T.C. BURDUR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

Karar No         :2018/70       Dairesi :Belediye Başkanlığı

Karar Tarihi     :04/04/2018    Birimi  :Başkan Yardımcılığı

Evrak No         :108           Konusu  :Muhtarlık İşl.Müd.Görev ve Yetk.

Evrak Tarihi     :02/04/2018    Saati   :14 00

BELEDİYE MECLİSİNDE BULUNANLAR        :  Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ, Üyeler;  Burhan Cahit KARAKURT, Haydar DÜDÜK, Ramazan KAYACAN, Ersin TAŞLIOĞLU, Necdet BEDUR, Binnur ÇIĞRI, Bayram KEPENEK, Ayfer HINCAL, Nahide YEŞİLYURT, Şengül TEKİN, Atam GÜLCÜ, Ali SAY, Arif PAK, Mehmet BÜLBÜL, Hüseyin OKAN, Fatıma KÜÇÜKKAPLAN, Birkan İŞ, Ali UZ, Aysun ÇETİNER, Ali ERDOĞAN, Mehmet Salih LEVENT, Ali EKİNCİ, Yavuz Mehmet KAYA, Cengiz ÇALIŞKAN, İbrahim OĞUZ.

BELEDİYE MECLİSİNDE İZİNLİ SAYILANLAR      :  Üye; —

BELEDİYE MECLİSİNDE BULUNMAYANLAR         :  Üye; —

Gündemin 6.maddesine geçildi. Başkan Yardımcılığının 02.04.2018 tarih ve 108 sayılı yazısı okundu. Bu yazıda; Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 2018/36 sayılı kararı ile ihdas edilen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluşu, temel ilkeleri, sorumluluk alanı ile görev ve yetkileri belirleneceğinden ve Belediye Meclisinin 06.08.2014 tarih ve 2014/144 sayılı kararı ile kabul edilen Burdur Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılacağından, konu ile ilgili çalışma yapmak üzere Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 2018/49 sayılı kararı ile kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamış olup, komisyon raporunun görüşülmesi talep edilmektedir.

Gereği Düşünüldü:

Yapılan müzakeresi ve işaretle oylaması sonucunda; 06.08.2014 tarih ve 2014/144 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Burdur Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin, Kanuni Dayanak başlıklı 3.maddesinin, (a) şıkkı ve (b) şıkkı şeklinde yeniden düzenlenmesine ve yönetmeliğe 28.maddenin eklenerek, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevlerinin eklenmesinin, komisyondan gelen ve karar ekinde yer alan şekliyle kabulüne, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Başkan Yardımcılığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                  Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

KARAR TARİHİ : 04/04/2018

KARAR NO           :2018/70

06/08/2014 TARİH VE 2014/144 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLEN BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNE MADDE EKLENMESİ

Kanuni Dayanak:

Madde 3 :

  1. Bu yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  2. İçişleri Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Genelgesi esas alınarak kurulmuş olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Madde: 28

Birim Adı                           : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Bağlı Bulunduğu Makam : Belediye Başkanı

Sorumluluk Alanı              : Belediye ve mücavir alan sınırları içi.

Temel İlkeler              : Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerinde kaliteyi artırmak, güçlü ve zayıf yönleri tespit ederek, sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek, mevcut kaynakları optimum şekilde kullanmak, tüm pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlayarak performansı artırmak.

Kuruluşu :  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, müdür ve müdürlük bünyesinde çalışan personelden oluşur.

Görevleri  :

 (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.

(2) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri veisteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

(3) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarınıtakip etmek.

(4) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistikî kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.

(5) Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.

(6) Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak. İlgili müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.

(7) Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak.

KARAR TARİHİ : 04.04.2018

                                                        KARAR NO           :2018/70

(8) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlamak.

(9) Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yılı Faaliyet Raporu” nu hazırlar.

(10) Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce belirlenen “Standart Dosya Planı” formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır. Tüm dosya, evrak ve bilgiler için mevzuatın öngördüğü şekilde “Saklama Planı” oluşturur, süresi gelenlerin imha edilmesini sağlar.

(11) Birim faaliyet alanlarına ilişkin belediyemiz üst yönetimince verilecek görevleri yerine getirir.

(12) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar. 

Yürürlük

Bu yönetmelik hükümleri ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Ecz.Ali Orkun ERCENGİZ                         Arif PAK                                  Ayfer HINCAL

       Belediye Başkanı                                        Kâtip                                                Kâtip

Close Search Window