyon tarafından taşıma yapmaya yeterli olduğu belirlenen ticari taksiye bir yıl geçerli olmak üzere “Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi “verilir.
 2. Burdur Belediye Meclisince belirlenen araç uygunluk belgesi bedeli yatırıldıktan sonra Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce“Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi “verilir.
 3. Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne tesliminde bildirilir.
 4. Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi her araç için ayrı ayrı hazırlanır. 1 yıl geçerlilik süresi olup, devir ve model değişiklikleri nedeniyle Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı yenilemelerinde tekrar yaptırılması zorunludur.  

TİCARİ TAKSİ ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ İÇİN BAŞVURU

Madde28: Araçlarını (T)Plakalı Ticari Taksi olarak çalıştırmak isteyenler Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden alacakları dilekçe ve aşağıda sayılan belgelerle Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederler.

 1. Vize ve Çalışma Ruhsatı yenileme başvuruları her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır. Başvuru yapan işleticilere araç inceleme işleminin hangi tarihte ve saatte yapılacağı başvuru belgelerinin Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne tesliminde bildirilir.
 2. Uygunluk belgesi alacak Ticari Taksilerin yönetmeliğin 21’inci maddesinde aranan şartları taşıması zorunludur.
 3.  (T)Plakalı Ticari Taksinin Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne tescilinden sonra alınan Motorlu Araç Tescil Belgesi ile araç trafik belgesinin fotokopisi.
 4. Taşımada kullanılacak taşıta ait Zorunlu Mali sorumluluk Sigorta Poliçesi
 5. Araçlarında çıkartma ve yasal olmayan yazı. Belediyece izin verilen ( ilan reklam servisinden harcını yatırması şartı ile ) dışında, İlan ve reklâm bulunmayacaktır. Ticari araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk Belgesi verilmez. Ticari Taksilerin yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içinde sürekli olarak sağlamak zorundadırlar.
 6. Ticari araçta reklam olması durumunda 06/08/2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurma Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği “Ticari Araç Reklam Bulundurma Yetki Belgesiolmayan araçların araç uygunluk belgeleri onaylanamaz.
 7. Model değişikliklerinde Araç Uygunluk belgesi ücretsiz verilir.

TEKNİK KOMİSYONUN YAPACAĞI ARAÇ İNCELEMESİNDE İZLENECEK YÖNTEM

Madde 29:

 1. Ticari Taksilere Uygunluk Belgesi, Teknik Komisyon tarafından yapılacak incelemeden sonra verilir.
 2. Ticari Taksi Araç Uygunluk Belgesi alabilmek için aranan şartlar başvuru sahiplerine Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından verilen formda belirtilir. Başvuru sahibi aracını belirtilen tarih ve saatte yine bildirilen yerde Teknik Komisyonun yetkililerinin incelemesine hazır bulundurmak zorundadır.
 3. İnceleme sonunda; Araç Uygunluğu İnceleme Raporu 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası başvuru sahibine verilir. 1 kopyası Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne verilir. 1 Kopyası Komisyon dosyasında muhafaza edilir.
 4. İnceleme sonunda başvuruya konu araç, Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmamışsa bu durum inceleme raporunda belirtilir. Yapılan incelemede araçları uygun bulunmayanlar, araçlarının inceleme raporunda belirtilen eksikliklerini 45 gün içinde tamamlayarak ikinci bir inceleme isteminde bulunabilirler. Her iki incelemede de Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlara son defaya mahsus olmak üzere 15 gün ek süre verilir. İkinci süre sonunda da Uygunluk Belgesi almaya yeterli bulunmayan araçlara bir sene süre ile Ticari Taksi olarak çalışmasına izin verilmez. Uygunluk belgesi için yapılacak ikinci inceleme, ilk incelemedeki eksiklikler ile sınırlı değildir. Teknik Komisyonun yapacağı inceleme sonuçları açısından kesin ve nihaidir.

ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ (MODEL DEĞİŞİKLİĞİ)YAPMAK İSTEYENLERİN UYACAKLARI KURALLAR

Madde 30:

