ENGELLİ HİZMET MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BURDUR BELEDİYESİ

ENGELLİ HİZMET MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Belediyesi sınırları içinde yaşayan engelli bireylere yönelik olarak bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere Engelli Hizmet Merkezinin kuruluş ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ” Engelli birey” ibaresi doğuştan veya sonradan fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde yetersizlikten etkilenmiş, topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımı sınırlandırılmış kişiyi ifade eder.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına, c) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 –  Bu Yönetmelikte geçen;

Belediye: Burdur Belediyesini,

Müdür: Burdur Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürünü,

Merkez: Engelli Hizmet Merkezini,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Şekli ve İşleyiş

 

 

Görev ve yetkiler

MADDE 5 – (1) Merkezin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Engelli bireylere yönelik olarak 6 ncı maddede belirtilen esaslara göre sunulacak hizmetleri tespit etmek.
 2. b) Engelli bireylere ve ailelerine sağlık, eğitim, istihdam alanlarında danışmanlık ve yönlendirme yapmak.
 3. c) Yardımcı cihaz kullanan bedensel engelliler ile çeşitli sebeplerle geçici olarak yürüme engeli yaşayan kişilere Engelsiz Ulaşım Aracı hizmeti vermek.

ç) Yazılı ve sesli kaynaklara ulaşımda sorun yaşayan engelli bireyler için sesli gazete, dergi ve kitap hizmeti vermek.

 1. d) Engelli bireylerin toplum ile bütünleşmelerini sağlayıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.
 2. e) Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak engelli bireylere yönelik bütünleştirme programları uygulamak, bu programa hizmet eden çalışmaları destelemek.
 3. f) Engelli bireylere ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek.
 4. g) Engelli bireylere ve ailelerine yönelik olarak eğitim çalışmaları, bilgilendirme, seminer, sempozyum, konferans gibi etkinlikler düzenlemek.

ğ) Engelli bireylere ve ailelerine hizmet verecek personelin, vereceği hizmet alanına yönelik teknik bilgi ve beceriye sahip olmaları için uzman kişi, kurum ve kuruluşlardan destek almak.

 1. h) Engelli bireylerin yaşamla bütünleşmelerini sağlamak üzere uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimlerini vermek ya da desteklemek.

ı) Engelli bireye sahip ailelerin sosyal uyum becerilerini arttırmak, toplumla entegrasyonlarını sağlamak için, engelli bireyleri bırakabilecekleri mola evi hizmeti vermek.

(2) Birinci fıkrada sayılan görevler engellilerin ihtiyaçları da dikkate alınarak Belediyenin bütçe imkânları çerçevesinde yerine getirilir.

 

Çalışma esasları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma esasları şunlardır:

 1. a) Hizmetler, temel insan haklarına saygılı ve insan onuruna yakışır şekilde sunulur.
 2. b) Engelli bireylerin yaşamlarını güven, sağlık ve mutluluk içinde sürdürmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlayıcı tedbirler alınır.
 3. c) Hizmetler fırsat eşitliğine dayalı olarak engelli bireylerin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, etkin, verimli, kaliteli, sürdürülebilir, ulaşılabilir, erişilebilir, ücretsiz veya indirimli şekilde sunulur.

ç) Çağdaş hizmet anlayışı ile tüm engelli bireylerin kentsel imkânlardan yararlanması sağlanır.

 

Personel

MADDE 7 – (1) Merkezde aşağıda belirtilen personeller görev yapar:

 1. a) Sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, özel eğitim uzmanı, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti ve benzeri branşlardaki personel.
 2. b) Asgari lise mezunu olan büro hizmeti verebilecek personel.
 3. c) Şoför olarak görev yapacak personelin SRC belgesi ve psikoteknik belgeleriyle birlikte en az beş yıllık sürücü belgesi olması gerekir.

ç) Aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri her türlü idarî hizmeti yürütmekle görevli yardımcı personel.

 1. d) Müdür tarafından ihtiyaca göre tespit edilecek diğer personel.

(2) Merkezde görev yapacak personelin nitelikleri ve sayısı Müdür tarafından belirlenir. Görevlendirmeleri Başkan onayıyla yapılır.

(3) Merkezde görev yapacak personelin ilk yardım eğitimi almış olması ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlardan ilk yardım sertifikası almış olması şartı aranır.

