TOPLANTI GÜNÜ                    :  7 Ağustos 2019 Çarşamba

TOPLANTI SAATİ                    :  14.00

TOPLANTI YERİ                      :  Halı Sarayı Meclis Salonu / BURDUR

TOPLANTI NO                          :  8  

          1- Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan atık maddelerin kaynağından toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalarla protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususunun görüşülmesi.

2- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Turizm Altyapısının                               Geliştirilmesi” mali destek programı kapsamında, kurum/kuruluşumuz adına “Gümüş (Ali Bey) Değirmeni Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in veya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan DUYGULU’nun yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

3- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Sosyal Kalkınma” mali destek programı kapsamında, kurum/kuruluşumuz adına “Burdur Belediyesi Geleneksel El Sanatlarını Geliştirme ve Meslek Edinme (Alyazma Kilim) Projesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve/veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in veya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan DUYGULU’nun yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

4- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Sosyal Kalkınma” mali destek programı kapsamında, kurumumuz adına “Üreten Eller” başlıklı bir poje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya veya bu işlemleri gerçekleştirecek kişi veya kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’in yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.

5- İlimiz Merkez sınırları dahilinde TELEKOM ve TEDAŞ tarafından yaptırılacak olan şebeke ve servis hatları imalatı sırasında, cadde ve sokaklarda meydana gelebilecek asfalt, kaldırım ve her türlü yol bozulmalarının bedeli ve tamiratı ile ilgili protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince, Belediyemizce yapılması planlanan “İçme Suyu Kesin Projesi İşi” kapsamında kullanılmak üzere İlbank A.Ş.den 700.000,00 TL kredi alınması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususunun görüşülmesi. 

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince, Belediyemizce yapılması planlanan “Kanalizasyon Projesi İşi” kapsamında kullanılmak üzere İlbank A.Ş.den 650.000,00 TL kredi alınması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ’e verilmesi hususunun görüşülmesi. 

8- Burdur Belediyesi Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmeliğin Taşıma Ücretlerinin Belirlenmesi başlıklı 11.maddesinin 2. ve 5. fıkraları gereğince, Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesine ve yıllık kent-kart vize ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülmesi.

9- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) fıkrasına istinaden, Burdur Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin kulüp bünyesindeki faaliyetleri ve kulübün ve bağlı sporcuların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Belediyemiz bütçesinden 30.000,00 TL’nin, derneğin ilgili hesabına aktarılması hususunun görüşülmesi.

10- Belediyemiz memur personelinin, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 11. Maddesine istinaden hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro-Derece Değişikliği Cetvellerinin görüşülmesi.

11- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 74. maddesine istinaden,  Arnavutluk’un Görice (Korça) Belediyesi ile   Burdur  Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması  hususunun görüşülmesi.

12-  Burdur Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin “Toplu Taşıma İzin Belgeli Servis Araçlarının Devir ve Ortak Alınması İle İlgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar” başlıklı 19.maddesinde geçen “C plakasının, plakanın ilk alındığı tarihten itibaren (servis aracı çalışma ruhsatı verildiği tarih itibariyle) 3 (üç) yıl süre geçmeden başka şahıslara (eşine, çocuklarına, ana, baba ve kardeşler ile veraset yoluyla intikaller hariç) devredilemez.” ibaresinin kaldırılması hususunda Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 2019/86 sayılı kararı ile kurulan komisyonun çalışmalarının görüşülmesi.

       13-  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi gereğince İçme Suyu Kullanım Ücretlerinden Mesken tarifesinin ve Resmi Kurum inşaatlarındaki depozito ücretinin belirlenmesi hususunda Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih ve 2019/81 sayılı kararı ile kurulan komisyonun çalışmalarının görüşülmesi. 

        14-  Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 702 ada, 288 parsel tapu kayıtlı taşınmazda yol ve otopark alanı düzenlemesine yönelik imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

     15- Burdur Merkez Bahçelievler Mahallesi, 751 ada, 268 parsel tapu kayıtlı taşınmazda ada kararı düzenlemesi amaçlı imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

      16- Yeşilova Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize hizmet aracı talebinde bulunulduğundan, 15 NV 002 plakalı Chevrolet Marka, 2011 model, KL1CD26RJBB008939 şase numaralı, Z20S1413087K motor numaralı ihtiyaç fazlası olan hizmet aracının, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, Yeşilova Belediyesine bedelsiz devredilmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması hususunun görüşülmesi.

      17- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendi gereğince, Burdur Müzesinin arkasında kalan ve Belediyemize ait olan 320 ada, 4 ve 6 parselde bulunan otoparkın, Müze Müdürlüğüne tur otobüslerinin otopark sorununun çözümü amacıyla tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

      18- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi gereğince, Belediyemiz stratejik planında yer alan ve 2019-2020 yıllarını kapsayan performans programındaki; yolların iyileştirilmesi, yeni yolların açılması ve asfaltlanması için bitüm malzemesi alımında kullanılmak üzere, kamu ve özel bankalardan 4.000.000,00 (Dört milyon) TL kredi alınması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ecz. Ali Orkun ERCENGİZ’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

İmar Komisyonu Kararları

            19-Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Merkez İlçe, Yeni Mahalle, ada 1493, parsel 1, 2, 19, 20, 21 ve mülkiyeti Hazineye ait parsel 11 tapu kayıtlı taşınmazların bulunduğu, onaylı imar planında “Otogar Kompleksi” olarak görünen alan için “Otogar Alanı ve Ticari Alan” şeklinde imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.

          20-Mülkiyeti Burdur Belediyesine ait Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, ada 702, parsel 136  tapu kayıtlı taşınmazın, onaylı imar planında “Spor Tesis Alanı” olarak görünen bölümünün “Sosyal Tesis Alanı” şeklinde imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi.   

Close Search Window