 1. (T) Plakalı ticari taksi sahibi, aracını yeni bir araçla değiştirmek istediğinde yeni araca ait proforma fatura,  trafik ruhsatı veya noter satışını dilekçesine ekleyerek, eski aracının trafikten çekme belgesi fotokopisi veya araç ruhsat fotokopisini dilekçesine ekleyerek Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurur. Zabıta Müdürlüğü aracı Uygunluk Belgesi almak üzere Teknik Komisyona sevk eder. Uygunluk Belgesi de aldıktan sonra yeni araç için geçerli olacak şekilde Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı düzenlenir. Çalışma Ruhsatı düzenlenen ticari araç değişikliği yazısı Encümen kararı olmadan Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce üst yazı ile İl Emniyet Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne bildirilir.( Form 1 )
 2. (T) plakalı ticari taksi araç sahipleri, araç değişikliklerini Emniyet Müdürlüğü trafik tescil tarihinden itibaren 10 takvim günü içerisinde Belediyeye bildirimde bulunmak zorundadır. Bu süre sonunda bildirimde bulunmayan ticari araç sahipleri Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce tanzim edilecek zabıtla tespit edilip konu Encümene bildirilir. Encümen Kararı ile o yıl ki Çalışma Ruhsatı Harç Bedelinin % 50 oranında belirtilen para cezasını Belediye veznesine ödemesi ve diğer aranan koşullarını taşıması şartıyla Çalışma Ruhsatı yenilenir.
 3. Devir ile birlikte araç değişikliği yapılabilir. Ancak aracı almak isteyen kişi veya kişiler bu taleplerini Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne evraklarını sunmadan önce başvuru dilekçesinde; aracın sadece ticari plakasını alacağını ve yerine koyacağı aracın markasını, yaşını, motor ve şasi numarası vb. teknik bilgileri yazılı olarak belirtmek zorundadır. Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce aracın model değişiklik talebi uygun görüldüğü takdirde; yeni araç Teknik Komisyona sevk edilir. Uygunluk Belgesi alan araç için işlemler tamamlanır.
 4. Model değişikliği için mevcutta yeni aracı olmayan kişiye, Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yeni araç alması için 1 ay süre verilir. Kendisine verilen süre zarfında araç almadığı tespit edilen gerçek yada tüzel kişiye mazeretini yazılı bildirmesi halinde Encümen kararı ile Ek süre verilebilir. Bu süre 1 ayı geçemez. Bu süre zarfında da araç almayan gerçek yada tüzel kişinin araç değişikliği talebi red edilerek (T) plakası Encümen kararı ile iptal edilir.( Form 2 )
 5. Araç değişikliğinde yönetmelikteki yaş şartı aranır.
 6. Model değişiklikleri mevcut araç modelinden daha eski bir modelle mücbir sebepler (kaza, çalınma, yangın v.b hallerde) haricinde değiştirilemez.
 7. Devir işlemlerinde Encümen kararı aranır. Encümen kararı olmadan kesinlikle devir işlemi yapılamaz.

( T ) PLAKALI TİCARİ TAKSİLERİN DEVİR VE ORTAK ALINMASI İLE İLGİLİ BAŞVURU TALEPLERİNDE İSTENEN EVRAKLAR

Madde 31:

 1. Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı, Trafik Tescil Belgesinde kayıtlı olan araç sahiplerine verilir. Belediyeden Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı almış araç sahibi veya sahipleri, Belediyeye başvuru yaparak Encümen Kararı alındıktan sonra, aracın Noterden satışını ve Emniyet Müdürlüğünden devrini yapabilirler veya ortak alabilirler.
 2. Belediyeye başvurmadan ve Encümen Kararı alınmadan yapılan satışlarda satın alan bu satıştan, ortak almalarda ortak bu hisse devrinden dolayı hak sahibi olamaz. İş bu Yönetmelikteki şartların da yerine getirilmesi zorunludur.
 3. Belediye Encümeni kararı ile iptal edilen “(T)Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı” sahipleri bu durumda hiçbir hak, zarar, ziyan ve benzeri bedel talebinde bulunamazlar.
 4. (T)Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı sahipleri durak ruhsatını ruhsat veriliş tarihinden itibaren 3 yıl sure geçmeden başka şahıslara (eşine, çocuklarına, ana, baba ve kardeşler ile Veraset yoluyla intikaller hariç) devredemez.

Devirde, satışta ve ortak almada Encümen Kararı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla;

1-( T) Plakalı Ticari Taksiyi Çalışma Ruhsatlı Olarak Almak İsteyenler (Devir-Ortaklık):

 1. Dilekçe (Devir ile birlikte model değişikliği yapılacaksa dilekçede belirtilir.)
 2. Ticari Plaka Tahsis Belgesi.
 3. En az 3 (Üç) yıldır Burdur Belediyesi sınırlarında oturduğunu belirtir Nüfus Müdürlüğünden ikametgâh belgesi
 4. Araçları kullanmaya yetecek Sürücü Belgesi.
 5. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi fotokopisi. Bu belge kursiyer kartı ve geçici taşıt kullanma belgesi ise onun fotokopisi alınır. Daha sonra asıl olan dosyasına konur.
 6. Ortak almalarda da aynı evraklar tamamlanır .(Tüm ortaklar için.)