 

Kayıt dosyası

MADDE 8 – (1) Hizmet alan her kişi için bir kayıt dosyası açılır. Açılan dosyada engelli kayıt formu, engel durumunu gösterir sağlık raporunun fotokopisi, nüfus bilgilerinin yer aldığı belge gibi bilgi ve belgeler saklanır. Kişiye ait değişen tüm bilgiler güncellenerek bu dosyada yer alır.

(2) Kayıt dosyası, kişiye hizmet verilmemesi veya kişiye verilen hizmetin sonlandırılması durumunda beş yıl süre ile arşivde saklanır

 

Engelsiz ulaşım aracı

MADDE 9 – (1) Engelsiz Ulaşım Aracı, Burdur Belediyesi tarafından engelli bireylerden toplu ulaşım araçlarından aktif olarak yararlanamayan bireyler için ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırmak üzere ücretli veya ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlayan, özel olarak imal veya tadil edilmiş araçlardır.

(2) Engelsiz Ulaşım Aracı hizmetlerinden yararlanmak isteyen engelli bireyin veya yakınlarının kayıt dosyası oluşturulur, engelli hizmet merkezince düzenlenen araç taahhütnamesindeki hususlara uyulması için taahhütname hizmet alanlara veya yakınlarına imzalattırılır.

(3) Engelsiz Ulaşım Aracı hizmeti karşılığında ücret alınmaması yahut farklı engel durumları ve engelli bireylerin maddi durumu veya mesai saati haricindeki görevlendirmelere göre ne kadar ücret alınacağı Belediye Meclisi tarafından kararlaştırılır.

(4) Toplu taşıma aracı kullanamayan ve maddi durumu yetersiz olan engelli bireyler, Engelsiz Ulaşım Aracından öncelikle ücretsiz yararlanırlar.

(5) Engelsiz Ulaşım Aracı hizmeti almak isteyen kişiler, gidecekleri ve dönecekleri yeri ve zamanı en az bir gün öncesinden bildirerek randevu alır.

(6) Engelsiz Ulaşım Aracı hizmetine başvuruların araç sayısından fazla olması halinde, başvuru sahiplerinin ihtiyaç ve aciliyet durumuna göre hizmet sunumu planlanır.

(7) Engelsiz ulaşım hizmetleri için kayıt yaptırmamış fakat bu hizmetten yararlanmak isteyen bireylerden akıl sağlığı yerinde olmayan ile alkol veya uyuşturucu kullanmış olduğu anlaşılan kişiler ile personele zarar verme eğiliminde olanlar Engelsiz Ulaşım Aracı hizmetinden yararlandırılmaz.

 

Danışma hizmeti

MADDE 10 – (1) Danışma hizmeti almak isteyen engelli birey veya yakını, Merkeze bizzat gelerek veya telefonla arayarak başvuruda bulunur. Danışma görevlisi ilk görüşmeyi yaparak kişi hakkında gerekli bilgileri alır ve kişiye ait engelli bilgi formunu doldurur. İhtiyaç doğrultusunda danışmanlık ve yönlendirme yapar.

(2) Danışma hizmeti ücretsiz olarak sunulur.

(3) Engelli bireylere ve ailelerine sağlık, eğitim, istihdam ile ilgili alanlarda danışmanlık ve yönlendirme hizmeti verilir.

(4) Engelli bireylere ve ailelerine yönelik yukarıda sayılan hizmetler Aile Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuki Danışmanlık, Çocuk Gelişimi Alanlarında Psikolog, Avukat, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişim Uzmanı, Özel Eğitim Uzmanı gibi mesleğinde yetkin uzman kişiler tarafından verilir.

 

Hizmet alan kişinin hakları

MADDE 11 – (1) Engelli birey veya yasal temsilcisi, hizmet alımından önce verilecek hizmet ile ilgili sözlü olarak bilgilendirilir.

(2) Engelli bireyin veya engelli bireyin karar verme yetisinin olmaması durumunda yasal temsilcisinin

verilecek hizmetten yararlanma veya hizmeti reddetme hakkı vardır.

 

Hizmetin sonlandırılması

MADDE 12 – (1) Hizmet sunumu aşağıdaki durumlarda sonlandırılır:

 1. a) Hizmet alan kişinin veya yasal temsilcisinin hizmeti almaktan vazgeçmesi.
 2. b) Kişinin hizmet alma ihtiyacının ortadan kalkması.
 3. c) Hizmetin sunumu sırasında personel açısından riskli uygunsuz ve suç oluşturacak davranışlarda bulunulması

ç) Hizmet alan kişinin veya yakınlarının Engelsiz Ulaşım Aracı Taahhütnamesine uymaması.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, Belediye Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Close Search Window