İhale İlanı

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 14(ondört) adet işyerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.

SIRANOTAŞINMAZ ADRESİTAHSİS ŞEKLİMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNATIİHALE SAATİ
1Atatürk Mah.Nuri Ortaş Sok. No:40/1 BURDUR (BURKENT ÇAY BAHÇESİ)  Çay Bahçesi80.000,00 TL2.400,00 TL14.10
2Konak Mah.Uğur Sok. No:2/C-1 BURDUR  Dükkan15.200,00 TL456,00 TL14.20
3Atatürk Mah. Bülent Ecevit Blv. No:84/B BURDUR (PLAJ WC)  Tuvalet1.200,00 TL36,00 TL14.30
4Konak Mah. Hamit Çine Cad.No:1/A-1 BURDUR  Tuvalet10.000,00 TL300,00 TL14.40
5Konak Mah. Belediye Dükkanları Sokak No:42/A-1 BURDUR  Dükkan28.000,00 TL840,00 TL14.50
6Konak Mah.Hamit Çine Cad. No: 3/S-1 BURDUR  Dükkan17.400,00 TL522,00 TL15.00
7Konak Mah.Hamit Çine Cad. No: 3/S-2 BURDUR  Dükkan17.400,00 TL522,00 TL15.10
8Konak Mah.Uğur Sok. No:2/D-1 BURDUR    Dükkan10.000,00 TL300,00 TL15.20
9Konak Mah.Eski Demirciler Cad. No:56/1 BURDUR  Dükkan10.000,00 TL300,00 TL15.30
10Konak Mah. Yurt Sok. No:12/A-2 BURDUR  Dükkan18.000,00 TL540,00 TL15.40
11Konak Mah.Belediye Dükkanları No:75/1 BURDUR  Dükkan20.000,00 TL600,00 TL15.50
12Konak Mah.Hamit Çine Cad. No: 3/R-2 BURDUR  Dükkan25.000,00 TL750,00 TL16.00
13Konak Mah. Hamit Çine Cad. No:3/K-1 BURDUR  Dükkan24.000,00 TL720,00 TL16.10
14Konak Mah.Uğur Sok. No:46/1-1 BURDURDükkan7.000,00 TL210,00 TL16.20

     İhaleler, 29/09/2022 tarihinde Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.

3. Tüzel kişi olması halinde:

   3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

    3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

    3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

4. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,

7. İstekli tarafından imzalanmış kira şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

      İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 30,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

Close Search Window