2- ( T) Plakalı Ticari Taksiyi Çalışma Ruhsatlı Olarak Satmak İsteyenler (Devir-Ortaklık):

 1. Dilekçe.
 2. Belediye ye söz konusu plaka adına, tüm borç ve cezaların ödendiğine dair Mali İşler Müdürlüğünden alınma borcu yoktur belgesi.
 3. Araç üzerinde satılamaz kaydı varsa bunun kaldırıldığına dair ilgili kurumdan yazı getirilmesi gerekir.
 4. Motorlu Araç Tescil ve Trafik belgeleri tamamlanarak her iki taraf Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurularını yaparlar. Gerekli inceleme Zabıta Müdürlüğünce yapıldıktan sonra evraklar karar alınmak üzere Belediye Encümenine gönderilir.

3- Encümen Kararı olumlu ise aracı alan kişi:

 1. Noter satışı.
 2. Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat).
 3. Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi.
 4. Plaka yazılı vergi levhası.
 5. Sosyal güvenlik kaydı ile ilgili yazı, kayıt fotokopisi veya ilgili kuruma bizzat ödeme yapılan son ayın makbuzu veya banka dekontu.
 6. Eski Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı ve 2 adet fotoğraf.
 7. Bu işlemlerin Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması şarttır.
 8. 05.12.2018 Tarih ve 2018/185 Sayılı Meclis Kararı İle Yönetmelikten Çıkartılmıştır.   (Tüm bu evraklar tamamlanıp Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edilirken Yönetmeliğin devir ücreti ile hükümleri gereği, devir temlik ücreti tahsil edilir.)

VERASET YOLU İLE YAPILAN İNTİKALLERDE YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 32:

 1. (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı bulunan araç sahibinin ölümü halinde, mahkemeden alınacak veraset ilamında yazılı varislerin başvurusu üzerine Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Bürolarından düzenlenmiş Motorlu Araç Tescil Belgesinde belirtilen mirasçılar adına Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı düzenlenir.
 2. Araç mirasçılardan birinin üzerine düzenlenebileceği ve yönetmelik hükümlerini yerine getirmek şartı ile tüm mirasçılar adına da düzenlenebilir.
 3. Mirasçıların Yönetmeliğin başvuru şartlarında belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir.
 4. Mirasçılar için gerekli belgeler istenirken; Yönetmelikte belirtilen ticari olarak ek iş yapmama, Sürücü Belgesi, Ticari Taşıt Kullanma belgesi şartları aranmaz. Bu durumda mirasçılar araçlarını kullanacak kişinin Sürücü Belgesini ve Ticari Taşıt Kullanma Belgelerini Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
 5. Mirasçılar her şoför değişikliğinde bu belgeleri dosyasına konulması için Zabıta Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.
 6. Mirasçılar kendi adına Trafik Tescil Belgesi çıkardıktan sonra (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatının kendileri adına düzenlenmesini istemeyip, aracı bir başka şâhısa satmak istediklerinde, Yönetmelik koşullarına uygun kalmak ve Belediyeden izin almak suretiyle satış işlemini yaparlar.
 7. 05.12.2018 Tarih ve 2018/185 Sayılı Meclis Kararı İle Yönetmelikten Çıkartılmıştır.   (Mirasçılar adına (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı düzenleneceği takdirde; devir ve temlik ücreti alınmaz. Bir başka şâhısa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve temlik ücreti alınır.)
 8. Varisler arasında anlaşmazlık halinde; Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.
 9. Ana, Baba, çocuklara ve eşine yapılan devirlerde devir ücreti alınmaz. Diğer kan hısımları arasındaki devirlerde, tam devir ücreti alınır.

İCRA YOLU İLE YAPILAN SATIŞLARDA UYGULANACAK KURALLAR

Madde 33:

 1. Belediyeden (T) plakalı ticari taksi çalışma ruhsatlı aracın icra marifetiyle satışı yapılacağında icra dairelerince yapılacak satış ilanlarında “T” plakası hariç araç satışına izin verilir.
 2. Belediyeden (T) plakalı ticari taksi çalışma ruhsatlı aracın icra marifetiyle satışı sonucunda; yeni sahibinin Çalışma Ruhsatı alabilmesi için, yönetmelik şartlarına uygun olması ve yönetmeliğin 22. maddesinde belirtilen evrakları tamamlamaları gerekir.
 3. Burdur Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren “T“  diğer açılacak harf grubundan verilen tahditli plakaların; plaka, hat ve durak yerlerine yapılan rehin tesisi veya haciz işlemlerinin yapılamayacağı, sadece motor ve şasi numaralı araca uygulanması zorunludur.

