İLAN (5 Adet İşyeri)

İ L A N

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde olup aşağıdaki çizelgede bilgileri bulunan 3 (üç) adet işyeri üç yıllığına ve 2 (iki) adet işyeri on yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile (sonraki yılların kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecektir.) kiraya verilecektir.

 

SIRANO TAŞINMAZ ADRESİ TAHSİS

ŞEKLİ

MUHAMMEN BEDELİ (1 yıllık) GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
1 Sinan Mah. Oluklaraltı Cad. No:21/2 BURDUR (3 yıllık) KİTAP KAFE 49.600,00 TL + KDV 4.464,00 TL 14.10
2 Fevzi Çakmak Mah. 23001 Sok. No:64 BURDUR (3 yıllık) BÜFE 72.400,00 TL + KDV 6.516,00 TL 14.20
3 Kışla Mah. Okul Cad. No:1/1 BURDUR (3 yıllık) BÜFE 61.300,00 TL + KDV 5.517,00 TL 14.30
4 Çeşmedamı Mah. 19001 Sk. No:9/2 BURDUR (10 yıllık) OTO YIKAMA 298.800,00 TL + KDV 89.640,00 TL 14.40
5 Mehmet Akif Mah. Şehit Cemil Topçuoğlu Cad. No:8/1 BURDUR (10 yıllık) DÜKKAN 39.200,00 11.760,00 TL 14.50

 

İhaleler, 11 / 07 / 2024 tarihinde Encümen odasında, Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur.

  1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  2. Tebligat için yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi.
  3. Tüzel kişi olması halinde:

3.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

3.3.İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

  1. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
  2. Geçici teminat olarak belirten bedeli Belediye veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
  3. Burdur Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge,
  4. İstekli tarafından imzalanmış kira şartnamesi ve şartname alındı makbuzu.

İhale şartnameleri her gün mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL karşılığında satın alınabilir. İlan olunur.

 

Close Search Window