BELEDİYEDEN İZİN ALMADAN YAPILAN DEVİRLERDE VEYA ORTAK ALMALARDA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 34:

 1. Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün izni olmadan ( T) plakalı ticari taksiyi alan, satan, rehneden, devir ve satışının yapıldığının tespiti halinde satış yapan araç sahibine gerekli tutanak düzenlenerek Encümen’ e sunulur. Encümen kararı ile o yıl ki Çalışma Ruhsatı Harç Bedelinin 2’şer ( ikişer ) katı para cezası verilir. Para cezası her yıl yeniden değerlendirme oranına göre artırılır.
 2. Devir için istenen belgelerin tamamlanması için yeni araç sahibine 30 gün süre verilir. Bu süre zarfında evraklarını tamamlayan araç sahibine yeni (T) plakalı ticari taksi çalışma ruhsatı düzenlenir.  Aksi takdirde “T”  plakası Burdur Belediyesi uhdesinde kalır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ücretler, Uygulama İle İlgili Genel Esaslar ve Yasaklar, Cezalar, Denetim

ÜCRETLER ve ÖDEMELER

Madde 35:

1. Araç Uygunluk Belgesi Hizmet Bedeli: İşletme yılında çalışmasını sürdürecek ticari taksi sahipleri her yıl Belediye Meclisi tarafından belirlenen Araç Uygunluk Belgesi Hizmet Bedelini,  Mali Hizmetler Müdürlüğüne her yılın Ocak ayı sonuna kadar öderler. Taksimetre ilk açılış rayici bedelinin 5 katı olarak belirlenir.

2. Çalışma Ruhsatı Harç Bedeli:

            a) Belediye tarafından belirlenen (T) plakalı ticari taksi işletmecilerden alınan yıllık çalışma ruhsatı harç bedelidir. Bu ücret Belediye Meclisince her yıl belirlenir. Belirlenen ücretler her yıl Ocak ayının sonuna kadar ödenir. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler. Bir sonraki yıl borcu olanlar gecikme cezası ile birlikte ödemek suretiyle borcu yoktur belgesini ibraz ederek yeni çalışma ruhsatı müracaatında bulunabileceklerdir.

            b) Ticari Taksi işletmecileri, kendi istekleri ya da kendi hatalarından dolayı araçlarının çalışmadığı, sürücüsü tarafından çalıştırılmadığı günler için çalışma ruhsatı ücretini ödemekten kaçınamaz ya da geri ödenmesini talep edemez.

3. Ticari Taksilerin Taşıma Ücret Tarifesi Bedeli: (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı sahipleri Belediye Meclisince kabul edilen “Ticari Taksilerin Taşıma Ücret Tarifesi “ücretleri değiştiği takdirde, Belediye Meclis kararından bir ay sonra ücret tarifesi bedelini ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler.

4. Ruhsatname Bedeli Ücreti: Belediyeden (T) Plakalı Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı sahipleri her yıl Belediye Meclisince kabul Ruhsatname ücretini Ocak ayı sonuna kadar ödemek zorundadır. Bu tutarı ortaklar hisseleri oranında öderler.

5. Yer İşgaliye Ücreti: Mülkiyeti Belediye ait tüm taksi durakları otopark ücretlerini Belediye Meclisince her yıl belirlenen yer işgaliye ücretlerini öderler.

DEVİR VE TEMLİK ÜCRETİ

Madde 36- 05.12.2018 Tarih Ve 2018/185 Sayılı Meclis Kararı ile Yönetmelikten Çıkartılmıştır.

 1. Ticari taksi çalışma ruhsatı belgeli aracın devir işlemi için devir alandan Belediye Meclisince her yıl kabul edilen üçüncü şahıslara devir  “Devir ve Temlik Ücreti” olarak Belediyeye ödenir. Ortak araçlarda devir, ortaklık hissesi payları nispetinde ödenir.
 2. (T)Plakalı ticari taksiye ortak olunmada ödenecek devir temlik ücreti, tam ücretin ortaklık hissesi paylar nispetinde ödenir.
 3. Devir ve Temlik ücretleri peşin olarak ödenir.
 4. Devir ve Temlik ücretinin tamamı ödenmeden aracın ve ruhsatın başka birine devrine izin verilmez.
 5. Baba/ana-çocuklar ve eşler arasında yapılan devirlerden, devir temlik ücreti ödenmez, ancak diğer kan ve sıhrî hısımları arasındaki devirlerde tam devir ücreti ödenir.
 6. Varisler adına ticari taksi çalışma ruhsatı belgesi düzenleneceği takdirde devir ve temlik ücreti ödenmez. Varisler bir başka şahsa (3.ncü kişilere) devir yapmak istedikleri takdirde devir ve temlik ücreti ödenir.

BELEDİYE ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Madde 37-

 1. İşletmeci taksitlerini, borçlarını ve cezalarını zamanında ödememesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce ödeme emri düzenlenerek verilen süre içerisinde borçlarını ödemeleri istenir. Bu süre içerisinde ödeme yapmayanlardan 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır. Borçlarını ödemeyenlere Encümence 15 gün süre verilir. Bu süre içerisinde de ödenmemesi durumunda Encümen kararıyla çalışma ruhsatı iptal edilir.

b.      Belediye Encümeni tarafından aracın çalışma ruhsatının iptali, bağlı bulunduğu taksi durağından çıkarılarak çalışmasının durdurulması sonucu işletmeci uğrayacağı zararı hiç bir şekilde Belediyeden talep edemez.

TUTULACAK KAYITLAR

Madde 38 –

a. Sicil Kayıtları: Faaliyet gösteren ticari taksilere ve şoförlere ait kayıtlar Belediye Zabıta Müdürlüğünce tutulur. Kimlik ve ikametgâh bilgileri ile cezai işlem bilgileri ayrıntılı olarak tutulacaktır.

b. Zabıt Varakası: Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından bu yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen araç sürücülerine yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilen ceza tutanağıdır.

TİCARİ TAKSİLERİN TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ

Madde 39 :

 1. Ticari taksilerin taşıma ücreti 5393 sayılı Belediye kanunun 15.maddesine göre ilgili Meslek Odasının veya Zabıta Müdürlüğünün teklifi ile Burdur Belediye Meclisince belirlenir.
 2. En son alınan fiyat tarifesi kararı bir yenisi alınana kadar geçerlidir.
 3. Fiyat Tarife Kartları, Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve onaylanır.
 4. Fiyat tarifesinin ticari taksi içerisinde yolcuların görebilecekleri şekilde asılı bulundurulması zorunludur. Aksi takdirde ceza işlemi uygulanır.
 5. Ücret ve taşıma tarifesi Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Lokal uygulamalar yapmak ve uygulamalardaki tarifeyi belirlemek Belediye Meclisinin yetkisindedir.
 6. Ticari taksilerin taşıma ücreti ilgili Meslek Odasının veya Zabıta Müdürlüğünün teklifi ile Ekim ayında Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının belirlediği 1 kişi, Esnaf ve Sanatkarlar  Odalar Birlik Başkanlığınca belirlenen 1 kişi ve Belediye Meclis üyelerinden 3 kişi olmak üzere 5 kişilik bir komisyon kurularak tespit edilir.Belediye Meclisine sunulur.Taşıma ücreti Belediye Meclisince karara bağlanır.
 • Taksimetrelerde kullanılacak hesaplamalar;

Açılış ücreti (TL), Mesafe Tarifesi (TL/Km.), Zaman Tarifesi (TL/Saat), Birim Zaman Ölçüm Aralığı (Dakika), Birim Zaman Ücreti (TL), Birim Mesafe Ölçüm aralığı (metre), Birim Mesafe Ücreti ve Dönüşüm Hızı (Km./Saat) değerleri;

Açılış ÜcretiMesafe TarifesiZaman TarifesiBirim Zaman Ölçüm AralığıBirim Zaman ÜcretiBirim Mesafe Ölçüm AralığıBirim Mesafe ÜcretiDönüşüm Hızı
……….. TL.…….. TL/Km………. TL/Saat………….sn/dk/saat………. TL.100 Metre………. TL.………. Km / Saat

DURAK TEMSİLCİSİ

Madde 40: 

 1. Durakta faaliyet gösteren taksi sahiplerinin çoğunluk oyuyla seçilen ve Belediye tarafından uygun bulunan,  seçilememe durumunda ise Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen ve duraktaki düzen ve işleyişten Burdur Belediyesine karşı sorumlu kişidir.
 2. Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi Meslek Odası ve Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirilecektir.
 3. Temsilci, Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.
 4. Durak temsilcisi Taksi Durağı adına bilgi ve tanıtım içeren kartvizit bastırarak işletmeci veya sürücülere vererek dağıttırır.
 5.  İşletmeci veya sürücüler kendi şahsi bilgi ve telefonlarını durak adını kullanarak kartvizit bastıramaz ve dağıtamaz. Buna göz yumduğu anlaşılan durak temsilcisine cezai işlem uygulanır.
 6. Taksi Durak Temsilcisi devir alacak kişilerden durağın geriye dönük borcu ile ilgili herhangi bir ücret talep edemez.
 7. Belediye Encümen Kararı ile çalışması uygun görülen ve durağa gönderilen ticari taksi işletmecilerinden ayakbastı parası, hava parası, peştamallık vb. adlarda para talep edilmesi kesinlikle yasaktır.
 8. Her Taksi, bağlı olduğu durakta bekleme yapar. Hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.
 9. Durak temsilcisi Zabıta Müdürlüğüne aylık nöbet çizelgesi göndermekle yükümlüdür.
 10. Durak temsilcisinin durak çalışanlarından herhangi birini ne sebeple olursa olsun duraktan uzaklaştırma, para cezası verme gibi yetkisi yoktur.
 11. Her durak, durak kulübesi içerisine; durağın Encümen Kararı ile kuruluş tarih ve sayısının, belirlenmiş bekleme yerlerinin, durakta çalışan araç plakalarının listesinin, sürücülerin fotoğraflarının bulunduğu durak panosu takmak zorundadır.
 12.  Durak Panosu, ilgili Meslek Odası Başkanlığınca imzalanmış olmalıdır. İlgili durak içerisinde durak panosunun hazırlanmasından ve takibinden durak temsilcisi sorumlu olup, durak panosunun takılmadığının ve düzenli olarak takip edilmediğinin tespiti durumda durak temsilcisine cezai işlem uygulanır.
 13. Durak Temsilcisi Durak Karar Defterini düzenli olarak tutmakla yükümlüdür.
 14. Durak Karar defteri Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından onaylı olacak ve karar defterinde silme, kazıma ve sayfa koparma kesinlikle yasaktır.
 15. Durak çalışanları tarafından oy çokluğu ile alınan karar, eğer yönetmelik hükümlerine göre uygun değilse alınan karar yok hükmündedir.
 16. Durak temsilcisinin oy çokluğu ile almış olduğu ve Zabıta Müdürlüğünün uygun bulduğu karara durak çalışanlarının hepsinin uyması zorunludur.
 17. Her durakta durak temsilcisi tarafından yapılan yazışmaların ve evrakların saklandığı evrak dolabı olacaktır.

TAKSİ DURAK KONTEJANLARI

Madde 41:

 1. Ulaşım planlaması gereği; duraklarda araç eksiltme, arttırma, durakları birleştirme, durak yerlerini değiştirme veya durakların kaldırılması konularında 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendine istinaden Burdur Belediyesi Encümenince karar verilir.
 2. Burdur Belediyesi denetimi altında bulunan mevcut taksi duraklarının araç kontenjanları aşağıdaki gibidir.

S.NO.                         DURAK ADI                                               ARAÇ KONTEJANI

 1. OTOGAR TAKSİ                             21 ARAÇ
 2. SAĞLIK TAKSİ                              20 ARAÇ
 3. DOĞAN TAKSİ                               10 ARAÇ
 4. BURDUR TAKSİ                            5 ARAÇ
 5. KONAK TAKSİ                               6 ARAÇ                              
 6. ŞEKER TAKSİ                                 10 ARAÇ
 7. ADLİYE TAKSİ                              15 ARAÇ
 8. BİRLİK TAKSİ                                5 ARAÇ
 9. MAKÜ TAKSİ                                 20 ARAÇ

            Taksi durak kontenjanları Belediye Encümenince belirlenmektedir.

ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 42: Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunundaki işletenin ve durak sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; bu madde hükümleri ile bu Yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikâyetler Zabıta Müdürlüğünce değerlendirilir.

CEZA VERMEYE YETKİLİ ORGANLAR

Madde 43: (T) Plakalı ticari taksi sahipleri ile şoförleri bu yönetmelik hükümlerine göre, aşağıdaki kurum görevlilerince denetlenebilir.

 1. Emniyet Görevlileri,
 2. Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ve Özel kanunlarla Denetim Yetkisi Bulunanlar,
 3. Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü görevlileri (Karayolları Taş. Kanununa giren konularda)
 4. Zabıta Müdürlüğüne bağlı Belediye Zabıtaları mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yapar.
 5. 01/11/2017 Tarih ve 2017/196 sayılı meclis kararı ile yönetmelikten çıkartılmıştır.
 6. Belediye Zabıta Ekiplerince yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler rapor haline getirilir ve düzenlenen tespit raporunun bir sureti yönerge gereğince gerekli yaptırımların uygulanması için Burdur Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirilir.
 7. İdari para cezaları Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanır.
 8. Ticari Taksi sahipleri ve sürücülerinin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda, 1608 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce düzenlenen zabıt varakaları Belediye Encümenine gönderilir.
 9. Mali İşler Müdürlüğünce Encümen Kararının tebliğinden itibaren yasal süre zarfında ödemenin yapılması zorunludur. Ödeme yapılmadığı takdirde; Mali İşler Müdürlüğünce ödeme emri düzenlenir. Bu süre içerisinde ödeme yapanlardan 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilât yapılır. Verilen 7 takvim günü süre sonunda ödeme yapılmayan araçlar Trafik Zabıtasınca otoparkta bağlanır. Cezalı tahsilât yapılıncaya kadar araç otoparkta kalır. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.
 10. Ödemenin zamanında yapılmamasından dolayı otoparka bağlanan araçların Ticari Taksi Çalışma Ruhsatı Encümen Kararı ile iptal edilir.
 11. Ticari taksi işletmecilerine veya sürücülerine bu yönetmelik hükümlerine göre her türlü ceza Belediye Encümeni tarafından verilir.
 12. Vatandaş denetimi; vatandaşların taksi aracıyla ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde; şikâyetin konusu, aracın plakası, yeri, tarih ve saati ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak; ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin varsa iki tanığın adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikâyetler Belediyece dikkate alınmaz.
 13. Meslek Odası Denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır.
 14. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye Encümen kararı ile uygulanır.
 15. Çekici ve otopark ücretleri araç sahibi tarafından ödenir.

İTİRAZ

Madde 44: Ticari Taksi işleticisi bu yönetmelik hükümlerine göre verilmiş yaptırımlar hakkında, bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde İtiraz Burdur Mahkemelerine ve Isparta Bölge İdare Mahkemesine yapılır.

TEBLİGAT ADRESİ

Madde 45: Ticari taksi işleticisi kendilerine yapılacak tebligata esas olarak tebligat adresini, kendisi ile istihdam ettikleri personelin ikametgâh adreslerini ve değişiklik olduğunda yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Bildirim olan adrese tebligat yapılmış sayılır.

SORUMLULUK

Madde 46: (T)Taksi Durağı Çalışma Ruhsatısahipleri ve sürücüsü her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle Belediye’ye herhangi bir sorumluluk atfedilemez. 

CEZALAR

Madde 47:

 1. Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç sürücüsüne, parka çekme, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen tutanaklara dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır.
 2. İdari Yaptırım Karar Tutanağı, bu yönetmelikte belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine;       
 3. Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, 1608 (151) sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, hükümleri gereğince aşağıda maddeler halinde verilen yasal işlemler uygulanır:
 4. 1’inci Tip ceza, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanır.
 5. 2’inci Tip ceza, taksimetre açılış rayicinin 150 katı para cezası ile birlikte Araca 15 gün trafikten men cezası uygulanır. Araç belediyenin otoparkına çekilir.
 6.  3’üncü Tip ceza, taksimetre açılış rayicinin 300 katı para cezası ile birlikte Araca 30 gün trafikten men cezası uygulanır. Araç belediyenin otoparkına çekilir.
 7. 4’üncü Tip ceza, Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda Çalışma Ruhsatı ve (T) plakası iptali cezası uygulanır.
 • T PLAKALI TİCARİ TAKSİ CEZA YAPTIRIM CETVELİ

 Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar aşağıda belirlendiği gibidir.

S.NoSuçun Niteliğiİlk Seferdeİkinci TekrarÜçüncü TekrarDördüncü Tekrar
1Belediye Meclis kararına göre belirlenen Taksimetre tarifesini taksimetre cihazına işlettirmemek. (Ayar yaptırmamak )1’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza 
2Kirli Araçla Sefere Başlamak1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
3Sürücünün Sefer Sırasında Sigara İçmesi1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza  
4Yönetmelikte belirtilen kılık-kıyafete uymamak1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
5Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, indirmek vb.         1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza
6Hareket programına uymama ( mücbir sebepler hariç)1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza  
7Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma1’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza 
8Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak.Araç Yapılıncaya Kadar Seferden Men3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza 
9Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak    1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza4’üncü Tip Ceza 
10Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak1’inci Tip Ceza2’inci Tip CezaSürücünün İşten Çıkarılması4’üncü Tip Ceza
11Alkollü araç kullanılması2’inci Tip CezaSürücünün İşten Çıkarılması4’üncü Tip Ceza 
12Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymamak  1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
13Taksi durağı çalışma programını erken tatil etmesi1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza  
14Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın otoparka gönderilmemesi4’üncü Tip Ceza   
15Burdur Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilan,   reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza  etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza  
16Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine  getirmemek,               1’inci Tip CezaAraç Yapılıncaya Kadar Seferden Men  
17Teyp ve Radyo çalmak, Havalı Korna kullanmak( çalmak) vb.1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
18Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, Taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb. eylemlerde bulunmak.2’inci Tip Ceza4’üncü Tip Ceza  
19Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak.1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza4’üncü Tip Ceza 
20Belediye Encümen kararı veya il trafik komisyon kararı olmadan duraklarda çalışmak3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza  
21Belirlenen Yolcu Taşıma Ücret Tarifesine Uymamak1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza
22Denetim görevlilerine silahlı ( ateşli veya kesici) saldırıda bulunmak.4’üncü Tip Ceza   
23Çalışma ruhsatı olmadan ticari olarak çalışmak2’inci Tip Ceza4’üncü Tip Ceza  
24Kendi durağı dışındaki duraklarda izinsiz olarak yolcu taşımacılığı  yapan Taksiler, 1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza
25Ana caddelerde tepe lambası açık şekilde bekleme yapmak1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
265 günden fazla mazeretsiz olarak durağa gelmeme.1’inci Tip CezaTaksimetre açılış rayicinin 300 katı para cezasıTaksimetre açılış rayicinin 600 katı para cezası4’üncü Tip Ceza
27  15 günden fazla mazeretsiz olarak durağa gelmeme.  3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza  
28(T)plakası Encümen Kararı ile iptal edilmesine rağmen ticari plakayı teslim etmemekTaksimetre açılış rayicinin 1000 katı para cezası   
29Ticari Taksiyi depolama yerinin haricinde gelişi güzel park etmek  1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
30Yönetmelik hükümlerine aykırı sürücü çalıştırmak1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza
31Durak Temsilcisinin belirlediği sıraya riayet etmeme1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
32  Durağın ortak giderlerine katılmama  1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
33Belediyeden izin alınmadan etkinlik yapmakTaksimetre açılış rayicinin 100 katı para cezası3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza 
34Durak temsilcisinin Zabıta Müdürlüğüne aylık nöbet çizelgesini göndermemesi  Taksimetre açılış rayicinin 100 katı para cezası2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
35Taksimetrenin altında veya üstünde ücret almak1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
36İzinsiz afiş, kartvizit bastırmak dağıtmak, kamu açık alanlara yapıştırmak1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
37Durağa Encümen kararı ile gönderilen Ticari Taksi sahibinden hava parası vb. talep etmekTaksimetre açılış rayicinin 500 katı para cezası3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza 
38%50 vb. şekilde indirim yapmak, sosyal medyada paylaşmak,reklam yapmak1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza4’üncü Tip Ceza
39Belediyenin belirlediği taksi logosunun haricinde logo kullanmak1’inci Tip Ceza2’inci Tip Ceza3’üncü Tip Ceza 
40Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza maddeleri dışında kalan uygulama ve davranışlar1’inci Tip Ceza2’inci Tip CezaTaksimetre açılış rayicinin 1500 katı para cezası4’üncü Tip Ceza

Madde 48: Bir taksi durağında çalışan kişinin, aynı durakta çalışan kişilerle uyumlu çalışmaması, durağın genel kurallarına uymayarak her konuda sorun çıkartması veya durak ve durak dışında menfaat sağlamak suretiyle bazı ruhsatsız kişi veya kişileri durakta veya durak yakınlarında çalıştırmak suretiyle menfaat sağlamak amacıyla idarenin emir ve yasaklarına muhalefet eden ve bu hareketinde ısrarcı olan kişiler hakkında; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesini ihlal ettiğinden durumun mahalli ve yetkili Belediye Trafik zabıta marifetiyle tespit edilerek tanzim edilecek tutanağın gereği yapılmak üzere Mahalli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 49.

T plakalı ticari taksilerin sevk ve idaresi, çalışma şartları ve çalışma düzeni, “(T)Taksi Durağı Çalışma Ruhsatı”araç sahiplerinin iş ve işlemleri ile ilgili işbu yönetmelikte bulunmayan konular hakkında uygulanacak her türlü cezai müeyyide (Ticari taksinin Ticaret ve Sanattan Men Edilmesi ve Ruhsat İptali ) dâhil Burdur Belediye Encümenini tarafından belirlenir.

 YÜRÜRLÜK

Madde 50: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerinde verilen yetkiye dayanarak hazırlanan iş bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, 3011 sayılı Resmi Gazete de yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. Maddesi gereğince mahalli gazeteler veya diğer yayın organlarınca ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 51:   Bu yönetmeliği Burdur Belediye Başkanı yürütür.        

GEÇİCİ MADDELER

Madde 52:

Geçici Madde 1: Mevcut araçlar için yönetmelik yayım tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık yaş geçiş sürecinde tamamlanacaktır.

Geçici Madde 2: 06.08.2014 tarihli ve 2014/145 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliği ve tüm değişiklik ekleri ile beraber yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 3: 06.08.2014 tarihli ve 2014/145 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilen Burdur Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin 7.bendine (05.08.2015 Tarih ve 2015/125 sayılı Meclis kararı ile eklenen) göre kurulmuş olan şirketler, şirketleri adına sahip oldukları T plakalarını ve Çalışma Ruhsatlarını iş bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere 6 ay içersinde T plakalarını ve Çalışma Ruhsatlarını gerçek kişilere devir temlik ücretini ödemeden devredecektir. Devir işlemlerinin verilen süre zarfında tamamlanmaması durumunda şirket adına kayıtlı olan T plakaları ve Çalışma Ruhsatları Encümen Kararı ile iptal edilir.

Close Search Window